หน้าแรก โครงสร้างหน่วยงาน ฝ่ายงาน ภายใน แผนยุทธศาสตร์ หนังสือเวียนภายใน ติดต่อเรา
วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
 

นายพิเชษฐ ภัคพยัต
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15

 
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายก่อสร้างที่1
ฝ่ายก่อสร้างที่2
ฝ่ายก่อสร้างที่3
ฝ่ายก่อสร้างที่4
ฝ่ายช่างกล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ 15
โครงการชลประทานนครศรีฯ
โครงการชลประทานกระบี่
โครงการชลประทานพังงา
โครงการชลประทานภูเก็ต
โครงการส่งน้ำนครศรีธรรมราช
โครงการส่งน้ำปากพนังตอนบน
โครงการส่งน้ำปากพนังตอนล่าง
โครงการก่อสร้าง ที่15
ศูนย์อำนวยการและประสานฯ
 
 
สำนักงานชลประทานที่ 1
สำนักงานชลประทานที่ 2
สำนักงานชลประทานที่ 3
สำนักงานชลประทานที่ 4
สำนักงานชลประทานที่ 5
สำนักงานชลประทานที่ 6
สำนักงานชลประทานที่ 7
สำนักงานชลประทานที่ 8
สำนักงานชลประทานที่ 9
สำนักงานชลประทานที่ 10
สำนักงานชลประทานที่ 11
สำนักงานชลประทานที่ 12
สำนักงานชลประทานที่ 13
สำนักงานชลประทานที่ 14
สำนักงานชลประทานที่ 15
สำนักงานชลประทานที่ 16
สำนักงานชลประทานที่ 17
 
 
โครงการระบบส่งน้ำฝายคลอง
      แพรกขวา
 โครงการฝายคลองห้วยมุดพร้อม
      ระบบส่งน้ำ
โครงการฝายคลองพาตอน2
โครงการฝายคลองมะรุ่ย
โครงการฝายคลองน้ำจืด
โครงการทำนบดินบ้านในเพลา
โครงการฝายห้วยศรีชัย
 
       คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ
       ประกาศกระทรวงเกษตรฯ
       คำสั่งกรมชลประทาน
       ประกาศกรมชลประทาน
       คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน
       ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน
 
 
 
 
 
 
 
   
   ถ่ายโอนภารกิจ ฝายคลองบุกปุย
   วันที่12 กันยายน 2560 โครงการก่อสร้างทำการ ถ่ายโอน
   ฝายคลองบุกปุย ตั้งอยู่ หมู่ 1ต. ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ. พังงา
 
                                                                  ดูเพิ่มเติม
   
   พิธีส่งมอบ โครงการแก้มลิงบ้านนบนายดอน(ขยาย)
   วันที่ 6 กันยายน 2560 โครงการก่อสร้าง ส่งมอบโครงการ
   โครงการแก้มลิงบ้านนบนายดอน(ขยาย) อ.ลำทับ จ.กระบี่
 
                                                                  ดูเพิ่มเติม
   
 
         20 ธ.ค. 60 ประชุมติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
         15 พ.ย. 60  ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและเบิกจ่ายงบประมาณ
        การประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการโครงการอาคารอัดน้ำปลายคลอง
          แพรกขวาพร้อมระบบส่งน้ำ
 
 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 15

61/11 หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140