รายงานการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ตรวจเมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติโครงการชลประทานพังงา
โครงการพระราชดำริ
โครงการชลประทานขนาดกลาง
ข้อมูลอาคารชลประทาน
๑ โครงการ ๑ ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
สำนักชลประทานที่ ๑ - ๑๗
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ ชลประทาน
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ 
 
ฝายคลองนางย่อน อ.คุระบุรี
๑๙.๑
มม.
อ.ตะกั่วป่า
*.*
มม.
ฝายคลองลำไตรมาศ อ.ทับปุด
๑.๐
มม.
อ.กะปง
*.*
มม.
ฝายคลองบ่อแสน อ.ทับปุด
๒.๔
มม.
อ.ทับปุด
*.*
มม.
ฝายคลองถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง
๔.๑
มม.
อ.เมือง
๔.๒
มม.
ฝายคลองนาเตย อ.ท้ายเหมือง
๐.๐
มม.
อ.ตะกั่วทุ่ง
*.*
มม.
โครงการชลประทานพังงา
๔.๒
มม.
อ.ท้ายเหมือง
*.*
มม.
อ.คุระบุรี
*.*
มม.
อ.เกาะยาว
*.*
มม.
  หมายเหตุ : *.* ไม่มีข้อมูล / ๐.๐ ไม่มีค่าน้ำฝน

ดู โครงการชลประทานจังหวัดพังงา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า 
  KM Action Plan ๒๐๑๗
แผนยุทธศาสต์การจัดการความรู้ กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ โครงการชลประทานพังงา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการโครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

โครงการชลประทานพังงาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลปรทาน และการจัดทำอัตราราคาต่อหน่วยงานก่อสร้าง ชลประทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนพดล เกิดสดศรี หัวหน้าฝ่ายฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา มอบหมายให้นายสหภูมิ เจียมใจ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สถิติระดับจังหวัดและคณะทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงาครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา ชั้นที่ ๑ ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมโชค หลักหาญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา มอบหมายให้ นายนพดล เกิดสดศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายวัชริทธิ์ ขวัญพุฒ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ครั้งที่ ๒ (ระดับพื้นที่จังหวัด) ณ โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ บายกะตะธานี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนาย ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ราชการจังหวัดพังงา ให้เกีตรติมาเป้นประธาน

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมโชค หลักหาญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา มอบหมายให้ นายเสวี ทรายทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามขั้นตอนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหาร สำนักชลประทานที่ ๑๕ กำหนดการจัดเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) การพัฒนาทักษะนักประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้ ประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพังงา
 
 
 
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. โครงการชลประทานพังงา
นำโดย นายวรายุทธ คงนุ้ย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา และข้าราชการโครงการชลประทานพังงา ให้การต้อนรับ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และคณะได้มาตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานพังงา
 
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ โครงการชลประทานพังงา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโครงการ (Unit School) เรื่อง วิวัฒนาการชลประทานและหลักการชลประทานเบื้องต้น ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพังงา
 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชอบ หอมเกษร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ และคณะเดินทางมาประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีนายวรายุทธ คงนุ้ย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพังงา
 
 
โครงการชลประทานขนาดกลาง
 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
 
 
 
 
 
TX.185 วัดนิกรวราราม (ย่านยาว) เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา >>> ข้อมูล
TX.186 บ้านตลาดเก่า ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา >> ข้อมูล
TX.331 บ้านสะพานเสือ ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา >> ข้อมูล
TX.187 บ้านหินดาน ต.ตำตัว ต.ตะกั่วป่า จ.พังงา >> ข้อมูล
TX.196 บ้านท่านา ต.เหมาะ อ.กะปง .พังงา >> ข้อมูล
TX.332 บ้านเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา >> ข้อมูล
TX.188A บ้านรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา >> ข้อมูล
 

รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 
     
 
กราฟิกพยากรณ์อากาศ แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก
ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

   
   
 
     

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

   
 


 

 
 
  
งบทดลองประจำปี ๒๕๖๑
 
 

กันยายน ๒๕๖๑

สิงหาคม ๒๕๖๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑
มิถุนายน ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
 

สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน
ใช้ได้ทั้ง PC และ Mobile

 
 
   
         
 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย ฝ่ายช่างกล โครงการชลประทานพังงา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔๕/๑๙ หมู่ ๓ ต. ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๗๖๔๖-๐๖๗๖,๘ โทรสาร : ๐-๗๖๔๖-๐๖๗๗
Copyright © 2014 Phangnga Irrigation.