ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” จังหวัดตรัง

รายละเอียด

วันที่ 12 กันยายน 2560 โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มพร้อมปานกลาง จำนวน 8 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมอบน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินตรัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกิจกรรมการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และลงบันทึกในสมุดการตรวจเยี่ยมเกษตรกร
ในการนี้โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้มอบประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มพร้อมปานกลาง จำนวน 1 ราย เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ น้อมนำเอาศาสตร์พระราชา มาเผยแพร่และปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหลุดพ้นจากความยากจน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันเวลา 12 กันยายน 2560

สถานที่ ในเขตพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง