ข้อมูลการเกิดไฟป่า ปีงบประมาณ 2545

    ในปีงบประมาณ 2545 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2544 - 31 สิงหาคม 2545) เกิดไฟไหม้ป่ารวม 57 ครั้ง คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 9,910 ไร่ โดยแยกพื้นที่การเกิดไฟป่าดังนี้

 1. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านในลุ่ม และป่าพรุควนเคร็ง ท้องที่อำเภอชะอวด อำเภอเชียรใหญ่ เกิดไฟป่าจำนวน 16 ครั้ง เนื้อที่ประมาณ 3,630 ไร่

 2. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองค็อง ท้องที่อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เกิดไฟป่าจำนวน 26 ครั้ง เนื้อที่ประมาณ 3,020 ไร่

 3. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนทราย และป่ากลอง ท้องที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เกิดไฟป่าจำนวน 3 ครั้ง เนื้อที่ประมาณ 610 ไร่

 4. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างข้าม  ท้องที่อำเภอเชียรใหญ่ เกิดไฟป่าจำนวน 4 ครั้ง เนื้อที่ประมาณ 750 ไร่

 5. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ท้องที่อำเภอกิ่งช้างกลาง และอำเภอฉวาง เกิดไฟป่าจำนวน 3 ครั้ง เนื้อที่ประมาณ 750 ไร่

 6. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหน้าไซ ป่าควนประ และป่าควนขาวคราว ท้องที่อำเภอบางขัน เกิดไฟป่าจำนวน 1 ครั้ง เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่

 7. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหงส์ และป่าควนกรด ท้องที่อำเภอทุ่งสง เกิดไฟป่าจำนวน 1 ครั้ง เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่

 8. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางโพรง-ป่าเขาใหญ่ ท้องที่อำเภอสิชล เกิดไฟป่าจำนวน 1 ครั้ง เนื้อที่ประมาณ 900 ไร่

สาเหตุของการเกิดไฟป่า พอสรุปได้คือ

 1. เกิดจากการเก็บหาของป่า     24 ครั้ง

 2. เกิดจากการเผาไร่               26 ครั้ง

 3. เกิดจากการเลี้ยงสัตว์           4 ครั้ง

 4. ไม่ทราบสาเหตุ                   3 ครั้ง

ระยะเวลาที่เกิดไฟป่า

 1. มีนาคม 2545       จำนวน   7 ครั้ง

 2. เมษายน 2545      จำนวน  16 ครั้ง

 3. พฤษภาคม 2545  จำนวน  15 ครั้ง

 4. มิถุนายน 2545     จำนวน    9 ครั้ง

 5. กรกฎาคม 2545   จำนวน    6 ครั้ง

 6. สิงหาคม 2545     จำนวน    4 ครั้ง

    พื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่าของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่พื้นที่ป่าพรุใน 3 อำเภอ คือ อำเภอชะอวด อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

(ที่มา: ป่าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 กันยายน 2545)