ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา

อักษรย่อตำแหน่ง ชื่อ - สกุล   ภายใน สายตรง  โทรสาร บ้านพัก / มือถือ/ E -mail
ผบร.ชป.15 ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 160 0-7544-3492 0-7544-3820 0-7544-3150 ต่อ 115
  นายสิริวิชญ   กลิ่นภักดี       e-mail om15@mail.rid.go.th
ฝงจ.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ 169     0-1797-7742
  นายสุวรรณ   กอเจริญรัตน์        
ฝจน.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ 161     0-1891-2529
  นายศุภชัย   อักษรวงศ์        
ฝชน.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ 162      
  นายอาคม   จันทร์นาค       0-6277-1213
ฝปค.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงรักษา 165      
  นายมานพ   ลิ้มทองใบ       0-9873-6704
ฝปท.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทาน 205      
  นายชัยวัฒน์   ตันเจริญ       0-1737-4128
ฝปน.ชป.15 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ 205    

 

           

1. ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 2. ฝ่ายบริหารทั่วไป  3. ส่วนวิศวกรรมบริหาร 5. ส่วนปฏิบัติการ 6. ส่วนเครื่องจักรกล

7. โครงการชลประทานกระบี่  8. โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 9. โครงการชลประทานพังงา 10. โครงการชลประทานภูเก็ต

11. โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 12. โครงการชลประทานตรัง 13. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนัง

14. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช 15. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชะอวด

16. โครงการก่อสร้าง 1/15 17. โครงการก่อสร้าง 2/15 18. โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 15

สำนักชลประทานที่ 15  home  back