แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ 2554

สำนักชลประทานท่ี 14 กรมชลประทาน

  ปีงบประมาณ 2554  
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ

ลงวันที่

ชื่อเรื่อง / รายละเอียด เจ้าของเรื่อง ส่งถึง
5 กษ 0323/674/2553 25 มี.ค. 53 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ 2554
สำนักฯ ผอ.คบ.,
ผอ.คป.
4 กษ 0323/661/2553 24 มี.ค. 53 ส่งแผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน
(ค่าบำรุงรักษาระบบชลประทาน) ประจำปีงบประมาณ 2554
สำนักฯ ผปษ.
      - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน    
      - ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด (ดำเนินการเอง)    
      - ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด (ดำเนินการเอง)    
      - ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลองโดยรถขุด    
      - ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (จ้างเหมา)    
      - ค่าป้องกันน้ำเค็ม    
      - ค่ากำจัดวัชพืช    
      - ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่    
3 กษ 0323/660/2553 24 มี.ค. 53 ส่งแผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน
(สำรวจออกแบบ) ประจำปีงบประมาณ 2554
สำนักฯ ผปษ.
      - ค่าพิจารณาโครงการและศึกษาความเหมาะสม    
      - ค่าสำรวจเพื่อการขุดลอก    
      - ค่าสำรวจเพื่อปรับปรุง    
      - ค่าดำเนินการออกแบบเพื่อปรับปรุง (เฉพาะจุด)    
2 กษ 0323/557/2553 10 มี.ค. 53 การจัดทำแผนงาน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2554 สำนักฯ ผอ.คบ.,
ผอ.คป.
1 - 8 มี.ค. 53 การจัดทำรายละเอียด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ส่วนปรับปรุงฯ ผส.ชป.14

จัดทำโดย ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
สำนักชลประทานที่ 14