วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ...อ่านต่อ       29 พฤศจิกายน 2561 020    
  วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข...อ่านต่อ       29 สิงหาคม 2561 019    
  วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยโครงการต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จ...อ่านต่อ       15 มิถุนายน 2561 018    
  วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพงเพื่อสนองพระราช...อ่านต่อ       14 มิถุนายน 2561 017    
  วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้แทนกรมชลประทานโดยนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกลกุล...อ่านต่อ       17 พฤษภาคม 2561 016    
  วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตาม...อ่านต่อ       29 มกราคม 2561 015    
  วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังจังหวัดชุมพร เพื่อติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร...อ่านต่อ       22 มกราคม 2561 014    
  วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.16 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       5 มกราคม 2561 013    
  วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ ทรงเปิด "ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม" จัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...อ่านต่อ       28 มิถุนายน 2559 012    
  วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู เวลา ๐๘.๔๐ น. การนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตชด. ๗ นาย ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน จากนั้นเสด็จเข้าอาคารเรียนเพื่อลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก...อ่านต่อ       27 มิถุนายน 2559 011    
  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน สรุปผลการจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์ จากการบริหารน้ำของราษฎรในโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยพบกับราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ วันที่ 28 เมษายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์...อ่านต่อ       28 เมษายน 2559 010    
  วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป...อ่านต่อ       23 ธันวาคม 2558 009    
  วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 14.46 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานยังกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดนิทรรศการ "60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร:ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล"...อ่านต่อ       29 มิถุนายน 2558 008    
  วันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 09.08 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกร ระดับประเทศประจำปี 2558 ณ
ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่อ
      17 มีนาคม 2558 007    
  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดชุมพร...อ่านต่อ       25 กุมภาพันธ์ 2558 006    
  วันที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       15 มกราคม 2558 005    
  วันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
เพชรบุรี...อ่านต่อ
      15 มกราคม 2558 004    
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล ไปเขื่อนแก่งกระจาน...อ่านต่อ       3 เมษายน 2557 003    
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของ มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์...อ่านต่อ       13 กุมภาพันธ์ 2557 002    
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของ โครงการเขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนดินแห่งแรกของประเทศไทย และดำเนินงานโดยคนไทยทุกขั้นตอน...อ่านต่อ       17 มกราคม 2557 001