วันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร โดยมีนายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายเฉลิมเกีรยติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 หน่วยงานราชการส่วนจังหวัดและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชุมพร ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนให้การต้อนรับ
ในการนี้ นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงนามในสมุดเยี่ยม ชมห้องนิทัศการสามมิติ และห้องข้อมูลโครงการฯโดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14และนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร บรรยายสรุปการดำเนินงาน แก่คณะผู้ตรวจเยี่ยม ทั้งนี้องคมนตรีได้ปล่อยพันธ์ปลาลงในสระน้ำในโครงการฯ จากนั้นคณะผู้ตรวจเยี่ยมเดินทางไปตรวจสภาพประตูระบายน้ำหัววังพนังตักรวมทั้งพื้นที่บริเวณโครงการฯ