วิสัยทัศน์

 " กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"
 

 

     ประวัติความเป็นมา

    รายละเอียดข้อมูลพื้นที่

   

   

    ทำเนียบผู้บริหารโครงการ

 
    
งานบริหารทั่วไป    
   
 ฝ่ายวิศวกรรม
    
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง
          ระบบชลประทาน
       
    
ฝ่ายช่างกล
    
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
    
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
    
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
    
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

 
 
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สถานการณ์น้ำล่าสุด    
รายงานสถานการณ์น้ำ
ร้องเรียนร้องทุกข์ของผู้มี
          ส่วนได้ ส่วนเสีย


หน่วยงานสำคัญ

  
 
กรมบัญชีกลาง
 กระทรวงพลังงาน
 

อกสารประกอบการบรรยายการจัดทำข้อมูล
ประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-service)
และสิทธิประโยชน์ 7 กรณี ของผู้ประกันตน
- พรบ.ประกันสังคม 2 กองทุน
- e-service
- มาตรา 40

ข้อมูลจากกองการเงินและบัญชี

12กันยายน 2557
  

 

 ราคาวัสดุก่อสร้าง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา


 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 “116 ปี กรมชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย”

 
วันนี้

 

 


สถานการณ์น้ำประจำวัน
 

 

  

คู่มือสำหรับประชาชน

 คลิกที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลด

                                    1. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 14 คู่มือ

                                    2. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 3 คู่มือ

                                    3. ด้านอื่น ๆ จำนวน 2 คู่มือ

                                    4.หลักเกณฑ์ในการขออนุญาต

 

facebook โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
 

 

    

    

    

     

    

   

     

 

    

 

นายไพโรจน์  คำทอน
ผู้อำนวยการโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี

 

เว็บไซต์จังหวัด

 

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  

 

เว็บไซต์หน่วยงานชลประทาน

  
  

 กรมชลประทาน

    สำนักชลประทานที่ 14

    ะบบฐานข้อมูลน้ำรายวัน
    สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
         ของประชาชน
/
        
ร้องเรียนร้องทุกข์

  

เว็บไซต์ที่นิยม

 

 

พยากรณ์อากาศวันนี้

 

ราคาน้ำมันวันนี้


 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ติดต่อ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 271 ม.8 ต.หนองตาแต้ม
 
อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบฯ  77120

โทรศัพท์
,โทรสาร 0-3250-0130 
 
E-mail: pranburi@mail.rid.go.th

    

    

 

   

 

 

กลับหน้าแรกผังเว็บไซต์ติดต่อสอบถามสงวนลิขสิทธิ์โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว