ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓

                                   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี

Welcome to the website. Transmission Operation and Maintenance 3

 

 

 

น่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

                                 

 เนื่องจากฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3   เป็นหน่วยงานหนึ่งของชลประทานที่ต้องคอยบริการเกี่ยวกับน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำในการทำนา อุปโภค บริโภค หรือบางครั้งที่เกิดอุทกภัยขี้นมา ชลประทานก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง เพราะฉะนั้นก็ต้องมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องมาขอคำปรึกษา หรือต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ประกอบไปด้วย

 

    หน่วยงาน    ผู้บริหารองค์กร       โทรศัพท์
อำเภอท่ายาง
นายปราโมทย์  สำเภาเงิน
0-3246-1547
อำเภอบ้านลาด
นายสุธา  ธรรมอำนวยสุข
0-3249-1316
อำเภอเมือง
นายประจวบ  แสงสุวรรณ
0-3242-5544
อำเภอบ้านแหลม
นายไพบูลย์ ยิ้มแย้ม
0-3248-1168
อำเภอเขาย้อย
นายประมณ สุจริต
0-3256-2392
เทศบาลตำบลท่าแลง
นายสงวน   จิตต์พุ่ม
0-3278-4243
อบต.ยางหย่อง
นายวิทยา   เทพอยู่
0-3276-3027
อบต.ตำหรุ
นายวุฒิชาติ กันพร้อม
0-3249-2386
อบต.ไร่สะท้อน
นายสำเนียง สายจันทร์
0-3249-9340
อบต.หนองกะปุ
นายบุญชู   พุ่มจิตร
0-3246-7322-4
อบต.โรงเข้
นายไพฑูรย์  สีรุ้ง
0-3258-3019
อบต.ท่าช้าง
นายปรีชา   มากเกิด
0-3249-1455
อบต.หนองปลาไหล
นายประสพชัย  อารีวงศ์
0-3279-6681-2
อบต.บ้านหม้อ
นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์
0-3241-9735
อบต.ไร่ส้ม
นายสิริเลิศ  สรฉัตร
0-3242-5077
อบต.บางจาก
นายวิชา    ทองยืน
0-3278-1236-7
อบต.ธงชัย
นางรัชนก   น้ำเพชร
0-3248-0243
อบต.บ้านกุ่ม
นางสาวจำเรียง  คล้ำชื่น
0-3243-2212
อบต.บางครก
นายประสิทธิ์  ทองแขก
0-3245-0484
เทศบาลตำบลบ้านลาด
จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล
0-3244-0635
เทศบาลตำบลหัวสะพาน
นายนจำรัส  พริ้มพราย
0-3242-4859-60