วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 14.46 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานยังกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดนิทรรศการ "60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร:ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล" โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และนายบุญสนอง สุชาติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผนและโครงการ) ซึ่งกรมชลประทานจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในรูปแบบการจัดนิทรรศการแบบสื่อผสม เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวกับงานชลประทาน และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ และการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแสง สี เสียง ดนตรีประกอบน้ำพุ ชุด"เจ้าฟ้าแห่งสายน้ำ" จากนั้น ทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล" ซึ่งแบ่งเป็น7 โซน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร,พระการุณย์อุ่นเกล้าเด็กและเยาวชน, พิพิธภัณฑ์เครื่องจักรกล กรมชลประทาน รวมถึงการฉายภาพยนตร์วรรณกรรมเยาวชนพระราชนิพนธ์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไป ยังอาคารหอประชุมชูชาติ กำภู ทรงแสดงปาฐกถาในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการชลประทาน" โดยทรงห่วงใยในเรื่องภัยแล้ง เป็นพิเศษ ทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้งนี้ นอกจากนิทรรศการ และการแสดงแสง สี เสียง ดนตรีประกอบน้ำพุแล้วยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรจากกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26-28 มิถุนายนนี้ ณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โอกาสนี้นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 กราบบังคมทูลถวายรายงานว่าตามที่พระองค์รับสั่งให้รีบดำเนินการก่อสร้างจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือเด็กนักเรียน และครูโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนสวนเพชร อำเภอละแม จังหวัดชุมพรนั้น ทางชลประทานชุมพรสำนักฯ 14 ได้รีบดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็วตามที่พระองค์ทรงห่วงใยในความทุกข์ร้อนของเด็กนักเรียน เป็นที่เรียบร้อยตามที่พระองค์ท่านรับสั่งทุกประการ


 
 
 
 

ข่าวจากสื่อมวลชน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดนิทรรศการ"พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร:ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล""