โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง  สำนักงานชลประทานที่ ๑๕
๖๑
/๖๑ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๔๐ โทร.-๗๕๕๑-๘๐๔๐  โทรสาร -๗๕๕๑-๘๐๔๓