ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการ "9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษต

รายละเอียด

วันที่ 12 กันยายน 2560 โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ตามข้อสั่งการของ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single command) ได้แก่ โครงการผลิตเครื่องแกง ดำเนินการโดยกลุ่มบ้านนาปด ชุมชนนาข้าวเสีย 1 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 100 ราย โครงการเลี้ยงปลา ดำเนินการโดยกลุ่มเลี้ยงปลากระชัง ชุมชนนาข้าวเสีย 2 ณ หมู่ที่ 5,7 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 200 ราย และโครงการเพาะชำกล้าไม้ ดำเนินการโดยกลุ่มเพาะชำกล้าไม้ ชุมชนนาข้าวเสีย 2 ณ หมู่ที่ 5,7 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 150 ราย โดยการเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการระดับชุมชน ระดับอำเภอ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด และสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่พิจารณาเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ “9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ได้มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการจ้างแรงงานเกษตรกรที่มีรายได้น้อย การใช้จ่ายในชุมชน เป็นการช่วยสนับสนุน ต่อยอดอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ระดับชุมชนและเกิดการหมุนเวียนในระดับเศรษฐกิจ

วันเวลา 12 กันยายน 2560

สถานที่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง