ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 28 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง