รายงานการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ตรวจเมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติโครงการชลประทานพังงา
โครงการพระราชดำริ
โครงการชลประทานขนาดกลาง
ข้อมูลอาคารชลประทาน
๑ โครงการ ๑ ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
สำนักชลประทานที่ ๑ - ๑๗
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ ชลประทาน
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ 
 
 
 
ฝายคลองนางย่อน อ.คุระบุรี
๐.๐
มม.
อ.ตะกั่วป่า
*.*
มม.
ฝายคลองลำไตรมาศ อ.ทับปุด
๔๑.๐
มม.
อ.กะปง
*.*
มม.
ฝายคลองบ่อแสน อ.ทับปุด
๒๕.๗
มม.
อ.ทับปุด
*.*
มม.
ฝายคลองถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง
๓.๘
มม.
อ.เมือง
๓.๐
มม.
ฝายคลองนาเตย อ.ท้ายเหมือง
๘.๐
มม.
อ.ตะกั่วทุ่ง
*.*
มม.
โครงการชลประทานพังงา
๓.๐
มม.
อ.ท้ายเหมือง
*.*
มม.
อ.คุระบุรี
*.*
มม.
อ.เกาะยาว
*.*
มม.
  หมายเหตุ : *.* ไม่มีข้อมูล / ๐.๐ ไม่มีค่าน้ำฝน

ดู โครงการชลประทานจังหวัดพังงา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า 
  KM Action Plan ๒๐๑๗
แผนยุทธศาสต์การจัดการความรู้ กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ โครงการชลประทานพังงา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการโครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

โครงการชลประทานพังงาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลปรทาน และการจัดทำอัตราราคาต่อหน่วยงานก่อสร้าง ชลประทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนพดล เกิดสดศรี หัวหน้าฝ่ายฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา มอบหมายให้นายสหภูมิ เจียมใจ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สถิติระดับจังหวัดและคณะทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงาครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา ชั้นที่ ๑ ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมโชค หลักหาญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา มอบหมายให้ นายนพดล เกิดสดศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายวัชริทธิ์ ขวัญพุฒ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ครั้งที่ ๒ (ระดับพื้นที่จังหวัด) ณ โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ บายกะตะธานี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนาย ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ราชการจังหวัดพังงา ให้เกีตรติมาเป้นประธาน

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมโชค หลักหาญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา มอบหมายให้ นายเสวี ทรายทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามขั้นตอนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหาร สำนักชลประทานที่ ๑๕ กำหนดการจัดเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) การพัฒนาทักษะนักประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้ ประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพังงา
 
 
 
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. โครงการชลประทานพังงา
นำโดย นายวรายุทธ คงนุ้ย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา และข้าราชการโครงการชลประทานพังงา ให้การต้อนรับ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และคณะได้มาตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานพังงา
 
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ โครงการชลประทานพังงา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโครงการ (Unit School) เรื่อง วิวัฒนาการชลประทานและหลักการชลประทานเบื้องต้น ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพังงา
 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชอบ หอมเกษร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ และคณะเดินทางมาประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีนายวรายุทธ คงนุ้ย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพังงา
 
 
โครงการชลประทานขนาดกลาง
 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
 
 
 
 
 
TX.185 วัดนิกรวราราม (ย่านยาว) เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา >>> ข้อมูล
TX.186 บ้านตลาดเก่า ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา >> ข้อมูล
TX.331 บ้านสะพานเสือ ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา >> ข้อมูล
TX.187 บ้านหินดาน ต.ตำตัว ต.ตะกั่วป่า จ.พังงา >> ข้อมูล
TX.196 บ้านท่านา ต.เหมาะ อ.กะปง .พังงา >> ข้อมูล
TX.332 บ้านเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา >> ข้อมูล
TX.188A บ้านรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา >> ข้อมูล
 

รายงานการแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

 
 
 
กราฟิกพยากรณ์อากาศ แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
ประจำวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

   
ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน(มีผลกระทบถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) ฉบับที่ ๑๖ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
 
     

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

   
 


 

 
 
  
งบทดลองประจำปี ๒๕๖๑
 
 

กันยายน ๒๕๖๑

สิงหาคม ๒๕๖๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑
มิถุนายน ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
 

สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน
ใช้ได้ทั้ง PC และ Mobile

 
 
   
         
 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย ฝ่ายช่างกล โครงการชลประทานพังงา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔๕/๑๙ หมู่ ๓ ต. ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๗๖๔๖-๐๖๗๖,๘ โทรสาร : ๐-๗๖๔๖-๐๖๗๗
Copyright © 2014 Phangnga Irrigation.