เว็บบอร์ด

วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
    ค่านิยมกรมชลประทาน พ.ศ. 2552
" WATER for all "
Work hard     ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
Attitude        มีความคิดสร้างสรรค์
Teamwork     เรียนรู้และทำงานร่วมกัน
Ethice       มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
Relationship   มีความผูกพันและสามัคคี
วัฒนธรรมกรมชลประทาน
"มุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ"


นายสมสุข ทิพย์มณี
หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศเมนูหลัก
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  แผนงานงบประมาณ ปี 50-53

หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
 ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์
 
รวมลิงค์กรมชลประทาน

หน่วยงานในสังกัด สชป.14


 Google

 


 

ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ ๑๔
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๒๐
โทร.๐-๓๒๘๒-๕๖๕๘-๙ ต่อ ๒๒๒ โทรสาร. ๐-๓๒๘๒-๕๖๕๘-๙ ต่อ ๒๒๒
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ Email : annoar@hotmail.com ; jsrisuda@hotmail.com