1

   ทำหน้าที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย RID-CEO  ของโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีในระบบ GFMIS และควบคุม  กำกับ ดูเเล ตรวจสอบเอกสาร

ทางการเงินและบัญชีเพื่อให้ระบบงานเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง  ตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านการเบิกจ่ายมีมาตรการควบคุม 

ด้านวินัยและมีทักษะในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะการเบิกจ่ายระบบ GFMIS จัดทำบัญชีและรายงาน เช่น จัดทำทะเบียนและบัญชีย่อยสำหรับ

ตรวจสอบรายการบัญชี รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรายงานการเงินและบัญชีในระบบเดิมเพื่อ

ตรวจสอบกับรายงานที่ได้จากระบบ GFMI

   การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนำเงินส่งคลัง

   วางแผน  ประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์

   ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี  ให้มีความถูกต้อง  เรียบร้อย  และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในโอกาสต่อไป 

   การบันทึกล้างบัญชีสินทรัพย์  เป็นสินทรัพย์รายตัวเพื่อคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ให้ถูกต้อง

   ให้คำแนะนำ  ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่ผู้เกี่ยวข้อง  และควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา