แผนงบประมาณ : จัดการทรัพยากรน้ำ
ผลผลิตที่ 1 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
            โครงการชลประทานขนาดกลาง จำนวน 4 โครงการ
1.
 โครงการห้วยผาก  ต.กลัดหลวง   อ.ท่ายาง   จ.เพชรบุรี
2.
 โครงการคลองหาดส้มแป้น   ต.หาดส้มแป้น   อ.เมือง   จ.ระนอง
3.
 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4.
 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ เขื่อนเพชรไปชะอำและหัวหิน   จ.เพชรบุรี
            งานก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน จำนวน 3 โครงการ
1.
 โครงการฝายบ้านพันวาลระยะที่  2
2.
 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพุเข็ม
3.
 โครงการระบบส่งน้ำฝายห้วยหินดำ
            งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ จำนวน 15 โครงการ
1.
 โครงการฝายคลองหงาว
2.
 โครงการระบบส่งน้ำฝายคลองกุ่ม
3.
 โครงการระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำบ้านเขาหลัก
4.
 โครงการระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพฯ
5.
 ระบบส่งน้ำฝายหุบเสือโฮก  ระยะที่ 2
6.
 อาคารบังคับน้ำกองบิน 5
7.
 อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอกค่ายพระมงกุฎเกล้า
8.
 อ่างเก็บน้ำห้วยต้นคาง
9.
 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งเคล็ด  ระยะที่ 2
10.
 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่คะเมย  ระยะที่ 2
11.
 โครงการระบบส่งน้ำฝายห้วยธารทอง
12.
 โครงการอาคารอัดน้ำห้วยเคียน
13.
 โครงการระบบส่งน้ำฝายบางพรวด
14.
 โครงการระบบส่งน้ำฝายคลองรังแตน
15.

 โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
             อุทกภัย
1.
 ขุดลอกคลองระบายน้ำสามแก้วและอาคารประกอบ
2.
 ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองสามแก้ว
3.
 ขยายระบบระบายน้ำผ่านห้วยยางและคลอง ดี1
4.
 ขยายระบบระบายน้ำผ่าน ดี18
5.
 ป้องกันการกัดเซาะฝายคลองตะโก
             ปรับปรุงเขื่อน
 คลองบึง
 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหุบตาโหย
              ซ่อมแซมเขื่อน
1.
 ซ่อมแซมลวดสลิงและทุ่นลอยน้ำหน้าเขื่อนแก่งกระจาน
2.
 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมอาคารปิดเปิดท่อส่งน้ำและควบคุมการปิดเปิดบาน
  ระบายน้ำอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนปราณบุรี
3.
 ซ่อมแซมถนนบำรุงรักษาด้านท้ายเขื่อนปราณบุรี
4.
 ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำบ้านตะแบกโพรง
5.
 ซ่อมแซมลาดช่องระบายน้ำล้น เขื่อนแก่งกระจาน
รายละเอียดฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ
1.
 ระบบเก็บกักน้ำและกระจายน้ำในลุ่มน้ำหนองเหียง
2.
 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปากช่อง
3.
 ระบบส่งน้ำฝายห้วยน้ำหัก ระยะที่ 2
4.
 ระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำห้วยเคียน
5.
 ระบบส่งน้ำฝายคลองรังแตน
6.
 อาคารอัดน้ำบ้านปลายกริม พร้อมระบบส่งน้ำ
7.
 โครงการอาคารอัดน้ำหนองปอ
8.
 อาคารอัดน้ำหนองอ้อ
9.
 ระบบเก็บน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่โรงพยาบาลสัตว
10.
 ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์

รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ ปี52