Offices under RID 14

-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
-โครงการชลประทานเพชรบุรี
-โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
-โครงการชลประทานชุมพร
-โครงการชลประทานระนอง
-โครงการก่อสรา้งที่ 14