สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  "เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ ทำงานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชน"
 
 
 
 
 


ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14
   
 
       
ผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 14
 
 
 
ชื่อ - สกุล
:
นาย เกิดชัย  ธัญวัฒนกุล
ตำแหน่ง
:
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่  14
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-3282-2644, 0-3282-5645
โทรศัพท์มือถือ
:
08-4700-0525
e-mail
:
-
........................................................................................................................................
 
 
ชื่อ - สกุล
:
นายอุกฤษฏ์   ถาวรไกรกุล
ตำแหน่ง
:
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14
(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 14)
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-3282-5645
โทรศัพท์มือถือ
:
09-2280-1833
e-mail
:
-
........................................................................................................................................
 
 
ชื่อ - สกุล
:
นายบุญลือ  คงชอบ
ตำแหน่ง
:
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-3282-5652
โทรศัพท์มือถือ
:
08-1456-0382
e-mail
:
boomlue99@hotmail.com
........................................................................................................................................
 
 
ชื่อ - สกุล
:
นายศุภณัฐ    ปริยชาติ
ตำแหน่ง
:
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-3282-5650
โทรศัพท์มือถือ
:
09-2280-1883
e-mail
:
supanat_rid@hotmail.com
........................................................................................................................................
 
 
ชื่อ - สกุล
:
นายบุรีรัตน์  วงศ์บุรี
ตำแหน่ง
:
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-3282-5654
โทรศัพท์มือถือ
:
08-6383-4096, 08-1866-6877
e-mail
:
vongburee@gmail.com
........................................................................................................................................
 
 
ชื่อ - สกุล
:
นายมนสันติ์  ปกป้อง
ตำแหน่ง
:
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-3282-5658-9
โทรศัพท์มือถือ
:
09-9332-7451
e-mail
:
-
........................................................................................................................................
 
 
ชื่อ - สกุล
:
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
ตำแหน่ง
:
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-3282-5646
โทรศัพท์มือถือ
:
08-1930-8088
e-mail
:
ornuma_jam@hotmail.com
 
โครงการชลประทาน
 
 
 
ชื่อ - สกุล
:
นายสันต์  จรเจริญ
ตำแหน่ง
:
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-3246-1308
โทรศัพท์มือถือ
:
08-1445-4736
e-mail
:
santjonja@hotmail.com
........................................................................................................................................
 
 
ชื่อ - สกุล
:
นายสุธัญญ์    ฤทธิขาบ
ตำแหน่ง
:
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-7782-1666  
โทรศัพท์มือถือ
:
08-1738-3469
e-mail
:
sutan_rid@hotmail.com
........................................................................................................................................
 
 
ชื่อ - สกุล
:
นายศุภชัย วรรณะ
ตำแหน่ง
:
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-7757-6946
โทรศัพท์มือถือ
:
08-1370-8232
e-mail
:
Sboonyanuson@hotmail.com
........................................................................................................................................
 
 
ชื่อ - สกุล
:
นายนิพัฒน์   ยังรอด
ตำแหน่ง
:
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-3260-4499
โทรศัพท์มือถือ
:
08-1279-2181
e-mail
:
nipat_young@hotmail.com
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
 
 
 
ชื่อ - สกุล
:
นายไพโรจน์ คำทอน
ตำแหน่ง
:
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-3262-2384 
โทรศัพท์มือถือ
:
-
e-mail
:
-
........................................................................................................................................
 
 
ชื่อ - สกุล
:
นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง
ตำแหน่ง
:
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-3241-6700
โทรศัพท์มือถือ
:
09-2426-2691
e-mail
:
-
 
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14
 
 
 
ชื่อ - สกุล
:
นายสายันห์   บุญญานุสนธิ์
ตำแหน่ง
:
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-7765-8288  
โทรศัพท์มือถือ
:
08-1838-1180
e-mail
:
-
........................................................................................................................................
 โดย สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร.032-825658-59 โทรสาร. 032-825660
แนะนำ/ติชม : admin : rid14_01@yahoo.com
เว็บไซด์แสดงผลได้สมบูรณ์ IE6 ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels