ภาพการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาความทุกยากของประชาชน ได้ถูกเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก จนเป็นที่
ยอมรับ  แซ่ซ้องสรรเสริญและถวายการยกย่องพระเกียรติคุณว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์ทำงาน” หรือ 
“WORKING MONARCH” ผู้นำในหลายประเทศต่างยอมรับ และสดุดีว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก   
     ด้านฝนหลวง นอกจากพระองค์ท่านจะมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พุทธศักราช 2498 แล้ว ยังทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจน
ประสบความสำเร็จตามพระราชประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งอีกด้วย  นอกจากนี้ยัง
ทรงดูแล ห่วงใยและพระราชทานข้อแนะนำ ซึ่งถือเป็นพระบรมราโชบายในการพัฒนาฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง
เสมอมาจนสามารถนำพาประชาชนและประเทศชาติให้รอดพ้นวิกฤติภัยแล้งในทุกครั้งมาได้จนถึงปัจจุบัน
    เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ที่มีต่อปวงชนชาวไทยคณะรัฐมนตรี
ีจึงมีมติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในฐานะที่ทรงเป็น  “พระบิดาแห่งฝนหลวง”    
และกำหนดให้วันที่ 14  พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์
ของชาติไทย ให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลัง  ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระ
บารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติติดต่อกันไปทุกปี