ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 ติดตามงาน

รายละเอียด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามเร่งรัดและขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 โดยมีนายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นผู้แทนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธนิษฐ์ หยูทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง จังหวัดพัทลุง

วันเวลา 28 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง จังหวัดพัทลุง