หน้าแรก โครงสร้างหน่วยงาน ฝ่ายงาน ภายใน แผนยุทธศาสตร์ หนังสือเวียนภายใน ติดต่อเรา
วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
 

นายพิเชษฐ ภัคพยัต
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15

 
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายก่อสร้างที่1
ฝ่ายก่อสร้างที่2
ฝ่ายก่อสร้างที่3
ฝ่ายก่อสร้างที่4
ฝ่ายช่างกล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ 15
โครงการชลประทานนครศรีฯ
โครงการชลประทานกระบี่
โครงการชลประทานพังงา
โครงการชลประทานภูเก็ต
โครงการส่งน้ำนครศรีธรรมราช
โครงการส่งน้ำปากพนังตอนบน
โครงการส่งน้ำปากพนังตอนล่าง
โครงการก่อสร้าง ที่15
ศูนย์อำนวยการและประสานฯ
 
 
สำนักงานชลประทานที่ 1
สำนักงานชลประทานที่ 2
สำนักงานชลประทานที่ 3
สำนักงานชลประทานที่ 4
สำนักงานชลประทานที่ 5
สำนักงานชลประทานที่ 6
สำนักงานชลประทานที่ 7
สำนักงานชลประทานที่ 8
สำนักงานชลประทานที่ 9
สำนักงานชลประทานที่ 10
สำนักงานชลประทานที่ 11
สำนักงานชลประทานที่ 12
สำนักงานชลประทานที่ 13
สำนักงานชลประทานที่ 14
สำนักงานชลประทานที่ 15
สำนักงานชลประทานที่ 16
สำนักงานชลประทานที่ 17
 
 
       คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ
       ประกาศกระทรวงเกษตรฯ
       คำสั่งกรมชลประทาน
       ประกาศกรมชลประทาน
       คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน
       ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน
 
 
 
 
 
 
 
       19 มิ.ย. 61 ประชุมติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
     13 มิ.ย. 61 วันสถาปนากรมชลประทาน 116 ปี
      26 เม.ย. 61 ติดตามดูงานของโครงการฝายคลองผดพร้อมระบบส่งน้ำ
       25 เม.ย. 61 ประชุมติดตามผลการดำเดินงานก่อสร้าง และติดตามผลการปฏิบัติงาน
       18 เม.ย. 61 ประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       12-16 เม.ย. 61 คส.ชป.15 ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์
       11 เม.ย. 61 คส.ชป.15 พิธีเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์
        3 เม.ย. 61 ประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการโครงการอัดน้ำค่าย 514
         28 ก.พ. 61 ประชุมติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
         1 ก.พ. 61 ประชุมติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
         23 ม.ค. 61 ประชุมติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
         20 ธ.ค. 60 ประชุมติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
         15 พ.ย. 60  ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและเบิกจ่ายงบประมาณ
        การประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการโครงการอาคารอัดน้ำปลายคลอง
          แพรกขวาพร้อมระบบส่งน้ำ
 
 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 15

61/11 หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140