ข้าราชการ 14 คน      ข้าราชการ 21 คน     ข้าราชการ 7 คน      ข้าราชการ 4 คน
ข้าราชการ 4 คน
        ลูกจ้างประจำ 1 คน      ลูกจ้างประจำ 9 คน      ลูกจ้างประจำ 1 คน       ลูกจ้างประจำ - คน       ลูกจ้างประจำ 1 คน
        พนักงานราชการ 2 คน       พนักงานราชการ 4 คน       พนักงานราชการ 1 คน       พนักงานราชการ 2 คน       พนักงานราชการ 1 คน
           
       
          ข้าราชการ 12 คน     ข้าราชการ 11 คน
ข้าราชการ 16 คน 
          ลูกจ้างประจำ 31 คน     ลูกจ้างประจำ 246 คน                         ลูกจ้างประจำ 41 คน
          พนักงานราชการ 1 คน     พนักงานราชการ 25 คน                         พนักงานราชการ 4 คน
   
                 ข้าราชการ 11 คน
                 ลูกจ้างประจำ 50 คน
                 พนักงานราชการ 1 คน
                 ข้าราชการ 14 คน
                 ลูกจ้างประจำ 18 คน
                 พนักงานราชการ 1 คน

                 ข้าราชการ 9 คน
                 ลูกจ้างประจำ 7 คน
                 พนักงานราชการ 1 คน
   
   
   
         ข้าราชการ 11 คน
        ลูกจ้างประจำ 151 คน
         พนักงานราชการ 33 คน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       ข้าราชการ 20 คน
       ลูกจ้างประจำ 10 คน
       พนักงานราชการ 1 คน
   
   
   
   
   
   
   
   

 
     

กราฟแสดงอัตรากำลัง สำนักงานชลประทานที่ 14 ปีงบประมาณ 2549-2554

(ข้อมูลนี้ไม่รวม สก.นช.6 เพชรบุรี และ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14)

        


   บัญชีรายละเอียดการจ้างพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2554   
   

ที่
โครงสร้างหน่วยงานในสังกัด
สำนักชลประทานที่ 14
ปีงบประมาณ 2549
ปีงบประมาณ 2550
ปีงบประมาณ 2551
ปีงบประมาณ 2552
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2554
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
ประจำ
พนักงาน
ราชการ
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
ประจำ
พนักงาน
ราชการ
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
ประจำ
พนักงาน
ราชการ
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
ประจำ
พนักงาน
ราชการ
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
ประจำ
พนักงาน
ราชการ
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
ประจำ
พนักงาน
ราชการ
1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
12
6
-
11
6
4
12
4
3
12
4
3
14
4
2
14
1
2
2 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
12
1
-
8
1
1
7
1
1
7
1
1
6
1
1
7
1
1
3 ส่วนปฎิบัติการ
6
1
-
6
1
2
5
1
2
5
1
2
5
-
2
4
-
2
4 ส่วนวิศวกรรมบริหาร
20
18
-
21
16
3
19
13
4
20
12
4
18
11
4
21
9
4
5 ส่วนเครื่องจักรกล
3
-
-
3
-
1
3
-
1
3
-
1
3
-
1
4
1
1
6 โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี
13
44
-
13
43
1
13
40
1
12
35
1
13
35
1
12
31
1
7 โครงการชลประทานจังหวัดประจวบ ฯ
13
74
6
13
66
4
12
59
2
12
59
2
12
54
1
11
50
1
8 โครงการชลประทานจังหวัดชุมพร
16
25
-
14
23
1
14
24
1
14
23
1
13
21
1
14
18
1
9 โครงการชลประทานจังหวัดระนอง
9
8
-
9
7
1
9
7
1
7
7
1
8
7
1
9
7
1
10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
11
391
25
10
364
25
11
328
25
11
299
25
11
276
26
11
246
25
11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
11
208
31
11
197
31
10
186
31
10
171
31
9
166
32
11
151
33
12 โครงการก่อสร้าง 1/14
21
77
-
20
72
2
20
64
3
20
54
4
19
48
4
16
41
4
13 โครงการก่อสร้าง 2/14
21
14
-
20
14
1
22
12
1
20
12
1
19
12
1
20
10
1
14 โครงการปฎิบัติการคันคูน้ำที่ 14
7
10
-
7
9
1
7
10
1
5
10
1
(6)
(10)
(1)
(7)
(8)
(1)
15 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6
4
32
-
4
32
-
4
29
-
4
29
-
(4)
(24)
(-)
(4)
(26)
(-)
รวมทั้งสิ้น
183
914
62
170
851
78
168
778
77
162
717
78
150
635
77
154
566
77