รายการหลัก
ประวัติความเป็นมา
รายละเอียดข้อมูลพื้นที่โครงการฯ
วิสัยทัศน์ของโครงการฯ
พันธกิจ
ทำเนียบหัวหน้าโครงการ
หน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
องค์กรภายในโครงการฯ
    -
ฝ่ายวิศวกรรม
    -
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
    -
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    -
ฝ่ายช่างกล
    - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
    - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
    - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
    - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
 
 
  รายละเอียดข้อมูลและพื้นที่โครงการฯ
 

•         อ่างเก็บน้ำปราณบุรี

 

         

 -  พื้นที่รับน้ำฝน     2,029  ตารางกิโลเมตร

 -  พื้นที่ผิวอ่างเก็บน้ำที่ระดับ  + 56.108  เมตร (...) = 20,625 ไร่ 
     หรือ  
33   
ตารางกิโลเมตร

ระดับน้ำสูงสุด      +  60.00                เมตร (...)

ระดับน้ำเก็บกัก     +  57.50                เมตร (...)

ระดับน้ำต่ำสุด        +  37.00               เมตร (...)

ความจุอ่างฯ ที่ระดับน้ำเก็บกักปกติ       391     ล้าน ลูกบาศก์เมตร

ความจุอ่างฯที่ระดับน้ำเก็บกักต่ำสุด     17.59    ล้าน ลูกบาศก์เมตร   

ระดับสันเขื่อน                         +  62.00         เมตร (...)

ความยาวสันเขื่อนฯ                       1,500         เมตร

ความกว้างสันเขื่อน                             8         เมตร

ความกว้างฐานเขื่อน                       280         เมตร

ความสูงตัวเขื่อน                             42         เมตร

ค่าก่อสร้าง รวม                        1,425.90         ล้านบาท

อาคารประกอบที่หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี

 

1.ท่อส่งน้ำเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3.00  เมตร  ยาว  161  เมตร

   Q = 31.50  ลูกบาศก์/วินาที
 

2.ทางระบายน้ำล้น มีช่องระบายน้ำ  2  ช่อง  กว้างช่องละ 10.00 เมตร สูง4.108  เมตร  ระบายน้ำสูงสุด   ได้  945  ลูกบาศก์เมตร / วินาที
 

3.อาคารผันน้ำ   ลงลำน้ำเดิม  ทิ้งน้ำลงแม่น้ำปราณบุรี  เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ำและ ประปาปราณบุรี ระบายน้ำได้สูงสุด  3.00 ลูกบาศก์เมตร / วินาที
 

 

4. ทางระบายน้ำล้นฉุกเฉินยาว 135.00 เมตร  ระบายน้ำได้สูงสุด  680  ลูกบาศก์เมตร / วินาที

5
. ประตูปากคลองส่งน้ำสายใหญ่  ระบายน้ำได้สูงสุด  31.50  ลูกบาศก์เมตร / วินาที
 

6. ระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน  212,175      ไร่ , พื้นที่โครงการฯ 235,750  ไร่

          - คลองส่งน้ำสายใหญ่               จำนวน            1  สาย   ยาว   65.170  กิโลเมตร

          - คลองซอยและแยกซอย          จำนวน          49  สาย   ยาว 239.911  กิโลเมตร            

          - อาคารประกอบ                      จำนวน     1,247  แห่ง
 

7.ท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 4 สาย

        

8. ระบบระบายน้ำ คลองระบายน้ำรวม 10 สาย  ยาว  90  กิโลเมตร
 

9. งานคัน - คูน้ำ

          -  ความยาวของคูน้ำทั้งหมด                    825             กิโลเมตร

          -  กลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมด                             621             กลุ่ม

          -  จำนวนพื้นที่รับน้ำชลประทาน        213,175             ไร่

          -  อาคารประกอบในคูน้ำทั้งหมด            6,234            แห่ง

          -  ท่อรับน้ำเข้าแปลงทั้งหมด               11,508             แห่ง

 

 

 

 
   
   
   
   
   
-
 
ข่าวที่น่าสนใจเข้าระบบอีเมลล์กระดานสนทนาติดต่อสอบถามหน้าแรกเว็บไซต์