วันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ระบบ IT เพื่อดำเนินการในเขตพื้นที่ชลประทานของสำนักงานชลประทานที่14 โดยมีนายประสิทธิ์ สีโท วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) คณะ Korea Rural Community Corporation (KRC) นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่14 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม1 สำนักงานชลประทานที่14 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 ได้ให้คณะ (KRC) สัมภาษณ์ถึงวิสัยทัศน์ ด้านการทำงาน และการบริหารจัดการของสำนักงานชลประทานที่14