งบประมาณปี 2560
6 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจการจ้าง นำโดย ปลัดจังหวัดสตูล(ประธานกรรมการตรวจการจ้าง)

พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 โครงการก่อสร้าง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจการจ้าง

โครงการระบบท่อส่งน้ำน้ำตกกำสละ ต.วังประจัน อ.วังประจัน จ.สตูล
     


งบประมาณปี 2561
15 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้าง จัดกระบวนการมีส่วนร่วม ก่อนการก่อสร้าง
โครงการฝายคลองชี ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.ท่าสะบ้า
     

14 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้าง จัดกระบวนการมีส่วนร่วม ก่อนการก่อสร้าง
โครงการฝายลำเพ็ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.ชะมวง

     

10 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้าง จัดกระบวนการมีส่วนร่วม ก่อนการก่อสร้าง
โครงการวัดป่ากันตพงษ์ ต.บางเหรียง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางเหรียง

     
การถ่ายโอนภารกิจ
15 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้าง ร่วมกับ อบต.ควนโดน และ อบต.ย่านซื่อ
ส่วนแผนงาน ฯ สชป.16 ลงพื้นที่ตรวจสิ่งก่อสร้าง โครงการระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ร่วมกัน เพื่อถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     

13 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้าง ร่วมกับ อบต.ป่าแก่บ่อหิน
ส่วนแผนงาน ฯ สชป.16 ลงพื้นที่ตรวจสิ่งก่อสร้าง โครงการฝายขุมทรัพย์พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า
จ.สตูล ร่วมกัน เพื่อถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     

งานดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ฝายขุมทรัพย์พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
     

ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
     

ฝายคลองหาร ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา
     
     
ปตร.คลองปากพะเนียด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

     

ฝายคลองโพธิ์เล ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรบต จ.พัทลุง
     

ฝายห้วยเตย ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง
     

ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
     


การประชุม BIS ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 60

     


กิจกรรมออกกำลังกาย 1 ก.พ. 60
   
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต้นแบบแห่งการจัดการน้ำ
อ่างเก็บน้ำยางชุม แหล่งน้ำเพื่อชีวิต
คลิกที่ภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

คลิกที่ภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก
โครงการแก้มลิง
“โครงการนี้คือสร้างอ่างเก็บน้ำ ๒ แห่ง แห่งหนึ่งคือที่แม่น้ำป่าสัก อีกแห่งหนึ่งที่แม่น้ำนครนายก สองแห่งรวมกันจะเก็บกักน้ำเหมาะสมพอเพียง สำหรับการบริโภค การใช้ในเขตกรุงเทพฯ และเขตใกล้เคียงที่ราบลุ่มของประเทศไทยนี้...” อ่านเพิ่มเติม
"...เมื่ออายุ ๕ ขวบ มีลิงเอากล้วยไปให้มันเคี้ยว เคี้ยว แล้วใส่ในแก้มลิง ตกลง “โครงการแก้มลิง” นี้มีที่เกิด เมื่อเราอายุ ๕ ขวบ ก็นี่เป็นเวลา ๖๓ ปี มาแล้ว ลิงสมัยโน้นลิงโบราณเขาก็มีแก้มลิงแล้ว เขาเคี้ยว แล้วเอาเข้าไปเก็บในแก้ม น้ำท่วมลงมา ถ้าไม่ทำ “โครงการแก้มลิง” เพื่อที่จะเอาน้ำนี้ไปเก็บไว้...” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ อ่านเพิ่มเติม

 

 
 
 
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Counters