พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี
 

พระอาจารย์ ไพศาล
 

พระอาจารย์ ประสงค์
 

พระธรรมโกศาจารย์
 

พระพรหมคุณาภรณ์
 

พระอาจารย์ ศึกฤทธิ์
โสตฺถิผโล
 

พระครูวินัยธรวสันต์
กนฺตวีโร
 
 
 

   โครงการ : ฟังธรรมะเสียงตามสาย
   จัดโดย    : ชุมชนคนสุขภาพดี (กายและใจ)
   ความเป็นมาของโครงการ : ชุมชนคนสุขภาพดี กายและใจ ของสำนักชลประทานที่ 14  ได้จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนที่ทำงานอยู่ที่
สำนักชลประทานที่ 14 เป็นกลุ่มคนที่รักสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางการดำเนินกิจกรรม เช่น การกำหนด ให้ ทุก
เย็นวันพุธเป็นวันออกกำลังกายร่วมกัน   กิจกรรมการสนทนาเพื่อสุขภาพ 4 อ. คือ    อาหาร อารมณ์  อากาศ    และ    ออกกำลังกาย
กิจกรรมที่สำคัญอีกด้านของชุมชนคนรักสุขภาพคือ   กิจกรรมเสริมสร้างปัญญา 3 ฐาน  ได้แก่ ฐานกาย ฐานใจ  และฐานคิดเพื่อเป็น
การเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตตามแนวพุทธศาสนาที่เหมาะสม     ให้กับบุคลากร    ของ สำนักชลประทานที่ 14 ปฏิบัติตนใน   การ
ครองตน ครองคน   และครองงาน อันจะส่งผลให้สำนักชลประทานที่ 14 เป็นองค์กรที่มีบรรยากาศที่ดีในการทำงานอัน   จะเป็นผลดี
ต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของสำนักชลประทานที่ 14 ต่อไป และเพื่อให้การดำเนินการของ  ชุมชนคนรักสุขภาพ กาย   และใจได้
บรรลุวัตถุประสงค์ ทุกวันพุธจะมีโครงการ ฟังธรรมะเสียงตามสาย  ของสำนักชลประทานที่ 14 ขึ้น   โดยจะนำเทปการบรรยายธรรมะ
ของพระนักเทศน์ที่สำคัญ ที่บรรยายเนื่องในโอกาสต่างๆ นำมาเปิดกระจายเสียงตามสาย เพื่อให้บุคลากรของ  สชป.14 ได้มีโอกาส
ได้รับฟังในทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

 
ที่
วันที่
วิทยากร
เรื่อง
ฟัง/ชม
AAR
โหลด
1
26 ม.ค.54
  พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี   คำถามแห่งชีวิต
2
2 ก.พ.54
  พระอาจารย์ ไพศาล   ปฏิบัติธรรม (ทำ) เพื่อสังคม จิตอาสา พัฒนาจิตใจ
3
9 ก.พ.54
  พระอาจารย์ ประสงค์   สมดุลย์ชีวิต (งาน ครอบครัว สังคม กาย และ ใจ)

- ตอนที่ 1 ----->
- ตอนที่ 2 ----->
- ตอนที่ 3 ----->
- ตอนที่ 4 ----->
- ตอนที่ 5 ----->
- ตอนที่ 6 ----->
- ตอนที่ 7 ----->
- ตอนที่ 8 ----->
- ตอนที่ 9 ----->
 
4
16 ก.พ.54
  พระธรรมโกศาจารย์   วันมาฆบูชา
- ตอนที่ 1 ----->
- ตอนที่ 2 ----->
- ตอนที่ 3 ----->
- ตอนที่ 4 ----->
- ตอนที่ 5 ----->
- ตอนที่ 6 ----->
- ตอนที่ 7 ----->
- ตอนที่ 8 ----->
5
23 ก.พ.54
  พระพรหมคุณาภรณ์   หลักการทำงานร่วมกัน
6
2 มี.ค.54
  พระอาจารย์ ศึกฤทธิ์ 
  โสตถิผโล
  ความสุขที่แท้จริง
- ตอนที่ 1 ----->
- ตอนที่ 2 ----->
- ตอนที่ 3 ----->
- ตอนที่ 4 ----->
- ตอนที่ 5 ----->
- ตอนที่ 6 ----->
- ตอนที่ 7 ----->

7
9 มี.ค.54
  พระอาจารย์ ประสงค์   พนักงานคิดดี งานยอดเยี่ยม องค์กรก็ผาสุก

- ตอนที่ 1 ----->
- ตอนที่ 2 ----->
- ตอนที่ 3 ----->
- ตอนที่ 4 ----->
- ตอนที่ 5 ----->
- ตอนที่ 6 ----->
- ตอนที่ 7 ----->
- ตอนที่ 8 ----->
- ตอนที่ 9 ----->
- ตอนที่ 10 ----->
- ตอนที่ 11 ----->
8
23 มี.ค.54
  พระครูวินัยธรวสันต์ กนฺตวีโร   พระคุณแม่
 
 
หนึ่งใจเดียวกัน(ร้องหมู่)-จิตอาสารักษ์น่าน    คลิ๊กฟัง
อิฐก้อนหนึ่ง     คลิ๊กฟัง
เปิดใจ (open heart)    คลิ๊กฟัง
มาฆะเดือนเพ็ญ     คลิ๊กฟัง
พรุ่งนี้คือวันนี้     คลิ๊กฟัง
หนึ่งในไม่กี่คน     คลิ๊กฟัง
ดอกไม้จะบาน     คลิ๊กฟัง
   
 
                                                                    

                                                                                                    ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 14 @ 2553