ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลสำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  "น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
 
 
 
 
 
 
 
โครงการชลประทานที่สำคัญในเขตสำนักชลประทานที่14

สำนักชลประทานที่ 14 มีภาระกิจที่สำคัญ ดังนี้

1. เขื่อนเพชร มีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
          เป็นผู้รับผิดชอบใช้แหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน จัดสรรน้ำด้วยระบบคลองส่งน้ำให้พื้นที่อ.ท่ายาง อ.ชะอำ อ.บ้านลาด อ.เมือง อ.บ้านแหลม และพื้นที่อ.เขาย้อยบางส่วน มีพื้นที่ชลประทานรวมทั้งสิ้น 372,449 ไร่ นอกจากนี้ยังส่งน้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภคในเขตจ.เพชรบุรีด้วย

2. อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน สร้างเป็นเขื่อนดินกั้น
          แม่น้ำเพชรบุรี ที่อ.แก่งกระจาน มีพื้นที่รับน้ำฝนเหนือเขื่อน 2,200 ตารางกิโลเมตร เก็บกักน้ำได้ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร

3. อ่างเก็บน้ำปราณบุรี
          มีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เป็นผู้รับผิดชอบ อ่างเก็บน้ำปราณบุรี เป็นเขื่อนดิน กั้นแม่น้ำปราณบุรี ที่อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่รับน้ำฝนเหนือเขื่อน 2,029 ตารางกิโลเมตร เก็บกักน้ำได้ 347 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น 172,174 ไร่และส่งน้ำเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค ในเขตอ.ปราณบุรี และอ.หัวหิน ด้วย

4. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
          กรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาพิจารณาตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มความจุอ่างให้เก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น 9.10 ล้านลูกบาศก์เมตรจากเดิม 32 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 42.10 ล้านลูกบาศก์เมตร           นอกจากช่วยแก้ไขปัญหาอุทุกภัยในเขตจ.ประจวบคีรีขันธ์แล้วยังสามารถเพิ่มพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานได้อีก 5,000 ไร่ จากเดิม 15,300 เป็น 20,300 ไร ่ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยสร้างสมดุล ให้ระบบนิเวศของป่ากุยบุรีกลับมาชุมชื้น ละเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารโดยเฉพาะช้างป่ากุยบุรีได้อย่างสมบูรณ์

5. โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี           
          เป็นการส่งน้ำด้วยท่อจากอ่างเก็บน้ำที่มีศักยภาพเก็บกักเก็บน้ำสูงกว่า มาช่วยเพิ่มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำอื่นๆ เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภค ของราษฎรอ่างเก็บน้ำและระบบท่อผันน้ำที่อยู่ในเครือข่ายนี้มี 6 อ่าง ได้แก่
                5.1. อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด                   5.4.  อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม
                5.2. อ่างเก็บน้ำห้วยทราย                     5.5.   อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย
                5.3. อ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกะพง         5.6.  อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม

6. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี         เป็นการทดลองเพื่อเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาขยะและบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติการดำเนินงานที่ผ่านมากว่า10ปีโครงการฯได้ศึกษาวิจัย
การกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียจากชุมชนพร้อมกับรักษาป่าชายเลนด้วย วิธีธรรมชาติตามแนวพระราชดำริได้เป็นผลสำเร็จ เช่น การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ
พืชกรองน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียระบบแปลง พืชป่าชายเลนทั้งยังเป็นสถานที่ สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการกำจัดน้ำเสียและขยะที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมประหยัดและไม่ซับซ้อน กรมชลประทานได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ ก่อสร้างอาคารก่อสร้างระบบและบำรุงรักษา
อาคารต่างๆให้อยู่ในสภาพดี

7. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี           
          จุดประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภคได้ตลอดปี และบรรเทาอุทกภัย ในบริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรี ช่วงฤดูน้ำหลาก

8.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์           
          จุดประสงค์เพื่อ บรรเทาอุทกภัย ในบริเวณอำเภอกุยบุรี และกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี

9.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี           
          จุดประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภคได้ตลอดปี และบรรเทาอุทกภัย ในบริเวณลุ่มน้ำ เพชรบุรี ช่วงฤดูน้ำหลาก

10.โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลหัวหินและวังไกลกังวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
           เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ำ จากฝนที่ตกในพื้นที่ ให้สามารถระบายลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วสามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่
ี่เศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะเขตพระราชฐานวังไกลกังวล

11.โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ อ.บางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ           
          เพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำออกจากเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานบรรเทาความเสียหายของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
จากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ปัญหาน้ำท่วมถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญเพียงเส้นทางเดียวที่จะเดินทางไปสู่ภาคใต้

12.โครงการป้องกันอุทกภัยเมืองชุมพรตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร
          หลังจากเกิดอุทกภัยหนัก เนื่องจากพายุโซนร้อนซีต้า เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 แล้ว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ต่อชาวชุมพรเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงห่วงใยพสกนิกร โดยมีพระราชดำริให้เร่งรัด ขุดคลองหัววัง-พนังตัก และก่อสร้างประตูระบายน้ำ ให้หนองใหญ่เป็นแก้มลิงธรรมชาติเพื่อเป็นที่สำหรับรับน้ำจากคลองท่าแซะมาเก็บไว้ก่อนที่จะไหลลงสู่ คลองท่าตะเภา และเมื่อมีปริมาณมากก็จะค่อย ๆ ระบายลงสู่คลองหัววัง-พนังตัก เพื่อระบายออกสู่ทะเล นอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นท ี่สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอีกด้วยโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร.032-825658-59 โทรสาร. 032-825660
แนะนำ/ติชม : admin : rid14_01@yahoo.com
เว็บไซด์แสดงผลได้สมบูรณ์ IE6 ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels