คำรับรองการปฏิบัติราชการ
                                                                             
คลิก  คำรับรองปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ รอบระยะเวลา 7-12 เดือน
 ครั้งที่ 1 รอบระยะ 7เดือน ( 1 ตุลาคม 2554 - 30 เมษายน55 )
 ครั้งที่ 2รอบระยะ 8เดือน ( 1 ตุลาคม 2554 - 31 พฤษภาคม55 )
 ครั้งที่ 3รอบระยะ 9เดือน ( 1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน55 )
 
คลิก  คำรับรองปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ รอบระยะเวลา 6 เดือน
 ครั้งที่ 2 รอบระยะ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2553 - 30 เมษายน 54 )
ครั้งที่ 3 รอบระยะ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2553 - 31 พฤษภาคม 54 )
ครั้งที่ 4 รอบระยะ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2553 - 30 มิถุนายน 54 )
ครั้งที่ 5 รอบระยะ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2553 - 31 กรกฎาคม 54 )
ครั้งที่ 6 รอบระยะ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2553 - 31 สิงหาคม 54 )
ครั้งที่ 7 รอบระยะ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 54 )
 
   
   

Update ล่าสุด [ 19 - 09 - 2011 ]
ตัวชี้วัด ชป.29 ร้อยละความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำ

(1) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง
- โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน
- โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
- โครงการชลประทานกระบี่
- โครงการชลประทานภูเก็ต

(2) เขื่อนระบายน้ำ

(3) ประตูระบายน้ำ
- โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง

(4) ฝายทดน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง
- โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
- โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
- โครงการชลประทานกระบี่
- โครงการชลประทานพังงา
- โครงการชลประทานภูเก็ต
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง

(5) โรงสูบน้ำและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
- โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
- โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
- โครงการชลประทานกระบี่
- โครงการชลประทานภูเก็ต

(6) อาคารบังคับน้ำทุกชนิดในระบบส่งน้ำ <ไม่รวมอาคารในคูน้ำ>
- โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
- โครงการชลประทานกระบี่
- โครงการชลประทานพังงา
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง