หน้าแรก
ระบบติดตามงานสำนัก
หนังสือเวียน
เอกสาร Download
เว็บบอร์ด
แผนที่
ข้อมูลทั่วไป
  สำนักชลประทานที่ 14
  วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์
  โครงการที่สำคัญ
  โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข้อมูลด้านบุคลากร
  ทำเนียบผู้บริหาร
  อัตรากำลัง
โครงสร้างหน่วยงาน
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ส่วนวิศวกรรมบริหาร
    กลุ่มออกแบบ
    ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
  ส่วนจัดสรรน้ำำและบำรุงรักษา
  ส่วนปฏิบัติการ
  ส่วนเครื่องจักร
หน่วยงานในสังกัด
  โครงการชลประทานเพชรบุรี
  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
  โครงการชลประทานชุมพร
  โครงการชลประทานระนอง
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
  โครงการก่อสร้าง 1/14
  โครงการก่อสร้าง 2/14
  โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14
  งานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 6.2
ข้อมูลด้านแผนงานงบประมาณ
  แผนงานก่อสร้าง
  แผนงานปรับปรุงและซ่อมแซมโครงการ
  ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ
รายงานงบประมาณ
การเพาะปลูกและการช่วยเหลือ
  สภาพการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์
  แผนที่แสดงเครื่องสูบน้ำที่ออกปฏิบัติงาน
ศูนย์กลางความรู้
การจัดการความรู้ สชป 14
ชุมชนนักปฏิบัติ สชป 14
ตารางการใชรถยนต์ราชการ สชป 14
RID 14 Video On Demand
ระบบงานสารบรรณอิเล้กทรอนิกส์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
SLIP เงินเดือน
ชื่อตำแหน่งไทย-อังกฤษและอักษรย่อในกรมชลประทาน
สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ 14
เว็บไซต์ติดตามสถานการณ์น้ำ์
  ปริมาณฝน จ.เพชรบุรี และ จ. ประจวบฯ
  ปริมาณน้ำท่า จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบฯ
  ปริมาณน้ำฝน จ.ชุมพร และ จ.ระนอง
  ปริมาณน้ำท่า จ.ชุมพร และ จ.ระนอง
  ปริมาณน้ำฝน 24 ชม ทั่วประเทศ
  ติดตามภาพดาวเทียม
  โทรมาตรขนาดเล็ก(น้ำฝน)แผนที่
  โทรมาตรขนาดเล็ก(น้ำฝน)ตาราง
  โทรมาตรขนาดเล็ก(ระดับน้ำ)
  แผนที่รายงานปริมาณฝนโดยกรมชลประทาน
  ตารางรายงานปริมาณน้ำฝนโดยกรมชลประทาน
  แผนที่แสดงพื้นที่มีโอกาสเกิดดนถล่มในเชต สชป 14
  อ่านข่าวอุทกภัยในเขต สชป 14
Facebook สำนักชลประทานที่ 14
RID 14 Wedcops และโครงการ ทำบุญวันคล้ายวันเกิด
จิตรอาสา
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
ดาวน์โหลดไฟล์คัตเอาท์ 108 ปี
ดาวน์โหลดไฟล์คัตเอาท์ กรมชลประทานรับรางวัลดีเด่นปี 2553
ตรวงสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์
คำรังรองการปฏิบัติราชการ สำนักชลประทานที่ 14 ปี พ.ศ. 2554
เสียงตามสาย สชป 14
ถ่านทอดสัญญาณทางอินเตอร์เน็ต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เครือข่าย KM หน่วยงานในสังกัด สชป 14
เอกสารน่ารู้ในกรมชลประทาน
ระบบ Upload และ Dowload เอกสาร
ติดตามข่าวด่วนล่าสุด ระบบ RSS
ติดตามสถานะการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนความรู้
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน สชป.14
  สำหรับดูข้อมูลประจำวัน (จำนวน 8 รายงานต่อ 1 วัน)
  สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำและ UPLOAD ข้อมูลเท่านั้น
  ดูรายงานสรุปผลการทดลอง Uploadที่นี่
รายงานผลก้าวหน้าการปลูกพืชรายสัปดาห์ จบ.1-45
  สำหรับดูรายงานผลก้าวหน้าการปลูกพืชรายสัปดาห์ จบ.1-45
  สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ และ UPLOAD ข้อมูลเท่านั้น
  ตารางสัปดาห์การรายงานผลก้าวหน้าเนื้อที่เพาะปลูก ฤดูแล้ง ปี 2552-2553
  Download แบบฟอร์มสำหรับทำรายงาน
รายงานอากาศ และพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
 
สภาพภูมิอากาศ
   
ประกาศเตือนภัยกรมอุตุนิยมวิทยา
   
เรดาร์ตรวจอากาศหัวหิน (กรมอุตุนิยมวิทยา)
   
   
เรดาร์ตรวจอากาศชุมพร (กรมอุตุนิยมวิทยา)
   
เรดาร์ตรวจอากาศสุราษฎร์ธานี (กรมอุตุนิยมวิทยา)
 
รายงานอากาศ
    สถานีวัดน้ำฝนอัตโนมัติ
   
DAILY RAINFALL GIS
   
รายงานผลการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
   
รายงานฝนอำเภอล่าสุด
 
พยากรณ์อากาศ
   
NWP ฝนล่วงหน้า 72 ชม.
   
พยากรณ์อากาศประจำวัน
   
พยากรณ์อากาศ 7 วัน รายภาค
 
รายงานระดับน้ำ
   
ข้อมูลระดับน้ำทะเล
ติดตามภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม
แจ้งข่าวด่วน
google
สชป 14 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
ปฏิทินกิจกรรม ผส.ชป. 14
ปฏิทินกิจกรรม การประชุมผู้บริหาร สชป.14
นโยบายดูแลกำกับองค์การที่ดี
รายงานการควบคุมภานในปี 54
แผนการใช้จ่ายเงินหมุนเวียน ปี 54
ปฎิทินงบประมาณรายจ่ายปี 53
Action Plan สชป.14 ปี 52
GIS สำนักชลประทานที่ 14
Master Plan งานพัฒนาชลประทาน ระดับไร่นาของโครงการในเขต สชป.14
ระบบติดตามผลการปฏิบัตฺงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ติดตามการดำเนินงาน PMQA
การแลกเปลี่ยนความรู้การจัดการกระบวนการสชป.14
ระบบติดตามการผลการปฏิบัติงานและเบิกจ่ายงบประมาณปี 2553
ระบบติดตามผลโครงการ ไทยเข้มแข็ง
ระบบติดตามรายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สชป.14
ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทานประจำปีงบประมาณ 2554
รวมกฎหมายและมาตราฐานเกี่ยวกับกิจกรรมชลประทานถ่ายโอนให้ อปท.
ข้อมูลมาตรวัดน้ำ
ข้อมูลผู้ขอนุญาตใช้น้ำ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 54
ข้อมูลผู้ขอเช่าที่ราชพัสดุ
การระบุรหัสกิจกรรมย่อยสำหรับการคำนวณต้นทุนผลผลิต
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
  กิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ 2553
  ตารางเปรียบเทียบรายงานต้นทุนผลผลิตปี 2552 และ 2553
  วิธีการบันทึกกิจกรรมย่อย
  แบบฟอร์มต่างๆ
  ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด
ตัวอย่างข้อมูล1แผ่น1โครงการ สำหรับจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณปี2554
  ตัวอย่าง1แผ่น1โครงการงานขนาดกลาง
  ตัวอย่าง1แผ่น1โครงการงานขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำและ บรรเทาอุทกภัย
แบบฟอร์มการตรวจสอบความพร้อมของงาน/โครงการ ที่ขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2554
  ผลผลิต-การจัดการน้ำชลประทาน
  ผลผลิต-จัดหาแหล่งน้ำ และ ป้องกัน ภัยทางน้ำ
หนังสือเวียน กระทรวง/กรม
  คำสั่งกระทรวงฯ
  คำสั่งกรม
  ประกาศกรม
  หนังสือเวียน สลก.
  สารสนเทศภายในกรมฯ
สถานการณ์น้ำ/ประจำวัน
  โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี
  โครงการส่งน้ำฯปราณบุรี
  อ่างฯขนาดใหญ่และขนาดกลาง
  ข้อมูลการระบายน้ำประจำวันโครงการเครือข่ายอ่างฯ
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ สชป.14
  สรุปสถานการณ์น้ำรายวัน สชป.14
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  เรื่องแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่ง
  บัญชีจัดตำแหน่ง (สชป.14)
  บัญชีแต่งตั้งข้าราชการ (สชป.14)
ตัีวอย่าง Power Point
  แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยน้ำท่วมปี พ.ศ.2552(ส่งน้ำฯเพชรบุรี)
ระบบติดตามงานสำนัก (สำรอง)
ระบบติดตามงานสำนัก
สำนักงาน กพ.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
บอกรักพ่อ ผ่านบทสวดมนต์
สำนักฝนหลวง
Thai Weather.net
ศูนย์อุทกวิทยาๆภาคตะวันตก
MCOT Chat Net
กระทรวงเกษตรๆ
ศูนย์อุทกวิทยาๆภาคใต้
ค้นหาข่าวออนไลน์
1460 ชลประทานบริการประชาชน
ระบบโทรมาตรเพชรบุรี
กรมอุตุนิยมวิทยา
ไทยแข้มแข็ง 2555
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานะการน้ำ
ระบบโทรมาตรชุมพร
FM 100.5 เกาะติดข่าวสำนัก
สำนักงาน ภปร.