แผนงาน/โครงการของรัฐ

1.ชื่อโครงการ

ชื่อภาษาไทย           ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์                                 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ชื่อภาษาอังกฤษ       -

2.เหตุผลความจำเป็น

 เนื่องจาก อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์  (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ได้มีการวางโครงการไว้ โดยมีที่ตั้งห้วงานเดิม  เป็นเขื่อนดิน มีระดับเก็บกักอยู่ที่ +96.00 ม . รทก.  พื้นที่รับน้ำฝน 462 ตร.กม.  ความจุ ที่ระดับเก็บกัก  68.50 ล้าน ลบ.ม.    เนื่องจากติดปัญหาด้านที่ดินทำให้ต้องมีการขยับที่ตั้งหัวงานใหม่   โดยเป็นเขื่อนดิน  มีระดับเก็บกักอยู่ที่ +96.00 ม . รทก.   พื้นที่รับน้ำฝน 460 ตร.กม.  ความจุ ที่ระดับเก็บกัก  42.20 ล้าน ลบ.ม.   ดังนั้นการออกแบบอาคารระบายน้ำล้นมีอัตราการระบายน้ำสูงสุด  1,360 ลบ.ม./วินาที  ซึ่งบริเวณด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นทางระบายน้ำมีสภาพ    ตัดตั้งฉากกับลำนำเดิม  ซึ่งมีสภาพเล็กกว่าทางระบายน้ำมาก  ดังนั้นหากมีการระบายน้ำในปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดการกัดเซาะทำให้ตลิ่งเกิดความเสียหาย และอาจทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมทำให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดิน และทรัพย์สินของราษฎรได้

  ฝ่ายจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน และกลุ่มงานออกแบบ  ส่วนวิศวกรรมบริหาร  สำนักชลประทานที่  14  ร่วมกับ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าสภาพภูมิประเทศ สามารถดำเนินการปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์   (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำเดิม อันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดิน และทรัพย์สินของราษฎร

3.2 เพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะอาคารทางระบายน้ำ ด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์             (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

4.สาระสำคัญ

                ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จันต์ 

5.ผู้ดำเนินการ

สังกัด ราชการส่วนกลาง กรม กรมชลประทาน

6.สถานที่จะดำเนินการ (โครงการ)

                           เฉพาะจังหวัด              ทั่วประเทศ 

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

เพชรบุรี

หนองหญ้าปล้อง

หนองหญ้าปล้อง

 

รายละเอียด ผู้ดำเนินการ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  สำนักชลประทานที่  14   กรมชลประทาน

7.ขั้นตอนการดำเนินงาน

 พิจารณาโครงการเบื้องต้น  สำรวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทำประมาณการแล้วเสร็จ  ปีงบประมาณ  2551 

8.ระยะเวลาดำเนินการ

 เริ่มตั้งแต่วันที่ 01/02/2552 จนถึงวันที่ 31 /09/2552 

9.ผลผลิต

ป้องกันพื้นที่ราษฎรที่เสียหาย หากเกิดการไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่    ประมาณ  800 ไร่ 

10.ผลลัพธ์

ป้องกันพื้นที่ราษฎรที่เสียหายหากเกิดการไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่    ประมาณ  800 ไร่ 

11.ผลกระทบ

ต่อประชาชนในพื้นที่ -

ต่อประชาชนทั่วไป –

12.มาตรการป้องกันผลกระทบ

ต่อประชาชนในพื้นที่ -

ต่อประชาชนทั่วไป -

13.ประมาณการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน              18,000,000.00 บาท  

ที่มาของเงิน            เงินงบประมาณแผ่นดิน

14.สอบถามข้อมูลได้ที่

ชื่อ-สกุล                   นายเฉลิมเกียรติ   คงวิเชียรวัฒน์

ตำแหน่ง                  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  สำนักชลประทานที่  14 

สังกัด                       ราชการส่วนกลาง 

กรม                         กรมชลประทาน

E-mail                     petchp @ mail.rid.go.th

โทรศัพท์                 032-461401

โทรสาร                   032-416700

 

 

 

 

 

 

 

15.แผนที่โครงการ

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

กล่องข้อความ: ระดับเก็บกัก           +96.00 ม.รทก.
พื้นที่รับน้ำฝน          462 ตร.กม.
ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก 68.5 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์      35,000 ไร่
กล่องข้อความ: ข้อมูลอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ ที่ตั้งหัวงานเดิมกล่องข้อความ: ระดับเก็บกัก 	        +96.00 ม.รทก.
พื้นที่รับน้ำฝน          460 ตร.กม.
ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก 42.2 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์       22,000 ไร่
กล่องข้อความ: ข้อมูลอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ที่ก่อสร้างจริง