เครือข่าย
  แจ้งภัยธรรมชาติ

  สำนักชลประทานที่ 14
สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 และเครือข่ายชุมชน
ติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบ สถานการณ์น้ำ สภาวะอากาศและภัยธรรมชาติ
**วิธีการส่งข้อความให้เริ่มจากบอกชื่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด และสถานการณ์ที่รายงานในขณะนั้น**