กำหนดการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ ๑๗ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

๑๗.๓๐ น. -เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
ไปกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
๑๘.๐๐ น. -รถยนต์พระที่นั่ง ถึง กองบัญชาการกองทัพอากาศ
-ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง (กองทัพอากาศจัดถวาย) เสด็จฯไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๙.๐๐ น. -เครื่องบินพระที่นั่ง ถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช แม่ทัพภาค ๔
 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ
-ประทับรถยนต์พระที่นั่ง (จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดถวาย) ไปยังค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ ๔
(ระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร)
๑๙.๑๐ น. -รถยนต์พระที่นั่ง ถึง เรือนรับรองค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ ๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ และข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ
-เสด็จเข้าเรือนรับรอง ค่ายวชิราวุธ ประทับพักพระราชอิริยาบถ
๑๙.๓๐ น. -เสวยพระกระยาหารค่ำ
(จังหวัดนครศรีธรรมราช และ กองทัพภาคที่ ๔ จัดถวาย)
-ประทับแรม ณ
เรือนรับรองค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ ๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐

๐๘.๑๐ น. -ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไปยัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร)
๐๘.๓๐ น. -รถยนต์พระที่นั่ง ถึง อาคารไทยบุรี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ
-เสด็จเข้าภายในห้องประชุมใหญ่
-ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๓ พร้อมทั้งทรงฟังการบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ที่ทรงคุณวุฒิ ในภาคเช้า
(กำหนดการกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง)
๑๑.๓๐ น. -จบการบรรยายพิเศษในภาคเช้า
-ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปอาคารศูนย์บรรณาสารและการสื่อสาร(ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร)
๑๑.๓๕ น. -รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารศูนย์บรรณาสารและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-เสด็จเข้าภายในอาคาร
-เสด็จเข้าห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ
-เสวยพระกระยาหารกลางวัน (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดถวาย)
๑๓.๐๐ น. -ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับไปอาคารไทยบุรี
๑๓.๐๕ น. -รถยนต์พระที่นั่ง ถึง อาคารไทยบุรี
-เสด็จเข้าภายในห้องประชุมใหญ่
-ทรงฟังการบรรยายพิเศษในภาคบ่าย จำนวน ๔ เรื่อง
๑๖.๐๐ น. -จบการบรรยายพิเศษในภาคบ่าย
-เสด็จเข้าห้องรับรอง
-ประทับพักพระราชอิริยาบถ ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์
๑๖.๒๕ น. -ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๑๖.๓๐ น. -รถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย) เสด็จฯ ไปอำเภอช้างกลาง
๑๖.๕๐ น. -เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช , ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่,
 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ
-ประทับรถยนต์พระที่นั่ง (จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดถวาย) เสด็จฯไปยังวัดมะนาวหวาน (ระยะทาง ๘ กิโลเมตร)
๑๗.๐๐ น. -รถยนต์พระที่นั่งถึง วัดมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมเกียรติ ชอบผลและครอบครัว เฝ้าฯรับเสด็จ
-เสด็จเข้าพลับพลาพิธี
-ทรงประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายเปรม ชอบผล
(กำหนดการกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง)
๑๗.๓๐ น. -ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯกลับไปสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง
๑๗.๔๐ น. -รถยนต์พระที่นั่ง ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง
-ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปอำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
๑๗.๕๕ น. -เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึง สนามเฮลิคอปเตอร์ ร้อย บิน พล.ร.๕ ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ ๔
-ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปเรือนรับรอง ค่ายวชิราวุธ (ระยะทาง ๒ กิโลเมตร)
๑๘.๐๐ น. -รถยนต์พระที่นั่งถึง เรือนรับรอง ค่ายวชิราวุธ
-เสด็จเข้าเรือนรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ
๑๘.๕๐ น. -ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไป โรงแรมทวินโลตัส (ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร)
๑๙.๐๐ น. -รถยนต์พระที่นั่ง ถึง โรงแรมทวินโลตัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช , ประธานกรรมการบริหารโรงแรมทวินโลตัส และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ
-เสด็จเข้าห้องบงกชรัตน์
-เสวยพระกระยาหารค่ำ (โรงแรมทวินโลตัส จัดถวาย)
๒๐.๓๐ น. -ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับเรือนรับรอง ค่ายวชิราวุธ
๒๐.๔๐ น. -รถยนต์พระที่นั่งถึง เรือนรับรอง ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่๔
-ประทับแรม ณ เรือนรับรองค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ ๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

๐๘. น. -ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไปพระตำหนักพระทับแรมอำเภอปากพนัง (ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร)
๐๘.๓๐ น. -รถยนต์พระที่นั่ง ถึง บริเวณด้านหน้า พระตำหนักพระทับแรมอำเภอปากพนัง หมู่ที่ ๕ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช , ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่,
 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช , ประธานมูลนิธิร่วมพัฒนาแผ่นดินเกิดลุ่มน้ำปากพนัง และกรรมการ เฝ้าฯ รับเสด็จ
-เสด็จเข้าบริเวณมุขหน้าพระตำหนัก
-ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินการก่อสร้างพระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนัง และ ทูลเกล้าถวายกุญแจพระตำหนัก
-เสด็จเข้าภายในพระตำหนัก
-ทอดพระเนตรภายในพระตำหนัก
๐๙. น. -ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไปอาคารกองอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะทาง ๑ กิโลเมตร)
๐๙.๐๕ น. -รถยนต์พระที่นั่ง ถึง อาคารกองอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-อธิบดีกรมชลประทาน, อธิบดีกรมประมง, ผู้อำนวยการกองอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ
-เสด็จเข้าห้องประชุม ๒
-อธิบดีกรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมถวายภาพประกอบ
-ทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
๐๙.๔๕ น. -ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไป ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ (ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร)
๑๐.๐๐ น. -รถยนต์พระที่นั่ง ถึง พื้นที่การเกษตรของนางอุบล ไชยสุวรรณ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียร จังหวัดนครศรีธรรมราช
-นางอุบล ไชยสุวรรณ และครอบครัวเฝ้าฯ รับเสด็จ
-อธิบดีกรมประมง กราบบังคมทูลรายงานปรับเปลี่ยนอาชีพการเลี้ยงกุ้งในเขตน้ำจืด
-ทอดพระเนตรภายในพระตำหนัก
๑๐.๓๐ น. -ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไป ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง (ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร)
๑๑.๐๐ น. -รถยนต์พระที่นั่ง ถึง บริเวณไร่นาสวนผสมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และข้าราชการเฝ้า ฯรับเสด็จ
-อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กราบบังคมทูลรายงานปรับระบบการผลิตพืชในแบบไร่นาสวนผสม
-ทรงเยี่ยมราษฎร
-ทรงเยี่ยมสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพส้มโอ
๑๑. น. -ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไปอาคารกองอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร)
๑๒.๐๐ น. -รถยนต์พระที่นั่ง ถึง อาคารกองอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-เสด็จเข้าห้องทรงงาน ลงพระนามาภิไชย ในสมุดที่ระลึก
-ประทับพักพระราชอิริยาบถ
-เสวยพระกระยาหารกลางวัน (โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดถวาย)
๑๓.๐๐ น. -ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไป สนามเฮลิคอปเตอร์ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๑๓.๐๕ น. -รถยนต์พระที่นั่ง ถึง สนามเฮลิคอปเตอร์ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย) เสด็จฯ ไปอำเภอชะอวด
๑๓.๓๐. -เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึง สนามเฮลิคอปเตอร์ ชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช , ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่,
 ผู้บังคับการตำรวจภูธรอำเภอชะอวด เฝ้าฯ รับเสด็จ
-ประทับรถยนต์พระที่นั่ง (จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดถวาย) เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย (ระยะทาง ๙ กิโลเมตร)
๑๓.๔๐ น. -รถยนต์พระที่นั่ง ถึง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย หมู่ที่ ๘ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
-ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ
-พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตชด. ๑๓ นาย ผู้ดูแลเด็ก ๑ คน ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง ๒ คน และ พระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน
-คณะกรรมการโรงเรียนและผู้นำชุมชนเฝ้าฯ
-เสด็จเข้าอาคารมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ลงพระนามาภิไชยในสมุดที่ระลึก
-พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๑๕ ราย
-ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริ
-นักเรียนในพระราชนุเคราะห์เฝ้าฯ
-ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตร ห้องแสดงผลงานเด่นของโรงเรียน โครงการฝึกอาชีพ ห้องเรียนเด็กเล็ก ห้องสมุด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ศาลาน้ำดื่มไอโอดีน โรงอาหาร-ห้องครัว บ่อเลี้ยงปลาดุก ปศุสัตว์ และ แปลงผักสวนครัว
-ทรงพระราชดำเนิน ไปอาคารเรียนมิตรมวลชน ทอดพระเนตรห้องพยาบาลและห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
-ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร
๑๕.๒๐ น. -ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไป สนามเฮลิคอปเตอร์ ชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
๑๕.๓๐ น. -รถยนต์พระที่นั่ง ถึง สนามเฮลิคอปเตอร์ ชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
-ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย) เสด็จฯ ไปท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
๑๖.๐๐. -เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
-ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง (กองทัพอากาศจัดถวาย) เสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร
๑๗.๐๐ น. -เครื่องบินพระที่นั่ง ถึงท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ
-ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
๑๗.๓๐ น. -รถยนต์พระที่นั่ง ถึง พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
  การแต่งการ
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐
 -ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เครื่องแบบปกติขาว
 -ณ วัดมะนาวหวาน  พระอารามหวง เครื่องแบบปกติขาว แขนทุกข์
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว