วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

  ถ่ายโอนภารกิจ โครงการอาคารอัดน้ำห้วยน้ำซับ 19 ก.ย. 56