ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัย

รายละเอียด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย สำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจัดโดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับส่วนวินัยและระบบคุณธรรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสามารถนำความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14-17 และสำนัก/กอง ต่างๆ จำนวน 46 คน ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันเวลา 28 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา