ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1
ฝ่ายบริหารทั่วไป   คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
  คู่มือการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
  คู่มือการผลิตสื่อวีดีทัศน์
2
ส่วนแผนงาน   คู่มือการจัดทำรายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรายงานสถานะภาพฎีกา
  คู่มือขั้นตอนการจัดทำแบบฟอร์มคำขอประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
  คู่มือการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Cash flow)
  คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
3
ส่วนวิศวกรรม   คู่มือการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง
  คู่มือการใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite Systems)
  คู่มือกระบวนการสำรวจธรณีวิทยาฐานราก
  คู่มือการประยุกต์ใช้ Google Map กับงานพิจารณาโครงการ
  คู่มือกระบวนการออกแบบคลอง
  คู่มือกระบวนการออกแบบอาคารอัดน้ำ
4
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา   คู่มือการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้ง
  คู่มือการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัย
  คู่มือการวางแผนงานซ่อมและบำรุงรักษาและแผนงานปรับปรุงระบบชลประทาน
  คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
  คู่มือการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
  คู่มือการตรวจวัดคุณภาพน้ำและการประเมินผลคุณภาพน้ำด้านชลประทาน
  คู่มือการคัดเลือกสถาบันองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
  คู่มือการประเมินสภาพเขื่อนโดยดัชนีสภาพ
  คู่มือการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทานเบื่องต้น
5
ส่วนเครื่องจักรกล   คู่มือจัดทำประมาณการงานซ่อมยานพาหนะส่วนกลาง
  คู่มือการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลงานดิน
  คู่มือการซ่อมบำรุงเครื่องกว้านบานระบาย
  คู่มือพนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ำ
  คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครื่อข่าย
6
โครงการชลประทานเพชรุบรี   การรับหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  คู่มือการขอใช้ยานพาหนะภายในโครงการ
7
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์   คู่มือการส่งหนังสือราชการ
  คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย
8
โครงการชลประทานชุมพร   คู่มือกระบวนการ การรับ-ส่ง หนังสืราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  คู่มือการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง
9
โครงการชลประทานระนอง   คู่มือการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
  คู่มือการใช้งานระบบโทรมาตรขนาดเล็กด้วยอินเตอร์เน็ตของอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น
10
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี   คู่มือการจัดทำประมาณการงานกำจัดวัชพืชด้วยแรงคน
  คู่มือการซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตลาดด้านข้างคลองส่งน้ำสำหรับพื้นที่ประมาณ 80-100 ตร.ม.
11
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี   การตรวจวัดคุณภาพน้ำและการประเมินผลคุณภาพน้ำด้านชลประทาน
  กระบวนการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  คู่มือการทำประมารการงานเครื่องกว้านบานระบาย
  คู่มือการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย
  คู่มือการจัดทำประมาณการงานกำจัดวัชพืชด้วยแรงคน
12
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14   คู่มือกระบวนการ การรับ-ส่ง หนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  คู่มือการบริหารงานก่อสร้างที่ดำเนินการเอง
สรุปคู่มือสำนักงานชลประทานที่ 14

สำนักงานชลประทานที่ 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 
โทร.032-825658-59 โทรสาร. 032-825660
   Email : rid14@mail.rid.go.th 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์