ตารางแสดงการบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำฝนสถานีที่ 14. สำนักงานชลประทานที่ 14

ลำดับ
ที่

วัน เดือน ปี

771
  01  กรกฎาคม  2562
772
  02  กรกฎาคม  2562
773
  03  กรกฎาคม  2562
774
  04  กรกฎาคม  2562
775
  06  กรกฎาคม  2562
เวลา
07:00 น.
(ม.ม.)
0
0
0
1
1
เวลา
13:00 น.
(ม.ม.)
0
0
0
0
0
เวลา
18:00 น.
(ม.ม.)
0
0
0
0
0
รวมฝน
24 ชม.
(ม.ม.)
สถานะ
0
0
0
1
1
latitude

longitude

สถานที่
12.406837
99.954235
14. สำนักงานชลประทานที่ 14
12.406837
99.954235
14. สำนักงานชลประทานที่ 14
12.406837
99.954235
14. สำนักงานชลประทานที่ 14
12.406837
99.954235
14. สำนักงานชลประทานที่ 14
12.406837
99.954235
14. สำนักงานชลประทานที่ 14

   
 ตั้งแต่ 90 มม.ขึ้นไป,   ตั้งแต่ 50 มม. ขึ้นไป ไม่เกิน 89.9 มม.,   ตั้งแต่ 10มม. ขึ้นไป ไม่เกิน 49.9 มม.,   ต่ำกว่า 10 มม.,   ไม่มีฝน, ไม่มีการบันทึกปริมาณน้ำฝนในระบบ