วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์พิเศษ ในหัวข้อเรื่อง นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2560       27 กุมภาพันธ์ 2560 006    
  วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 จัดรายการเสียงตามสายเพื่อพบปะพูดคุยและสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และวัฒนธรรมการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน...อ่านต่อ       5 ตุลาคม 2559 005    
  วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และผู้บริหารของกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์เบ็ดเสร็จ (Single Command)...อ่านต่อ       24 ธันวาคม 2558 004    
  กรอบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ขับเคลื่อนให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้เป็นรูปธรรม...อ่านต่อ       1 ธันวาคม 2558 003    
  วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน มอบนโยบายด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และผู้บริหารในสังกัดกรมชลประทาน เข้าร่วมรับฟัง...อ่านต่อ       24 พฤศจิกายน 2558 002    
  วันที่ 29 ตุลาคม 2558 รมว.เกษตรฯ มอบนโยบายสำคัญ ปี 59 กำชับทุกหน่วยเร่งขับเคลื่อน ย้ำ เป้าหมายชัดเจน ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง...อ่านต่อ       29 ตุลาคม 2558 001