แผนงาน/โครงการของรัฐ

 

1.ชื่อโครงการ

ชื่อภาษาไทย           งานขุดลอกคลองระบายน้ำสามแก้วและอาคารประกอบ 

ชื่อภาษาอังกฤษ      

2.เหตุผลความจำเป็น

กรมชลประทานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองชุมพรตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 โดยขุดคลองผันน้ำสามแก้วพร้อมอาคารประกอบ  สามารถระบายน้ำได้ 200 ลบ.ม./วินาที  หลังจากนั้นได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นเกย์  รวมทั้งแผนงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามพระราชดำริจนถึงปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ประมาณ 70% ซึ่งงานขุดคลองพนังตัก-บ้านหูรอพร้อมอาคารประกอบ  เป็นงานรายการหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามพระราชดำริ  เมื่อ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์  คุณกิติ) มาตรวจราชการและติดตามงานเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 ได้สั่งการให้กรมชลประทานและจังหวัดชุมพรเร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งในแง่เจรจาและในเชิงกฎหมาย  ซึ่งเมื่อพระราชกฤษฎีกาประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2546 และปิดประกาศในพื้นที่ ราษฎรได้มีหนังสือขอคัดค้านหลังจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมาตรวจราชการจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่  24  สิงหาคม 2547 ได้สั่งการให้เร่งรัดงานป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมให้แล้วเสร็จ ซึ่งราษฎรได้นัดประชุมเมื่อวันที่   31 สิงหาคม 2547    โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายพินิจ  เจริญพานิช) เป็นประธาน มีมติให้ปรับปรุงคลองและคันคลองสามแก้วก่อน หากยังมีปัญหาน้ำท่วมจึงให้ดำเนินการขุดคลองหนังตัก-หูรอ และนอกจากนี้อำเภอเมืองชุมพรได้ทำการประชาคมราษฎรหลายหมู่บ้าน มีมติไม่เห็นด้วยที่จะขุดคลองพนังตัก-หูรอ  โดยเสนอแนวทางให้ปรับปรุงคลองสามแก้วช่วงปลายและคลองบางโหลงให้สมบูรณ์  โดยดำเนินการปีงบประมาณ 2550 - 2552

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ

1)       เพิ่มความสามารถในการระบายน้ำออกสู่ทะเลเป็นจำนวน 800 ลบ.ม./วินาที

2)       เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 3, 4 ตำบลนาชะอัง  หมู่ที่ 3 ตำบลนาทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

3)       เพื่อเพิ่มความมั่นใจและเชื่อมั่น พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

4.สาระสำคัญ

4.1    ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองระบายน้ำสามแก้วฝั่งซ้าย กม.3+200  ถึง  กม.3+350,      กม. 4+650  และ กม.4+900  ถึง  กม.5+150  ยาวรวม  500  เมตร

4.2    ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองระบายน้ำสามแก้วฝั่งขวา กม.5+100  ถึง  กม.5+250  ยาวรวม  150  เมตร  โดยมีลักษณะเป็นกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่

4.3      ขุดลอกคลองระบายน้ำสามแก้วขนาดท้องกว้าง  90  เมตร  ปริมาตรดินขุดปริมาณ  93,569  ลบ.ม.

 

5.ผู้ดำเนินการ

สังกัด ราชการส่วนภูมิภาค กรม กรมชลประทาน

6.สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)

                           เฉพาะจังหวัด              ทั่วประเทศ 

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ชุมพร

เมืองชุมพร

นาทุ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด ผู้ดำเนินการ : โครงการชลประทานชุมพร  สำนักชลประทานที่ 14   กรมชลประทาน

7.ขั้นตอนการดำเนินงาน

                ขอสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องผูกงบประมาณปี 2550 – 2552  ในปีงบประมาณ 2552 ขอสนับสนุน  24,502,200.-บาท

8.ระยะเวลาดำเนินการ

 เริ่มตั้งแต่วันที่   1/10/2551 จนถึงวันที่ 30 /09/2552 

9.ผลผลิต

                -  ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองฝั่งซ้าย-ฝั่งขวาจำนวน  4  แห่ง  ได้ความยาวรวม  650  เมตร

                -  ขุดลอกคลองระบายน้ำได้ปริมาตรดินขุด  93,569  ลบ.ม.

10.ผลลัพธ์

เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร

11.ผลกระทบ

ไม่มี

12.มาตรการป้องกันผลกระทบ

ต่อประชาชนในพื้นที่ –          ไม่มี

 

ต่อประชาชนทั่วไป –              ไม่มี

 

 

13.ประมาณการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน              24,502,000.00 บาท  

ที่มาของเงิน            เงินงบประมาณแผ่นดิน

14.สอบถามข้อมูลได้ที่

ชื่อ-สกุล                   นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล

ตำแหน่ง                  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร 

สังกัด                       ราชการส่วนภูมิภาค

กรม                         กรมชลประทาน

E-mail                     thaweesak_th39@hotmail.com

โทรศัพท์                 0-7751-1455

โทรสาร                   0-7750-2657

 

15.แผนที่โครงการ