ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลddสำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  "น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
 
 
 
 
 
    แผนยุทธศาสตร์ของสำนักชลประทานที่ 14
      วิสัยทัศน์

 

  “ น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง “
     

 

    พันธกิจ
 
  1. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
     
      ประเด็นยุทธศาสตร์  1. การพัฒนาแหล่งน้ำ
2. การบริหารจัดการน้ำ
3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
     
      เป้าประสงค์
กรมชลประทาน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ
ด้านประสิทธิผลตามภารกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และด้านการพัฒนาองค์กร มีจำนวน 16 เป้าประสงค์ คือ  ก.ด้านประสิทธิผลทางพันธกิจ
   1. มีปริมาณน้ำกัก และ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
   2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และ เป็นธรรม
   3. ลดความสูญเสีย อันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำ

ข.ด้านคุณภาพการให้บริการ
   4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
   5.ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ
   6.คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน

ค.ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
   7. การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน
   8. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง เป็นไปตามแผนงาน
   9. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
   10. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และ ทั่วถึง
   11. มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี
   12. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำที่ดี
   13. มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย

ง.ด้านการพัฒนาองค์กร
   14. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
   15. บุคคลากรมีสมรรถนะ และ ขวัญกำลังใจในการทำงาน
   16. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

 
   
   
.........................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
   
   
บทบาทหน้าที่/ภารกิจกรมชลประทาน
   ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม119 ตอนที่ 103 ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 กำหนดให้กรมชลประทานมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ โดยการจัดสรรน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหายอัน
เกิดจากน้ำ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
บทบาทหน้าที่/ภารกิจกรมชลประทาน
  
1. ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำ เพื่อการเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภคหรือการอุตสาหกรรม
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ำ ซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจำปีของกรมชลประทาน
   
3. จัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อ  การเกษตรกรรม
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมชลประทานหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
 
 โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร.032-825658-59 โทรสาร. 032-825660
เว็บไซด์แสดงผลได้สมบูรณ์ IE6 ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels