สรุปรายงานการประชุม

ที่ มีนาคม  2547  โรงเรียนบ้านบางปรง

โครงการพื้นที่นำร่องเรื่องปุ๋ยอินทรีย์   ตำบลบ้านเนิน  เสื่อหึง  ท่าซอม

 

ปิดประชุม  9.30  .

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

 

            1.นายวิจิตร                    กิติลิขิตกุล          ตำบลบ้านเนิน

            2.นายโสภน                   บัวแก้วทอง

            3.นายนิคม                    เสือคำ

            4.นายวิชัย                     เสือคำ

            5.นายสุจิน                     ยาวส่ง

            6.นายจำลอง                 สุคันธเมศ

            7.นายทนงค์                   แก้วมรกต

            8.นางอำนวย                  หมีทองหลาง

            9.นางสมพร                   สุวรรณมณี

            10.นางห้อง                   หมีทองหลาง

            11.นางสดสี                   หมีทองหลาง

            12.นายวิน                     เอียดแก้ว

            13.นางวรรณี                 หม่อมบุญ

            14.นางอุไร                     ขาวนุ้ย

            15.นางประหยัด             เรืองกลิ้ง

            16.นางพิมพ์ศิริ              อุมชู

            17.นายเพลิน                 หนูสีคง

            18.นายขจรเดช              เหมทานนท์

            19.นายประธาน             นวลนก

20.นายโชคดี                 ชูสุข

21.นายวราเทพ              ยาวส่ง

22.นางสุพรรณี              เปรมโพธิ์           ตำบลเสือหึง

23.นายไพโรจน์              รอดอินทร์

24.นายเวช                    ชื่นกลิ่น

25.นางจำเริญ                เมี่ยนแก้ว

26.นางจรวย                  แป้นเกิด

27.นายปลอด                พูลเอียด

28.นางจิราภรณ์             พูนเอียด

29.นางแย้ม                   ชื่นกลิ่น

30.นายเทพทวี               พริกบุญจันทร์

31.นายวิชัย                   รอดนวล

32.นายจรูญ                  ตรีทัศน์

33.นางจำเป็น                จันทร์แก้ว

34.นางเอียม                  ช่วยสกุล

35.นายณวิชัย                จันทร์แก้ว

36.นายวิชิต                   จงไกลจักร         ตำบลท่าซอม

37.นายสมพงศ์              นวลช่วย

38.นายส่อง                   ทองร้อยชั่ง

39.นายแสง                   แซ่อั้น

40.นางจำปี                   ขุนทองจันทร์

41.นายอภิศักดิ์              ขุนอักษร

42.นางลำดวล               ขำเกิด

43.นางแอบ                   สวนจันทร์

44.นายนุกูล                   เทพบุญศรี

45.นายประทุม               ศรีแค

46.นายเปี้ยน                  ดำสุวรรณ

47.นายกิตติศักด์            จันทร์ปาน

48.นายสมโชค               อินทร์ศร

49.นายกังวาฬ               จุลเดช

50.นายอาทิตย์               บุญทองช่วย

51.นายเรขา                   คงขาย

52.นายภักดี                   เสือแสง

53.นายคำรณ                คงมา

54.นายสบาย                 บุญทองช่วย

 

วาระที่1.  แจ้งเพื่อทราบ  สรุปการศึกษาดูงาน 

            เขื่อนบางปะกง   เขื่อนแม่กลอง (แพรกหนามแดง พะโต๊ะ  (ชุมพร)

เขื่อนบางนารา  ศูนย์ศึกษาพิกุลทอง  ป่าพรุโต๊ะแดง  กลุ่มผู้ใช้น้ำ

-  เกษตรอินทรีย์  กลุ่มการเพาะเห็ด  กลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์  (ไชยมนตรีและบางจาก  ศูนย์การเรียนรู้อาชีพ  (คุณวินัย  ไทรทองที่ประชุมมอบหมายให้  คุณวิชิต  จงไกรจักร  เป็นคนกล่าวนำสรุปจากการศึกษาดูงาน

ชุมชนแพรกหนามแดง  (แม่กลอง.สมุทรสงคราม ประเด็นที่ได้จากการศึกษาดูงานพอสรุปได้ดังนี้

ผลกระทบจากการสร้างประตูระบายน้ำ   

การรวมกลุ่มของชุมชน  การเคลื่อนไหวร่วมกับรัฐ 

การใช้ข้อมูลเป็นพลังของเครื่องมือในการขับเคลื่อน

การมีส่วนร่วมระหว่างหอการค้า  อบจอบต.และเจ้าหน้าที่ชลประทานในการคิดประตูระบายน้ำแบบบานพับ

เขื่อนบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประเด็นที่ได้จากการสรุป

ผลกระทบจากการปิดประตูระบายน้ำบางปะกง

ประชาชนใช้ข้อมูลให้รัฐในการขับเคลื่อนตรงตามความต้องการของประชน

ชุมชนพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร

การจัดการเกษตรปลอดสารพิษของชุมชนจัดการกันเอง

เขื่อนบางนารา  จังนราธิวาส

การเปิดประตูระบายน้ำที่เหมาะสมในบางเวลาทำให้สารถแก้ไขปัญหาได้

การรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันของชลประทานที่ได้รับผลประโยชน์

การช่วยเหลือของชลประทานในเรื่องของแหล่งน้ำ

ศูนย์ศึกษาพิกุลทอง

            การจัดการน้ำเปรียวได้โดยการขุดคลองน้ำเปรี้ยว

เกษตรผักปลอดสารพิษโดยการทำปุ๋ยอินทรีย์

ป่าพรุโต๊ะแดง

ความอุดมสมบูรณ์ของพรุ

การจัดการพรุ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ( ไชยมนตรี  บางจาก )

-  การมีสวนร่วมของชาวบ้านเริ่มจากคนเพียง  คน

-  การไม่ยอมรับจากหน่วยงานอื่น  ชอบช่วยเหลือกันเองภายในกลุ่ม

-  ความเสมอภาคกันภายในกลุ่ม  โดยทุกคนเท่าเทียมกันในบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม

กลุ่มการเพาะเห็ด 

-   รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ  เช่น  อบต

-   มีการรวมกลุ่มเพื่อรองรับงบประมาณจากหน่วยงานรัฐ

-   การแบ่งเงินปั่นผลที่ไม่มีการสมทบเงินกองกลาง

ศูนย์เรียนรู้การอาชีพ  (คุณวินัย  ไทรทอง)

-   การลดต้นทุนเน้นการเพิ่มรายได้เป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดได้

-   ทำอย่างไรที่ ทำให้ต้นทุนการผลิตถูก  ขายได้ราคา

-   การแปรูปมูลค่าของสินค้าให้มีราคาสูง  เพื่อความอยู่รอด

-   การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด

-   การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์  ลดต้นทุน  ดินไม่เสื่อมคุณภาพ

-   ความแตกต่างกันระหว่างการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และปุ๋ยอินทรีย์  ว่าปุ๋ยอินทรีย์ให้ผลผลิตมากกว่า  และขายได้ราคาดีกว่า  ต้นทุนถูกกว่า

 

วาระที่2.  การรวมกลุ่มและการเสนอโครงการ  และรูปแบบการระดมทุน

            จากที่ประชุมมีการสรุปรูปแบบการเขียนโครงการของสมาชิกในพื้นที่นำร่อง  พอสรุป

ได้ดังนี้  ตำบลบ้านเนินมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ  20  คน  ตำบลเสือหึง  10  คน  และตำบลท่าซอม 10 คน มีเงินทุนทั้งสิ้นโดยการระดมทุนคนละ 500 บาทต่อคน  รวมสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  40  คน  เป็นเงิน  20,000  บาท  โดยทางกองทุนจะช่วยสมทบทางกองทุน  ให้อีก  20,000  บาท เป็นการสมทบทุนช่วยเหลือกองทุน  โดยมีโครงการที่จะทำดังนี้   ปุ๋ยอินทรีย์  สารอินทรีย์ไล่แมลง  สารเร่งฮอร์โมน  โดยที่ประชุมเห็นชอบโครงการ  โดยมีรูปแบบการรวมกลุ่มที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  กลุ่มละ 1 ตำบล โดยแต่ละตำบลจะมีตัวแทนทำหน้าที่ตำบลละ 5 คน โดย คนจะเป็นคณะกรรมการร่วมของพื้นที่ 3 ตำบลของพื้นที่นำร่องของโครงการ  ค่อยทำหน้าที่ในการประสานงานร่วมกันทั้ง  ตำบล  โดยโครงการที่เขียนมาจะต้องผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการทั้ง  15  คน  ก่อนถ้าที่ประชุมไม่อนุมัติถือว่าโครงการนั้นตก  รายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการจะนำเสนอต่อที่ประชุม  ในวันที่  มีนาคม  2547  ที่ประชุมผ่านความเห็นชอบ

 

วาระที่ 3 การคัดเลือกคณะกรรมการของพื้นที่นำร่อง  ตำบล   มาจากตัวแทนตำบลละ  คน

คณะกรรมการพื้นที่นำร่อง  ตำบล    

1.นายวิชิต                     จงไกรจักร                      ประธาน

            2.นายวราเทพ                ยาวส่ง                           รองประธาน

            3.นายณวิชัย                  จันทร์แก้ว                      รองประธาน

            4.นายจำลอง                 สุคันธเมศ                      เลขานุการ

            5.นายจำจรูญ                 ตรีทัศน์                          ผู้ช่วยเลขานุการ

            6.นางสุพรรณี                เปรมโพธิ์                       เหรัญญิก

            7.นายสมพงศ์                นวลช่วย                        ผู้ช่วยเหรัญญิก

            8.นายกิติศักดิ์                จันทร์ปาน                      กรรมการ

            9.นายจบ                       ช้างแก้ว                         กรรมการ

            10.นายอาทิตย์               บุญทองช่วย                   กรรมการ

            11.นายจำเริญ                เมี่ยนแก้ว                       กรรมการ

            12.นายไพโรจน์              รอดอินท์                        กรรมการ

            13.นายวิจิตร                  กิตกลิขิตกุล                   กรรมการ

            14.นายสุจิน                   ยาวส่ง                           กรรมการ

            15.นายโชคดี                 ชูสุข                              กรรมการ

 

กรรมการทั้ง  15  คนมาจากตัวแทนของสมาชิก  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์  ของพื้นที่นำร่อง  ตำบล  ที่ประชุมรับรองคณะกรรมการ  ผ่านความเห็นชอบ

 

วาระที่4.  อื่นๆ 

เรื่องกำหนดการประชุมขั้นเตรียมความพร้อม  ที่ประชุมนัดประชุมในวันที่  มีนาคม  2547  เวลา  9.00 ที่บ้านนายวิชิต  จงไกรจักร  ประธานคณะกรรมการ   ที่ประชุมรับทราบ   

            -  เรื่องขอความร่วมมือจาก  กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราชที่รับผิดชอบ  เข้ามาช่วยส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการ และเทคนิคการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และขออุดหนุนงบประมาณ  อาทิเช่น  ขุยมะพร้าว  ขี้ไก่  และวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในการสมทบโครงการของชาวบ้าน 

            - เรื่องขอความร่วมมือจากประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในเรื่องของตลาดของเกษตรกร  เช่นในเรื่องของผักปลอดสารพิษ  ปุ๋ยอินทรีย์  เพราะชาวบ้านจะกลัวในเรื่องของผลผลิตที่ผลิตขึ้นมาแล้วไม่ได้ราคา  ขายไม่ได้ทำให้ชาวบ้านขาดทุน  เสียกำลังใจในการทำงาน

            -  เรื่องการไปดูงานในวันที่  มีนาคม  2547  ชาวบ้านได้ความรู้และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มของสมาชิก  ได้ประสบการณ์สามารถนำกลับมาพัฒนาและการประยุกต์ใช้  ที่ประชุมจึงใคร่ขอขอบพระคุณที่ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ผอ.กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องการประสานพื้นที่ในการดูงาน  และเป็นวิทยากรค่อยแนะนำ และต้อนรับในครั้งนี้ และที่ได้เลี้ยงข้าวให้กับชาวบ้านในการศึกษาดูงานในครั้งนี้จึงขอขอบพระคุณ  ณ.โอกาสนี้ด้วย

เวลา  12.30  ปิดการประชุม