วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์พิเศษ ในหัวข้อเรื่อง นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2560...อ่านต่อ       27 กุมภาพันธ์ 2560 006    
  วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 จัดรายการเสียงตามสายเพื่อพบปะพูดคุยและสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์...อ่านต่อ       5 ตุลาคม 2559 005    
  วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และผู้บริหารของกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ...อ่านต่อ       24 ธันวาคม 2558 004    
  กรอบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ขับเคลื่อนให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้เป็นรูปธรรม...อ่านต่อ       1 ธันวาคม 2558 003    
  วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน มอบนโยบายด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน โดยมีนายเฉลิมเกียรติ...อ่านต่อ       24 พฤศจิกายน 2558 002    
  วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2558 กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมใหญ่ ชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในปี 2559 แก่หน่วยงานทั้งส่วนกลาง...อ่านต่อ       29 ตุลาคม 2558 001