ประวัติและพัฒนาการ
โครงสร้าง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บุคลากรและอัตรากำลัง
ติดต่อเรา
ฝ่ายวิศวกรรรมเครื่องกล
ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวิศวกรรม
ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
ส่วนแผนงาน
ส่วนเครื่องจักรกล
   ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 ธันวาคม 2556 นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที16 พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร 

-------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่16 นายปริญญา สัคคะนายก พร้อมด้วย 
ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา นายสมศักดิ์ นทราพรพล
และผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายวินัย มาลัยทอง
  เดินทางตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้าง 16 

-------------------------------------------------------------------------------

นายวินัย มาลัยทอง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
เป็นประธานจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำ ปี 2555
ภายใต้คอนเซปที่ว่า "สานใจ สายสัมพันธ วันเกษียณ"
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ เขาชันรีสอร์ท อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
คลิ๊ก อ่านต่อ

อัลบั้มที่ 1    อัลบั้มที่ 2
-------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 16
โดยฝ่ายปฏิบัติการช่างกล ได้ประชุมหารือเรื่องมาตรการ
ประหยัดพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามมาตราการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
ของจังหวัดสงขลา

 

 
ปรับปรุงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558