โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
168 หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-763299
โทรสาร : 075-378892