ตารางแสดงการบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำฝนสถานีที่ 12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก

ลำดับ
ที่

วัน เดือน ปี

823
  01  กรกฎาคม  2562
824
  02  กรกฎาคม  2562
825
  03  กรกฎาคม  2562
826
  04  กรกฎาคม  2562
827
  06  กรกฎาคม  2562
เวลา
07:00 น.
(ม.ม.)
0
0
0
0
0
เวลา
13:00 น.
(ม.ม.)
0
0
0
0
0
เวลา
18:00 น.
(ม.ม.)
0
0
0
0
0
รวมฝน
24 ชม.
(ม.ม.)
สถานะ
0
0
0
0
0
latitude

longitude

สถานที่
12.276400
99.574394
12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก
12.276400
99.574394
12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก
12.276400
99.574394
12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก
12.276400
99.574394
12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก
12.276400
99.574394
12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก

   
 ตั้งแต่ 90 มม.ขึ้นไป,   ตั้งแต่ 50 มม. ขึ้นไป ไม่เกิน 89.9 มม.,   ตั้งแต่ 10มม. ขึ้นไป ไม่เกิน 49.9 มม.,   ต่ำกว่า 10 มม.,   ไม่มีฝน, ไม่มีการบันทึกปริมาณน้ำฝนในระบบ