ความเป็นมา
วัตถุประสงค์  
ขอบเขตการศึกษา  
ที่ตั้งและลักษณะโครงการ  
รูปแบบบ่อพักน้ำ  
ผลประโยชน์  
การรับฟังความคิดเห็น  
ติดต่อสอบถาม  
ความเป็นมาของโครงการ

                สำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน   ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาสำรวจ ออกแบบ
อ่างเก็บน้ำ และวางเครือข่ายการบริการน้ำของจังหวัดพังงา  เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ช่วยเหลือพื้นที่โครงการ
ให้เต็มศักยภาพของโครงการโดยมีลำดับความสำคัญ   คือ   อุปโภค-บริโภค   ส่งเสริมการท่องเที่ยวของสถาน
ประกอบการและสำหรับพื้นที่การเกษตร  ที่มีความเหมาะสมของพื้นที่ตามลำดับโดยมีเป้าหมายในพื้นที่ที่เป็นชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตจังหวัดพังงาอย่างเพียงพอ และเป็นต้นทุนสำหรับระบบเครือข่ายบริการน้ำเพื่อ ผันให้กับพื้นที่ ที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมคุ้มค่าและมีผลกระทบน้อยที่สุด สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองถ้ำ
อำเมือง จังหวัดพังงา     ได้กำหนดให้มีการวางท่อส่งน้ำให้กับพื้นที่บริเวณอ่าวพังงา และพื้นที่ในอำเภอตะกั่วทุ่ง ตำแหน่งที่ตั้งอ่างเก็บน้ำระบบชลประทาน แนวท่อส่งน้ำและบ่อน้ำดิบ

 

[Top]
วัตถุประสงค์ของโครงการ

     เพื่อศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการสำรวจออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองถ้ำ
ได้แบ่งการศึกษา ดังนี้

     1)  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองถ้ำ ตามรายละเอียดและการศึกษาความเหมาะสม
          ของระบบเชื่อมโยงเครือข่ายน้ำภายในพื้นที่
     2)  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมทั้งกำหนดแนวทางมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
          เหมาะสม
     3)  การเสนอแนวทางเลือกของการดำเนินโครงการ เปรียบเทียบกับโครงการอื่นอีก 4 โครงการ ในระบบ
          เครือข่ายน้ำที่จะสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำในเขตเป้าหมายอย่างเพียงพอ ครอบคลุมถึงการ
          ดำเนินโครงการที่กระทบต่อพื้นที่น้อยที่สุดและพิจารณาระดับเก็บกักความจุ ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
          และความคุ้มทุนของโครงการ
     4)  การสำรวจและออกแบบก่อสร้าง การประมาณราคาและจัดทำเอกสารประกอบประกวดราคาจ้างเหมา
     5)  การดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

[Top]
ขอบเขตการศึกษาโครงการ

     ประกอบด้วย  การศึกษาความเหมาะสมโครงการ  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การสำรวจออกแบบ
รายละเอียดโครงการและการจัดทำเอกสารประกวดราคาค่าก่อสร้างตลอดระยะเวลาศึกษานี้เปิดโอกาสให้ประชาชน
และองค์กรในพื้นที่ศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาทุกขั้นตอน  โดยการจัดให้มีการ
ประชุมระดับจังหวัดระดับพื้นที่

 

[Top]
ที่ตั้ง

     โครงการอ่างเก็บน้ำคลองถ้ำ มีพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาโดยมี
อาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ จรด อำเภอกะปง
ทิศใต้ จรด ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก จรด อำเภอทับปุด และทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก จรด อำเภอท้ายเหมือง และทะเลอันดามัน
     

     ที่ตั้งหัวงานเขื่อนคลองถ้ำ อยู่ที่ ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา    พิกัด PMK 413-369  แผนที่ระวาง 4625 I
สำหรับระบบชลประทานเดิมประกอบด้วยฝายคลองถ้ำตั้งอยู่ทางด้านท้ายน้ำของตำแหน่งที่ตั้งหัวงานเขื่อนส่งน้ำ
ให้กับพื้นที่ชลประทานเดิม 1,200 ไร่ โดยผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้ายสายใหญ่
ฝั่งซ้าย และเมื่อมีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองถ้ำแล้ว จะทำให้มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่อีก
2,000 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ชลประทานเดิม และเพื่อการอุปโภค-บริโภคการท่องเที่ยวและการ
อุตสาหกรรมของจังหวัดพังงาโดยส่งน้ำให้กับพื้นที่เป้าหมายด้วยระบบท่อส่งน้ำ  และบ่อพักน้ำตามแนวทางหลวง
หมายเลข 4 จากหัวงานเขื่อนจนถึงบ้านท่านุ่น  ตำบลโคกกลอย  อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา

                                                 

 

[Top]
ลักษณะโครงการเบื้องต้น

     เขื่อนเก็บกักน้ำ มีรายละเอียดลักษณะเบื้องต้น สรุปได้ดังนี้

ที่ตั้งหัวงานเขื่อน : ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา
ชนิดของเขื่อน : เขื่อนถมแบ่งส่วน (Zoned Dam)
ความกว้างสันเขื่อน : 8.00 เมตร
ความยาวเขื่อน : 345 เมตร
ความสูงเขื่อนจากต้นลำน้ำ : 52 เมตร
ระดับสันเขื่อน (ไม่รวม Camber) : 85 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำสูงสุด (ร.น.ส.) : 82.77 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำเก็บกัก (ร.น.ก.) : 80.60 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับน้ำต่ำสุด (ร.น.ต.) : 42 ม.(ร.ท.ก.)
ระดับท้องลำน้ำต่ำสุด : 33 ม.(ร.ท.ก.)
พื้นที่รับน้ำฝนของอ่าง : 17.42 ตร.กม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ย : 24.51 ล้าน ลบ.ม./ปี
ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด : 28.75 ล้าน ลบ.ม.
ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก : 25 ล้าน ลบ.ม.
ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด : 0.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด : 865 ไร่
พื้นที่อ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก : 800 ไร่
พื้นที่อ่างเก็บน้ำที่ระดับต่ำสุด : 88 ไร่

 

[Top]
รูปแบบบ่อพักน้ำ

     การออกแบบบ่อพักน้ำดิบเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ชุมชน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาถึง
ความต้องการของชุมชนเป็นหลัก แล้วจึงออกตรวจสอบความเหมาะสมในสนามเบื้องต้น ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลต่างๆในพื้นที่โครงการ ตามที่ท้องถิ่นเห็นชอบและเสนอมาจำนวน  8   แห่ง หลังจากที่ได้นำข้อมูลมา
ศึกษาวิเคราะห์และ พิจารณาร่วมกับผลการวิเคราะห์ความต้องการน้ำในอนาคต จึงสามารถสรุปบ่อพักน้ำที่มีความ
เหมาะสมสำหรับโครงการได้จำนวน 5 แห่งดังนี้

ตารางแสดงผลการคัดเลือกที่ตั้งบ่อพักน้ำ

ลำดับที่

สถานที่

เนื้อที่โดย ประมาณ (ไร่)

ลักษณะการก่อสร้าง

1

บ่อพักน้ำบ้านถ้ำ 1
ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

9.0

ก่อสร้างเป็นบ่อพักน้ำดิบประกอบด้วยบ่อทั้งหมด 2 บ่อ
มีขนาดแต่ละบ่อโดยประมาณ 100 * 50 เมตร

2

บ่อพักน้ำบ้านสันติวราราม
ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

4.0

สร้างเฉพาะจุดปล่อยน้ำเนื่องจากมีการสร้างบ่อเก็บน้ำ
ไว้อยู่แล้ว

3

บ่อพักน้ำโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
ต.กะไหล  อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

1.0

ก่อสร้างเป็นบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง
6 เมตร ยาว 15 เมตร

4

บ่อพักน้ำบ้านใน
ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา

114.0

สร้างเฉพาะจุดปล่อยน้ำเนื่องจากมีการสร้างบ่อเก็บน้ำ
ไว้อยู่แล้ว

5

บ่อพักน้ำวัดป่าท่านุ่น
ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา

1.5

สร้างเฉพาะจุดปล่อยน้ำเนื่องจากมีการสร้างบ่อเก็บน้ำ
ไว้อยู่แล้ว

6

บ่อพักน้ำบ้านควน
ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

1.5

สร้างเฉพาะจุดปล่อยน้ำเนื่องจากมีการสร้างบ่อเก็บน้ำ
ไว้อยู่แล้ว


 

[Top]
ผลประโยชน์ของการศึกษาโครงการ

พื้นที่รับประโยชน์
     การศึกษาโครงการนี้ทำให้ทราบถึงผลประโยชน์ของการมีระบบเครือข่ายการบริการน้ำที่จะได้รับเมื่อมีการก่อสร้าง
โครงการเกิดขึ้น และขนาดของโครงการที่เหมาะสมกับการพัฒนาพื้นที่ในระบบเครือข่าย   รวมทั้งยังเป็นการจัดเตรียม
แผนงานเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่โครงการโดยมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์อยู่ในเขตอำเภอ
เมืองและอำเภอตะกั่วทุ่ง โดยแบ่งแยกเป็น 3 ส่วน ด้วยกันคือ

          1) พื้นที่บริเวณหัวงานเขื่อนตั้งอยู่ที่ตำบลป่ากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นเขื่อนดิน ยาว 345 เมตร
ส่วนสูงที่สุดประมาณ 52 เมตร ก่อสร้างไว้เป็นที่กักเก็บน้ำต้นทุนในการบริหารจัดการในระบบเครือข่ายน้ำ ซึ่งเก็บกักน้ำ
ได้ประมาณ 25 ล้านลบ.ม. และสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก ประมาณ 800 ไร่
ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน ต่อวัน เนื่องจากเป็นจุดท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ตัว
อำเภอเมืองพังงานอกจากนี้ หากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำต้องการที่จะใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม การ
อุปโภคบริโภคนั้นก็สามารถที่จะสูบน้ำในอ่างเก็บน้ำไปใช้ได้   

          2)  พื้นที่ชลประทานที่จะเปิดใหม่ เพิ่มเติมอีกประมาณอีก 2,000 ไร่ จะออกแบบเป็นระบบท่อส่งน้ำ
ชลประทานโดยแยกออกจากท่อส่งน้ำสายประธานของระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองถ้ำ ซึ่งพื้นที่ชลประทาน
เปิดใหม่นี้จะอยู่ด้านทิศใต้ของพื้นที่ชลประทานเดิมและอยู่สองฝั่งของคลองถ้ำ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ใน ต.กระโสม
และต.ตากแดด เช่น บ้านตากแดด บ้านโคกสมอ บ้านบางญวน บ้านถ้ำ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาในด้านเกษตรกรรมนั้น
หากมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็จะทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการเพาะปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงได้ ส่งผลให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ชลประทานดีขึ้นจากเดิม สำหรับพื้นที่ชลประทานเดิมมีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ เมื่อมี
แหล่งน้ำต้นทุนที่มากเพียงพอจะทำให้ประสิทธิภาพของการจัดสรรน้ำ เพื่อการเกษตรกรรมดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้นหากมี
การพัฒนาโครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้จะทำให้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองถ้ำมีพื้นที่ชลประทานที่ได้รับประโยชน์
รวมทั้งสิ้น 3,200 ไร่ คาดว่าราษฎรได้รับประโยชน์ ประมาณไม่น้อยกว่า 400 ครอบครัว

          3) พื้นที่ตามแนวท่อส่งน้ำและบริเวณที่ตั้งบ่อพักน้ำดิบ ซึ่งสามารถจะนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เพียงพอในด้านอุปโภค-บริโภค ส่งเสริมการท่องเที่ยวของสถานประกอบการ การอุตสาหกรรม และพื้นที่การเกษตรที่มี
ความเหมาะสม โดยมีเป้าหมายหลักในพื้นที่ที่เป็นชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตจังหวัดพังงา

          โดยในเบื้องต้นได้กำหนดแนวท่อส่งน้ำดังนี้ เริ่มต้นที่ หัวงานเขื่อนถึงบ้านท่านุ่น วางท่อตามแนวทางหลวง
หมายเลข 4 ผ่าน ต.ตากแดด ต.กระโสม ต.กะไหล ต.ท่าอยู่ ต.หล่อยูง ต.โคกกลอย มีความยาวท่อประมาณ 49
กิโลเมตร คาดว่ามีนักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 650,000 คนต่อปี   และมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์
ตามแนวท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 25,000 คน โดยมีบ่อพักน้ำดิบ 6 บ่อ ตั้งตามจุดต่างๆดังนี้

                    -    บริเวณบ้านถ้ำ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
                    -    บริเวณบ้านฝายนา ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
                    -    บริเวณโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
                    -    บริเวณบ้านใน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
                    -    บริเวณวัดป่าท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
                    -    บริเวณบ้านควน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

ผลประโยชน์ของโครงการ
     คือ ผลประโยชน์จากการ ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ผลประโยชน์จากการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม
ผลประโยชน์จากการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและผลประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว   จากผลการศึกษาความ
ต้องการใช้น้ำในพื้นที่รับประโยชน์   คือ อ.เมือง   ได้แก่ เทศบาลเมือง  ต.ตากแดด ต.ถ้ำน้ำผุด ต.เกาะปันหยี
และ  อ.ตะกั่วทุ่ง  ได้แก่  เทศบาลตำบลกระโสม เทศบาลตำบลโคกกลอย  ต.กระโสน  ต.กะไหล  ต.ท่าอยู่
ต.หล่ออยู่ ต.โคกกลอย

กิจกรรมความต้องการใช้น้ำ ความต้องการ

ปัจจุบัน (ปี 2549)

อนาคต (ปี 2579)

ล้าน ลบ.ม.

ร้อยละ

ล้าน ลบ.ม.

ร้อยละ

1. ด้านชลประทาน

2.46

29.22

6.55

40.38

2. ด้านอุปโภค-บริโภค

3.67

43.59

4.43

27.31

3. ด้านการท่องเที่ยว

1.06

12.59

2.29

14.12

4. ด้านการอุตสาหกรรม

1.23

14.61

1.75

10.79

5. ด้านรักษาสมดุลระบบนิเวศวิทยาท้ายน้ำ

0.00

0.00

1.20

7.40

รวม

8.42

100.00

16.22

100.00

     จะเห็นได้ว่า ถ้ามีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองถ้ำ  แล้วจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ที่รับประโยชน์ในจังหวัดพังงาได้
อย่างเต็มที่ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้าแล้วยังมีน้ำเหลือพอที่จะน้ำไปใช้ในกิจกรรมด้านอื่นๆ
ของจังหวัดพังงาหรือจะส่งน้ำที่เหลือส่วนนี้ไปขายให้กับจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ที่ย้อนคืนมาให้ชาว
จังหวัดพังงาอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของจังหวัดพังงาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
องค์กรที่จะเข้ามาดูแลผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

[Top]
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     การดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมดำเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาความเหมาะสม เพื่อลด
ความขัดแย้งอันเกิดจากการไม่เข้าใจโครงการ   ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร และไม่เข้าใจในกระบวนศึกษาของ
โครงการในการวางเครือข่าย บริหารจัดการน้ำของจังหวัดพังงา  จะต้องเตรียมความพร้อมด้านองค์กรเพื่อให้
องค์กรบริหารจัดการน้ำกลุ่มต่างๆ เข้าใจโครงการแผนงานร่วมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการที่จะทำ
ให้ผลการศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองถ้ำ ได้รับการยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
รวมทั้งเป็นการลดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่โครงการ จึงจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและองค์กรท้องถิ่นด้วยอย่างต่อเนื่อง

     การดำเนินการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 2 อำเภอ
คือ อำเภอเมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง มีดังนี้

            - การพบปะปรึกษาหารือดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการศึกษาโครงการการติดต่อประสานงาน

            - การประชุมปฐมนิเทศโครงการ ดำเนินการเมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2549 เวลา 8.30 น.–
15.00 น. ณ ห้องประชุม The Conference Room โรงแรมเบสเวสเทิร์น เขาหลัก จังหวัดพังงา ผู้เข้าร่วม
สัมมนา 199  คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดพังงา ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ของทุกอำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการฯ  สื่อมวลชน และองค์กรเอกชนตลอดจน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในพื้นที่โครงการ

            - การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2550 เวลา 14.00-
16.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบลป่ากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน ประกอบ
ด้วยประชาชนตำบลป่ากอ ราษฎรผู้อภิปราย  สื่อมวลชน  หน่วยงานราชการจากส่วนปกครอง ผู้แทนจากกรม
ชลประทาน และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

            - การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2551 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ศาลาประชาคม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมการประชุม 171 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับจังหวัดพังงา ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และผู้แทนประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่
แนวท่อส่งน้ำตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในพื้นที่โครงการ

            - การประชุมปัจฉิมโครงการ ดำเนินการหลังจากส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นการประชุมเสนอผลสรุป
ของการศึกษาสำรวจออกแบบอ่างเก็บน้ำและวางเครือข่ายน้ำของจังหวัดพังงา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองถ้ำ อ.เมือง
จ.พังงา และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เสนอกรมชลประทาน ก่อนสรุปจัดทำรายงานขั้นสุดท้าย

            - การผลิตสื่อและแพร่สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ประกอบ
กิจกรรมการประชุม/สัมมนา  ใช้ประกอบกิจกรรมการมีส่วนร่วมอื่น ๆ   และใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการใน
วงกว้าง สื่อที่ผลิตมีดังนี้ เอกสารประกอบการประชุม  บอร์ดนิทรรศการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

 

[Top]
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่:

โครงการชลประทานพังงา 
            ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา
            โครงการชลประทานพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 
            โทรศัพท์ 0-7646-0676 โทรสาร 0-7646-0677

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
            คุณอนุสรณ์ ทองสร้อย  ผู้ประสานงานโครงการ
            22 ซอยลาดพร้าว 35 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
            โทรศัพท์ 02-9382480 ต่อ 405 โทรสาร 02-9382499
            E-mail : panya@panyaconsult.co.th Website:  http://www.panyaconsult.co.th

 

 

[Top]


สำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน
ศึกษาโดย : บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด