งานบริหารทั่วไป

    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมงานด้านธุรการ งานการเงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าที่ และงานด้านพัสดุ พร้อมทั้งงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรวมถึงงานบริการด้านอื่นๆ รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของโครงการและหน่วยงานของกรมชลประทาน เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานชลประทานให้เกษตรกรได้เข้าใจอย่างถูกต้อง แบ่งงานภายในออกเป็น 4 หน่วยงานคือ

bullet

หน่วยการเงินและบัญชี

bullet

หน่วยพัสดุ

bullet

หน่วยการเจ้าหน้าที่

bullet

หน่วยธุรการ

ปรับปรุงล่าสุด 29/01/2551