โครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์”
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อาคาร ๙
 ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 
 
 
       มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. สำนักงบประมาณ และ กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์"  ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการต่างๆ อาทิ

 
การแสดง ๘ ทศวรรษแห่งการพัฒนา

ทศวรรษที่ ๑
    พระบรมราชสมภพ
ทศวรรษที่ ๒    นพมหาจักรี ทรงพระปรีชาชาญพูนเพิ่ม
ทศวรรษที่ ๓    แรกเริ่มทรงเรียนรู้เพื่อประชาชน
ทศวรรษที่ ๔    ทรงคิดค้นส่งเสริมการศึกษา และพัฒนางานส่วนพระองค์
ทศวรรษที่ ๕    กษัตริย์ผู้ทรงงานหนักในการสร้างรากฐานการพัฒนา “คน”
ทศวรรษที่ ๖    ทรงค้นคว้ารูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
ทศวรรษที่ ๗   ทรงสาธิตการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ ดิน ป่า
ทศวรรษที่ ๘    ๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

 • ารแสดงอุโมงค์กาลเวลาโดย มูลนิธิชัยพัฒนา
 • การสนองพระราชดำริในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ การบรรเทาและป้องกันปัญหาน้ำท่วม
   การจราจร การสาธารณสุข การพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ “บวร”
 • การแสดงผลงานการสนับสนุนงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสำนักงบประมาณ
 • แบบจำลองผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ ฝนหลวง ฝายชะลอความชุ่มชื้น
  เขื่อนขุนด่านปราการชล ทฤษฎีใหม่ หญ้าแฝก กังหันน้ำชัยพัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • จอม่านน้ำฉายวีดีทัศน์ พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนา และพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • การแสดงหมู่บ้านพอเพียงและวิถีชีวิตจาก ๔ ภาคทั่วประเทศ การแสดงต้นแบบการพัฒนาและผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง ๖ ศูนย์
 •  
     นิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  การบรรยายพิเศษ

            
   การบรรยายพิเศษผู้สนองพระราชดำริ และดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง โดยองคมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิ
  • แสดงผลงานผู้ชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
    “๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์” ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป เกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่
   ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง และผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อย

  การประกวดระดับเยาวชนรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
  • การกล่าวสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศของนิสิต นักศึกษา
   จากผู้ชนะการประกวดในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ ศูนย์
   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • การประชันกลอนสดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
   จากผู้ชนะการประกวดในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ ศูนย์
   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  การแสดง
   
  -          การแสดงศิลปะประจำภาค
  -          การแสดงของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
  -          การแสดงดนตรีพื้นบ้าน
  -          การขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์
  -          การแสดงจากศิลปินแห่งชาติ
  -          การประชันเพลงฉ่อย
  -          การแสดงหมอลำ
  -          การแสดงจากกองทัพบกและกองบัญชาการทหารสูงสุด
  -          การแสดงจากกรุงเทพมหานคร
   
  อย่าพลาดรับของที่ระลึก
   
         -  หนังสือประมวลภาพเฉลิมพระเกียรติ ๘ ทศวรรษแห่งการพัฒนา
         -  แผ่นภาพชุด “๘ ทศวรรษ แห่งการพัฒนา” (วันละ ๑๐๐๐ ชุด)
         -  หนังสือตามรอยเบื้องพระยุคลบาทหลักการทรงงาน
   
    จุดบริการรถรับ - ส่ง : สนามหลวง อนุสาวรีย์ วงเวียนใหญ่