วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 5 เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ       29 มีนาคม 2560 598    
  วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการชลประทาน ณ กรมชลประทานปากเกร็ด...อ่านต่อ       29 มีนาคม 2560 597    
  วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายบุรีรัตน์วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...อ่านต่อ       28 มีนาคม 2560 596    
  วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การตอนรับ นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษากรมป่าไม้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จำนวน 100 ท่าน ในการศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       28 มีนาคม 2560 595    
  วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมชี้แจงเรื่องการตรวจสภาพเขื่อนด้วยเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ...อ่านต่อ       27 มีนาคม 2560 594    
  วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้ร่วมกับชุมชนโรงสูบ-คลองอ้อม และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอปราณบุรี บูรณาการจัดเก็บผักตบชวาในคลองอ้อมซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราณบุรี ตั้งปณิธานว่าจะดูแลรักษาลำน้ำนี้และแม่น้ำปราณบุรีไม่ให้มีผักตบชวา...อ่านต่อ       24 มีนาคม 2560 593    
  วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ประชุมร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปราณบุรี ร่วมด้วยสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผังแปลงและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่มะพร้าว...อ่านต่อ       24 มีนาคม 2560 592    
  วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดการอบรมซักซ้อมความเข้าใจการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และสิทธิการลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม...อ่านต่อ       23 มีนาคม 2560 591    
  วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ กรองสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่และคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำรฺ...อ่านต่อ       22 มีนาคม 2560 590    
  วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 ฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 นำโดยนายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายภควัต เสรีรักษ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่14 นายฉัตรดำรงค์ หงษ์บุญมี วิศวกรชลประทานชำนาญการ...อ่านต่อ       22 มีนาคม 2560 589    
  วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 4 เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการทำแผนที่...อ่านต่อ       22 มีนาคม 2560 588    
  “การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2561 ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักงานชลประทานที่ 14” วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ระดับสำนักงานชลประทาน...อ่านต่อ       22 มีนาคม 2560 587    
  วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ สำนักงานชลประทานที่14 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำ ฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะ 3 ประสาน ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นการพบปะ ระหว่างเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มพร้อมมาก...อ่านต่อ       20 มีนาคม 2560 586    
  วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม และคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 45 ท่าน ศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       16 มีนาคม 2560 585    
  วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามงานและดำเนินการนโยบาย รมว.กษ. ครั้งที่ 4/2560 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม...อ่านต่อ       16 มีนาคม 2560 584    
  วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       14 มีนาคม 2560 583    
  วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายกิติ สุนทรเสถียร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมรับแนวทางการดำเนินงาน...อ่านต่อ       15 มีนาคม 2560 582    
  วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 หัวหน้าฝ่ายต่างๆ...อ่านต่อ       16 มีนาคม 2560 581    
  วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบให้แก่ นายอานนท์ อินทรประสาท...อ่านต่อ       15 มีนาคม 2560 580    
  วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมศึกษาและดูงานโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรี โดยมีนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี...อ่านต่อ       15 มีนาคม 2560 579    
  วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 14:30น. ฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 นำโดยนายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายพลาธิป นาคสกุล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1 นายนรเศรษฐ สองทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่14...อ่านต่อ       15 มีนาคม 2560 578    
  สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ระบบประชาสัมพันธ์ดิจิทัล" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักงานชลประทานที่ 14” ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ระบบประชาสัมพันธ์ดิจิทัล" รุ่นที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       8-10 มีนาคม 2560 577    
  วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบโทรมาตร KRC...อ่านต่อ       3 มีนาคม 2560 576    
  วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายในการจัดทำและใช้แผนที่เกษตร เพื่อการบริการจัดการเชิงรุก (Agri – Map)...อ่านต่อ       2 มีนาคม 2560 575    
  วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ให้การต้อนรับและให้ความสนับสนุนกิจกรรมภาคปฏิบัติ ของ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (ERT)...อ่านต่อ       2 มีนาคม 2560 574    
  วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ...อ่านต่อ       1 มีนาคม 2560 573    
  วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการอบรมโครงการฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)...อ่านต่อ       1 มีนาคม 2560 572    
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10 :30 น. นำโดยนายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายชาญศักดิ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ วิศวกรชลประทานชำนาญงาน โครงการชลประทานชุมพร นาวสาวทิพยดา แก้วมณี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ...อ่านต่อ       22 กุมภาพันธ์ 2560 571    
  วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มาเยี่ยมลุงโต้ วินัย​ สินแท้​ ชาวบ้านผู้มีหัวใจอนุรักษ์​แม่น้ำ​ปราณบุรี​ ผู้ตั้งปณิธาน"มีลุงจะไม่มีผักตบชวาในแม่น้ำปราณบุรี​​" เนื่องจากที่ผ่านมาปี 2559 น้ำในแม่น้ำปราณบุรีเริ่มเน่าเสีย​น้ำมีสีชา และมีกลิ่น หลายหน่วยงานในอำเภอปราณบุรีเริ่มให้ความสำคัญต่อการกำจัดผักตบชวาอันเป็นต้นเหตุ สำนักงานชลประทานที่14​ ค่ายธนะรัตช​์​ ชมรมอนุรักษ์ฯแม่น้ำปราณบุรี​...อ่านต่อ       22 กุมภาพันธ์ 2560 570    
  วันที่ 21​ กุมภาพันธ์​ 2560​ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่14​ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกร เรื่อง​"การใช้น้ำชลประทาน" ...อ่านต่อ       21 กุมภาพันธ์ 2560 569    
  วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวย...อ่านต่อ       21 กุมภาพันธ์ 2560 568    
  วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบุรี นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และนางสาวณัฐปภัสร์ ภูนุช หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมการประชุม...อ่านต่อ       17 กุมภาพันธ์ 2560 567    
  วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้สัมภาษณ์ในรายการ "ตามรอยพ่อ"...อ่านต่อ       16 กุมภาพันธ์ 2560 566    
  วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและดำเนินการนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 2/2560...อ่านต่อ       16 กุมภาพันธ์ 2560 565    
  วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ และออกแบบเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560...อ่านต่อ       16 กุมภาพันธ์ 2560 564    
  วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14) นายไพโรจน์ น้อยเอียด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานชุมพร เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชุมพร และผู้นำท้องถิ่น เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อบันทึกพิกัดจุดน้ำท่วมขังและจุดรองรับการระบายน้ำ...อ่านต่อ       15 กุมภาพันธ์ 2560 563    
  วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ และออกแบบเบื้องต้น...อ่านต่อ       15 กุมภาพันธ์ 2560 562    
  วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ...อ่านต่อ       14 กุมภาพันธ์ 2560 561    
  วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 14) พร้อมด้วยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ       9 กุมภาพันธ์ 2560 560    
  วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 14) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วัชพืชในระบบชลประทาน...อ่านต่อ       9 กุมภาพันธ์ 2560 559    
  วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการชลสำนักงานชลประทานที่ 14 และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ       9 กุมภาพันธ์ 2560 558    
  วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายอดิศร จำปาทอง ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ...อ่านต่อ       9 กุมภาพันธ์ 2560 557    
  วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยพีบีเอส เกี่ยวกับที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย...อ่านต่อ       8 กุมภาพันธ์ 2560 556    
  เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยนายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุญธรรม แดงเครือ นายกอบต.ธงชัย นายพัฒนธิชัย ขนาบแก้ว นายกอบต.ชัยเกษม นายธงชัย เพชรสกุลทอง นายกเทศบาลตำบลบ้านกรูด และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางสะพานร่วมกันพิจารณาตรวจสอบสภาพพื้นที่ความเสียหายจากอุทกภัย...อ่านต่อ       7 กุมภาพันธ์ 2560 555    
  เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าส่วนบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมกับผู้แทนศูนย์พันธ์ข้าวจังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่อ       7 กุมภาพันธ์ 2560 554    
  วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 14 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางและระยะเวลาในการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน...อ่านต่อ       7 กุมภาพันธ์ 2560 553    
  เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ สองทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 นายพลาธิป นาคสกุล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจสภาพความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพาน...อ่านต่อ       6 กุมภาพันธ์ 2560 552    
  วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอำเภอบางสะพานอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2560...อ่านต่อ       3 กุมภาพันธ์ 2560 551    
  วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม VDO Conference...อ่านต่อ       3 กุมภาพันธ์ 2560 550    
  วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม VDO Conference...อ่านต่อ       3 กุมภาพันธ์ 2560 549    
  วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น. โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานสำหรับแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว...อ่านต่อ       2 กุมภาพันธ์ 2560 548    
  วันที่ 31 มกราคม 25560 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมติดตามแผนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางสะพาน เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน โดยนายสมเกียรติ ตั้งจตุพร ที่ปรึกษาด้านออกแบบ...อ่านต่อ       31 มกราคม 2560 547    
  วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ โต๊ะหลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม และคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 46 ท่าน ศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า...อ่านต่อ       30 มกราคม 2560 546    
  วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดชุมพร โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน...อ่านต่อ       26 มกราคม 2560 545    
  วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560 นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน...อ่านต่อ       25 มกราคม 2560 544    
  วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการแผนงานฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...อ่านต่อ       24 มกราคม 2560 543    
  เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560 15.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม นายพลาธิป นาคสกุล หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าพบ นายชนการ ทิพย์ประเสริฐสุข นายอำเภอบางสะพาน เพื่อประชุมหารือ...อ่านต่อ       23 มกราคม 2560 542    
  วันจันทร์ ที่ 23 มการาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมนายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง นายพลาธิป นาคสกุล หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าพบนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ...อ่านต่อ       23 มกราคม 2560 541    
  วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ...อ่านต่อ       18 มกราคม 2560 540    
  วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับองคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ในการตรวจเยี่ยมดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลอย...อ่านต่อ       18 มกราคม 2560 539    
  วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา โดยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่...อ่านต่อ       18 มกราคม 2560 538    
  วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่อำเภอบางสะพาน...อ่านต่อ       17 มกราคม 2560 537    
  วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560 นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายสมเกียรติ ตั้งจตุพร ที่ปรึกษาด้านออกแบบอาคารชลประทาน นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล และนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และผู้เกี่ยวข้องเข้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยอำเภอบางสะพาน...อ่านต่อ       13 มกราคม 2560 536    
  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนม ภาคใต้) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนมไทย - เดนมาร์ค จำนวน 10 ลัง ...อ่านต่อ       13 มกราคม 2560 535    
  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงานป้องกันช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย อำเภอบางสะพาน...อ่านต่อ       13 มกราคม 2560 534    
  วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายสันต์ ปกป้อง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 14 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 หัวหน้าส่วน, ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมบูรณาการแผนบรรเทาอุทกภัยภาคใต้...อ่านต่อ       12 มกราคม 2560 533    
  วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เมืองลอย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และสื่อมวลชลจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ลงพื้นที่หมู่ 8 บ้าน...อ่านต่อ       12 มกราคม 2560 532    
  วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามงานสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ โรงพยาบาลบางสะพาน...อ่านต่อ       11 มกราคม 2560 531    
  วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 18.40 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมติดตามน้ำท่วม อำเภอบางสะพาน...อ่านต่อ       10 มกราคม 2560 530    
  วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอบางสะพาน...อ่านต่อ       10 มกราคม 2560 529    
  วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมวางแผนและซักซ้อมความเข้าใจ ในการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลบางสะพาน...อ่านต่อ       9 มกราคม 2560 528    
  เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมป่าไม้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...อ่านต่อ       6 มกราคม 2560 527    
  วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 10:00 น. นำโดยนายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14) ร่วมกับทีมงานฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่14 และนายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานชุมพร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอหลังสวน...อ่านต่อ       6 มกราคม 2560 526    
  วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที 14 เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานสำนักงานชลประธานที่ 14 เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...อ่านต่อ       5 มกราคม 2560 525    
  วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายวริษฐ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และนายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามการเตรียมสถานที่จัดงาน R3 Project...อ่านต่อ       29 ธันวาคม 2559 524    
  วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาด้านจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 ครั้งที่ 8/2559 ผ่านระบบ Video Conference...อ่านต่อ       29 ธันวาคม 2559 523    
  วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14) เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนโครงการชลประทานชุมพร โดยมีนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม...อ่านต่อ       29 ธันวาคม 2559 522    
  วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนิวัต แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2559 ต้อนรับปีใหม่ 2560 เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วน ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559...อ่านต่อ       28 ธันวาคม 2559 521    
  วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 11.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรผักบุ้งจีน ของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พร้อมสอบถามปัญหา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำชลประทานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ...อ่านต่อ       27 ธันวาคม 2559 520    
  วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที 14 ลงพื้นที่แจกปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้แก่ พันธุ์พืช ปศุสัตว์ และประมง โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนต้องการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ตามที่พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่...อ่านต่อ       27 ธันวาคม 2559 519    
  วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สมาชิกผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสามขา 2 แม่น้ำน่าน จังหวัดพิจิตร โดยมีนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นวิทยากร...อ่านต่อ       26 ธันวาคม 2559 518    
  วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการจัดงาน R3 Project เพื่อบูรณาการจัดการน้ำและป่าต้นน้ำอย่างบูรณาการ ระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมป่าไม้ และกรมชลประทานระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมป่าไม้ และกรมชลประทาน ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560...อ่านต่อ       26 ธันวาคม 2559 517    
  วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Project เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการในการใช้โปรแกรม และนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยรับเชิญ ดร.ธเนศ อักษร วิศวกรรมชลประทานชำนาญการ...อ่านต่อ       26 ธันวาคม 2559 516    
  วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวง รักษาการอธิบดีกรมฝนหลวง ในการติดตามการเตรียมสถานที่จัดงาน R3 Project การจัดการน้ำและฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างบูรณาการระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมป่าไม้ และกรมชลประทาน ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 ณ เขื่อนแก่งกระจาน...อ่านต่อ       24 ธันวาคม 2559 515    
  วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2559 ต้อนรับปีใหม่ 2560 เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วน ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559...อ่านต่อ       23 ธันวาคม 2559 514    
  วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับกรม เพื่อรับทราบแผนการติดตามงานการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงฯ โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการสัมมนา...อ่านต่อ       22 ธันวาคม 2559 513    
  วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาความสามารถถ่ายทอดความรู้ และเน้นการฝึกปฏิบัติโดยละเอียดในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการคำนวณราคากลาง จำนวน 2 หลักสูตร...อ่านต่อ       22 ธันวาคม 2559 512    
  วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 11.30 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 35 ท่าน และเป็นวิทยากรบรรยายประวัติความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประโยชน์ต่อชาวชุมชนบ้านเขาเต่า และการดำเนินการปรับปรุงโครงการดังกล่าวโดยสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       21 ธันวาคม 2559 511    
  วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 ฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 นำโดยนายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายขุนแผน ทิมเมฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง คณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชน ร่วมกันลงพื้นที่และพิจารณา เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ความเหมาะสมของโครงการ สถานีสูบน้ำกลัดจิก...อ่านต่อ       20 ธันวาคม 2559 510    
  วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 (รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1-18 ธันวาคม 2559) ส่งมอบงานสำนักงานชลประทานที่ 13 ให้แก่นายรณชัย ศรีรอดบาง อดีตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง สำนักงานชลประทานที่ 7 ซึ่งมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13...อ่านต่อ       20 ธันวาคม 2559 509    
  วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ และนายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำรวจพื้นที่บริเวณบ้านพักรับรองเขา 1 เขา 3 และพื้นที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงสถานที่เตรียมจัดงาน R3 Project...อ่านต่อ       20 ธันวาคม 2559 508    
  วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมวางแผนงานโครงการติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ระยะที่ 2) สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน โดยความร่วมมือของบริษัท โคเรีย รูรัล คอมมูนิตี้ คอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด...อ่านต่อ       20 ธันวาคม 2559 507    
  วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 กล่าวต้อนรับพนักงานราชการบรรจุใหม่ จำนวน 4 ท่าน พร้อมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและมอบหมายให้พนักงานราชการใหม่ นำเสนอความรู้และประสบการณ์ทำงานจากที่ทำงานเดิม ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำวันพุธ (KM Weekly)...อ่านต่อ       20 ธันวาคม 2559 506    
  วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้สัมภาษณ์ รายการตามรอยพ่อ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ในรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และประโยชน์ที่ชาวชุมชนเขาเต่าได้รับจากโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการสนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...อ่านต่อ       20 ธันวาคม 2559 505    
  วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2559 เพื่อสรุปความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และติดตามความก้าวหน้าแผนงานพัฒนาระบบกระจายน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2558 - 2559...อ่านต่อ       19 ธันวาคม 2559 504    
  วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงาน R3 Project เพื่อการจัดการน้ำและป่าต้นน้ำอย่างบูรณาการ ระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมชลประทาน และกรมป่าไม้ ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ณ เขื่อนแก่งกระจาน...อ่านต่อ       19 ธันวาคม 2559 503    
  วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ...อ่านต่อ       14 ธันวาคม 2559 502    
  วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 14) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP ระยะที่ 3 ) โดยมีนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงาน...อ่านต่อ       14 ธันวาคม 2559 501    
  วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้สัมภาษณ์ในรายการ "คนค้นคน" ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี ในหัวข้อเรื่องโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ที่พระองค์ท่านมีรับสั่งให้รีบเร่งรัดขุดคลองหัววังพนังตักให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และดำเนินการโครงการแก้มลิงหนองใหญ่ควบคู่กันไปด้วย เพื่อช่วยให้ชาวชุมพรรอดพ้นจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นซ้ำซากทุกปี...อ่านต่อ       14 ธันวาคม 2559 500    
  วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 ได้รับมอบหมายจาก อธิบดีกรมชลประทานและรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายอนันต์ สนธิทิม หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล นายสิริชัย ผดุงสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และนางอุษา โฉมจ้อย เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ลงพื้นที่ตรวจคลองดำเนินสะดวก...อ่านต่อ       13 ธันวาคม 2559 499    
  วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายฐิติวัชร์ ภูวศิริพัฒนวรา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมหารือขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอปราณบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...อ่านต่อ       13 ธันวาคม 2559 498    
  วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ...อ่านต่อ       13 ธันวาคม 2559 497    
  วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้สัมภาษณ์ในรายการร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน พ่อผู้เป็นที่รัก ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ออกอากาศ วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 7.50 น. เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และประโยชน์ที่ชาวชุมชนเขาเต่าได้รับจากอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       12 ธันวาคม 2559 496    
  วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์ปรัปชันสากล(ประเทศไทย) โดยรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. ภาคีเครือข่ายภาครัฐวิสาหกิจเอกชน และ ภาคประชาสังคม...อ่านต่อ       9 ธันวาคม 2559 495    
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพโครงการฝายคลองตะโก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านวังปลา ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร...อ่านต่อ       8 ธันวาคม 2559 494    
  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อย เพื่อพิจารณาจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านการเตรียมความพร้อม โดยมีนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       8 ธันวาคม 2559 493    
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้ตรวจสอบฝายชำรุด ในพื้นที่ บ้านห้วยไทร ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไทร ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำ...อ่านต่อ       8 ธันวาคม 2559 492    
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 นายศุภชัย วรรณะ อดีตผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ส่งมอบงานโครงการชลประทานชุมพร ให้แก่นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ซึ่งมาดำรงตำแหน่งแทน โดยนายศุภชัย วรรณะ อดีตผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       8 ธันวาคม 2559 491    
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้สัมภาษณ์รายการข่าวเที่ยง ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 11.30 น. เกี่ยวกับสถานการณ์อุทุกภัยเมืองชุมพร พื้นที่รับผลกระทบ และการบริหารจัดการน้ำในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร...อ่านต่อ       8 ธันวาคม 2559 490    
  วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 และนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำหัววังและโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่...อ่านต่อ       7 ธันวาคม 2559 489    
  วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ติดตามการดำเนินการสูบน้ำเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำในคลองบางสะพานล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนและโรงพยาบาลบางสะพาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 จึงได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว...อ่านต่อ       7 ธันวาคม 2559 488    
  วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคึรึขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง สูบน้ำขังที่ลุ่มต่ำบริเวณโรงพยาบาลบางสะพาน...อ่านต่อ       7 ธันวาคม 2559 487    
  วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้สัมภาษณ์บอกเล่าถึงเหตุการณ์การกราบบังคมทูลถวายรายงานการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงงานช่วยเหลือทุกข์สุขของพสกนิกรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค- บริโภค และการเกษตรของจังหวัดนราธิวาส...อ่านต่อ       7 ธันวาคม 2559 486    
  วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่14 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการชลประทานเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่อ       6 ธันวาคม 2559 485    
  วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2559 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จิตอาสาประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วไทยในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ บริเวณวัดบางไผ่นารถ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13...อ่านต่อ       4 ธันวาคม 2559 484    
  วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยมีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ...อ่านต่อ       2 ธันวาคม 2559 483    
  วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นำโดยนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์น้ำ และการจัดทำแผนงบประมาณบูรณาการน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภายในกรอบเวลาที่กำหนด ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ทำเนียบรัฐบาล ผ่านระบบ VDO Conferrence...อ่านต่อ       1 ธันวาคม 2559 482    
  วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave) โดยมีนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม...อ่านต่อ       1 ธันวาคม 2559 481    
  วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ดำเนินการโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี...อ่านต่อ       30 พฤศจิกายน 2559 480    
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น นำโดย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ผ่าน VDO Conference...อ่านต่อ       28 พฤศจิกายน 2559 479    
  วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายพรั่ง เกิดมาลัย อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมให้สัมภาษณ์นิตยสาร JIB jib magazine ของสายการบินนกแอร์ เกี่ยวกับที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่...อ่านต่อ       25 พฤศจิกายน 2559 478    
  วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ถ่ายทำสารคดีเทิดพระเกียรติ อัครมหาราชาภูมิพล กับงานชลประทาน จัดทำโดยกรมชลประทาน โดยมี นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       25 พฤศจิกายน 2559 477    
  วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 - 18.30 น.นายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ สำนักงานชลประทานที่ 14 และนายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจเตรียมความพร้อม โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       23 พฤศจิกายน 2559 476    
  วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในรายการ "ข่าวมื้อเช้า" ออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00 - 08.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ WorkPoint...อ่านต่อ       24 พฤศจิกายน 2559 475    
  วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้สัมภาษณ์การถ่ายทำสารคดีรายงานพิเศษโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในรายการ "ทันข่าวเช้า Good Morning Thailand"...อ่านต่อ       24 พฤศจิกายน 2559 474    
  วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีการเสวนา "KM Best Practice: CKO Vision Forum" ในฐานะต้นแบบผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ที่มีผลงานการใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการทำงานได้ผลเป็นรูปธรรม...อ่านต่อ       24 พฤศจิกายน 2559 473    
  วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 นายโดยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมงานระบบชลประทานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference...อ่านต่อ       24 พฤศจิกายน 2559 472    
  วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จเพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน...อ่านต่อ       23 พฤศจิกายน 2559 471    
  วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันประชุมติดตามแผนงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมปี 2559 และปีงบประมาณ 2560...อ่านต่อ       23 พฤศจิกายน 2559 470    
  วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายจรูญ เอื้ออารีย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามแผนงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมปี 2559 และปีงบประมาณ 2560...อ่านต่อ       18 พฤศจิกายน 2559 469    
  วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการป้องกันบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหาแนวทางการดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำจังหวัดเพชรบุรี (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)...อ่านต่อ       18 พฤศจิกายน 2559 468    
  วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมจำหน่ายข้าวสารตามมาตรการช่วยเหลือชาวนา ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้ความสนใจช่วยกันซื้อข้าวสาร เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากสถานการณ์การผลิตข้าวที่ไม่สมดุลกับความต้องการของตลาดทำให้ผลผลิตราคาตกต่ำ...อ่านต่อ       18 พฤศจิกายน 2559 467    
  วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำ...อ่านต่อ       14 พฤศจิกายน 2559 466    
  วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมวางแผนเตรียมจัดกิจกรรม "คนหล่อขอทำดี" กับนิตยสารสุดสัปดาห์ ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       17 พฤศจิกายน 2559 465    
  วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:00น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามงานสรุปเรื่องโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายในส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       16 พฤศจิกายน 2559 464    
  วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และนายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม ฤกษ์เวลา 14.09 ถึงเวลา 14.39 น. ณ อุทยานแห่งชาติ กุยบุรี ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       14 พฤศจิกายน 2559 463    
  วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกราษฏร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่รับซื้อข้าวฤดูกาลใหม่จากชาวนาในพื้นที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่อ       12 พฤศจิกายน 2559 462    
  วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และคณะ ในการเยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการ...อ่านต่อ       12 พฤศจิกายน 2559 461    
  วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายณัฏฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และผู้เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ       11 พฤศจิกายน 2559 460    
  วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดจุดจำหน่ายข้าวสารตามมาตรการช่วยเหลือชาวนา ณ สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้ความสนใจ...อ่านต่อ       10 พฤศจิกายน 2559 459    
  วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงแผนงานป้องกันนำ้ท่วมในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นผู้ชี้แจงแผนงาน...อ่านต่อ       9 พฤศจิกายน 2559 458    
  วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมสรุปบทเรียน เรื่อง การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีกรณีอุทกภัย ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายธาดา สุขะปุณพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน ให้ความรู้...อ่านต่อ       10 พฤศจิกายน 2559 457    
  วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 และนางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ให้การต้อนรับ นายไสว สุวรรณธนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน แกนนำกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา...อ่านต่อ       9 พฤศจิกายน 2559 456    
  วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง แนวทางการวางแผนดำเนินการเพื่อบรรเทาภัยน้ำท่วมเเม่น้ำเพชรบุรี โดยมีนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14, หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ       8 พฤศจิกายน 2559 455    
  วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 และศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันบูรณาการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ จัดเก็บผักตบชวา ในแม่น้ำปราณบุรี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามนโยบายรัฐบาล...อ่านต่อ       8 พฤศจิกายน 2559 454    
  วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการที่นี่ไทยพีบีเอส ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการระบายน้ำ...อ่านต่อ       7 พฤศจิกายน 2559 453    
  วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 14.00 น. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรพล จารุพงศ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และชุมชนวัดเกาะ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์...อ่านต่อ       6 พฤศจิกายน 2559 452    
  วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำโดยการประสานงานของนางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และให้การสนับสนุนเครื่องมือ...อ่านต่อ       4 พฤศจิกายน 2559 451    
  วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 บันทึกเทปให้สัมภาษณ์การถ่ายทำสารคดี ของสถานีโทรทัศน์ ช่อง Now26 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดชุมพร สารคดีชุดย้อนรอยการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...อ่านต่อ       3 พฤศจิกายน 2559 450    
  วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามงานก่อสร้างที่ดำเนินการเเล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559...อ่านต่อ       3 พฤศจิกายน 2559 449    
  วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในการถ่ายทำสกู๊ปข่าวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่อ       2 พฤศจิกายน 2559 448    
  วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสายันห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ...อ่านต่อ       3 พฤศจิกายน 2559 447    
  วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา13.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสุรชัย สองสี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนแผนงาน นายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำเเผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม...อ่านต่อ       2 พฤศจิกายน 2559 446    
  วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 22.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและสภาพน้ำท่วม หลังจากนั้นได้ออกติดตามผลการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ในแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณหลังวัดเขาตะเครา จำนวน 2 เครื่อง...อ่านต่อ       1 พฤศจิกายน 2559 445    
  วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมสรุปสถานการณ์น้ำและดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่อ       1 พฤศจิกายน 2559 444    
  วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ดร.สมภพ สุจริต และนายธาดา สุขะปุณพันธ์ ที่ปรึกษากรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและให้คำแนะนำการพร่องระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ เพื่อรองรับร่องความกดอากาศต่ำลูกใหม่ที่ก่อตัวพาดผ่านจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้มีฝนตกหนักในพื้นที่...อ่านต่อ       1 พฤศจิกายน 2559 443    
  วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 บันทึกเทปสารคดี อัครมหาราชาภูมิพล กับงานชลประทาน จัดทำโดยกรมชลประทาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       1 พฤศจิกายน 2559 442    
  วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนน้ำให้เทศบาลหัวหิน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนน้ำให้เทศบาลหัวหิน...อ่านต่อ       31 ตุลาคม 2559 441    
  วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่อ       31 ตุลาคม 2559 440    
  วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การวางแผนสู่การปฏิบัติการและติดตามงานนโยบาย โดยมีนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ), ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการส่วน คณะผู้บริหาร...อ่านต่อ       26 ตุลาคม 2559 439    
  วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายอธิบดีกรมชลประทาน เรื่องการบริหารจัดการน้ำ และสถานการณ์น้ำ โดยมีนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ...อ่านต่อ       25 ตุลาคม 2559 438    
  วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมมอบหมายนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ทุกส่วนฝ่ายทำงานในหน้าที่ควบคู่กับงานนโยบาย และให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ...อ่านต่อ       25 ตุลาคม 2559 437    
  วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ) เป็นประธานการประชุม เรื่องคณะทำงานตรวจติดตามงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 1...อ่านต่อ       25 ตุลาคม 2559 436    
  วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ และขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมี พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี อดีตแม่ทัพภาค 4 ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       22 ตุลาคม 2559 435    
  วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2559 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายชลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 นายสมจินต์ ฟักมีทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล สำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันเตรียมงาน...อ่านต่อ       20 ตุลาคม 2559 434    
  วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ และวางแผนเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยมี ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุม...อ่านต่อ       18 ตุลาคม 2559 433    
  วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2559 นายสุรชัย สองสี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมงานประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 2 กม.11 + 850 พร้อมคลองชักน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่อ       5 ตุลาคม 2559 432    
  วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบทิศทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญของกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560...อ่านต่อ       5 ตุลาคม 2559 431    
  วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจัดประชุมนำโดย นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน, นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับ...อ่านต่อ       26 กันยายน 2559 430    
  วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามผลการระบายน้ำตามแผนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่อ       26 กันยายน 2559 429    
  วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ค่ายพระรามหกและใกล้เคียง ครั้งที่ 2/2559...อ่านต่อ       23 กันยายน 2559 428    
  วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 ) เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...อ่านต่อ       23 กันยายน 2559 427    
  วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 นายปุณภพ วงศ์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนแผนงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างฝายเทพรักษาพร้อมระบบส่งน้ำ โดยการนำโดรนออกปฏิบัติการถ่ายภาพผลงานก่อสร้าง...อ่านต่อ       22 กันยายน 2559 426    
  วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2559 และฤดูแล้ง ปี 2560 เพื่อเป็นการวางแผนเตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนที่จะเกิดขึ้นเชิงรุกในช่วงฤดูฝนนี้ และวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2560...อ่านต่อ       22 กันยายน 2559 425    
  วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณสะพานเทศบาล เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำ และเตรียมรับสถานการณ์น้ำหลาก...อ่านต่อ       22 กันยายน 2559 424    
  วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างจัดหาน้ำให้กับราษฎร เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ในพื้นที่ตำบลบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       21 กันยายน 2559 423    
  วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ นายธนชาติ สุขอนันตวงษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน นางสาวณัฐปภัสร์ ภูนุช และนายเอกลักษณ์ จันทร์นาคา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการจัดเก็บผักตบชวา...อ่านต่อ       19 กันยายน 2559 422    
  วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วย นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ นายธนชาติ สุขอนันตวงษ์ หัวหน้าฝ่ายปลอดภัยเขื่อน นางสาวณัฐปภัสร์ ภูนุช และนายเอกลักษณ์ จันทร์นาคา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ลงพื้นที่วางแผนและติดตามการบริหารจัดการน้ำ...อ่านต่อ       19 กันยายน 2559 421    
  วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่ในส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ฟังบรรยายความรู้ เรื่อง การอ่านแผนที่อากาศ และประชุมเตรียมการ เรื่อง ชุมชน GIS...อ่านต่อ       16 กันยายน 2559 420    
  วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์กับระบบ e-GP และการบริหารสัญญา โดยมีนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน...อ่านต่อ       16 กันยายน 2559 419    
  วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ติดตามผลการส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ชาวบ้านตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเขตพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงปราณบุรี...อ่านต่อ       10 กันยายน 2559 418    
  วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมวิศวกรรมชลประทาน เข้าร่วมดูงานโครงการศึกษาดูงานโยธา ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย...อ่านต่อ       16 กันยายน 2559 417    
  วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 พร้อมด้วยนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน...อ่านต่อ       15 กันยายน 2559 416    
  วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายศิริชัย อ่อนสกล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ลงพื้นที่อำเภอสามร้อยยอดและอำเภอปราณบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคของผู้ใช้น้ำ...อ่านต่อ       15 กันยายน 2559 415    
  วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้สัมภาษณ์เพื่อถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ในรายการ "เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า" จากสถานีข่าวปริงนิวส์ ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเป็นโครงการตามพระราชดำริแห่งแรกของกรมชลประทาน โดยมีนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ...อ่านต่อ       13 กันยายน 2559 414    
  วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกคูคลองใน 2 พื้นที่ ตำบลสมอโพรง และหน้าชุมชนฟ้าสีคราม...อ่านต่อ       13 กันยายน 2559 413    
  วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 7/2559...อ่านต่อ       12 กันยายน 2559 412    
  วันพุธที่ 8 กันยายน 2559 นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม และนายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เป็นประธานการประชุมสร้างระดมความคิดเห็นและความเข้าใจ ในการใช้น้ำในเขตพื้นที่ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายวริษฐ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 14 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ...อ่านต่อ       8 กันยายน 2559 411    
  วันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 และศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในอำเภอปราณบุรี ร่วมกันบูรณาการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาแม่น้ำปราณบุรี เพื่อแก้ปัญหาการกีดขวางทางน้ำและการทับถมทำให้ลำน้ำตื้นเขิน ให้แม่น้ำปราณบุรีสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ...อ่านต่อ       8 กันยายน 2559 410    
  วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ข้าราชการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       7 กันยายน 2559 409    
  วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ทีมงานส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 บินโดรนถ่ายภาพความละเอียดสูง ในมุม TOP VIEW งานกำจัดวัชพืชและผักตบชวาแม่น้ำปราณบุรี...อ่านต่อ       7 กันยายน 2559 408    
  วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานเกษียณอายุราชการ ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       7 กันยายน 2559 407    
  วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดแผนงาน MTEF...อ่านต่อ...       7 กันยายน 2559 406    
  วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 13 พร้อมทั้งเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารจัดการน้ำในโครงการชั่งหัวมัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       5 กันยายน 2559 405    
  วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ (ร่าง) ขอบเขตงานโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทยและส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) สูงสุด...อ่านต่อ       1 กันยายน 2559 404    
  วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำในฤดูฝน 2559 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       31 สิงหาคม 2559 403    
  วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Project พัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙...อ่านต่อ       31 สิงหาคม 2559 402    
  วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 14 พนักงานส่งน้ำ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหัวหิน...อ่านต่อ       30 สิงหาคม 2559 401    
  วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดแผนงาน MTEF ของโครงการต่างๆ พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่...อ่านต่อ       29 สิงหาคม 2559 400    
  วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่...อ่านต่อ       29 สิงหาคม 2559 399    
  วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการพระราชดำริ (กปร.) เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่างพวง)พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดดร้อนและข้อร้องขอจากตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์...อ่านต่อ       29 สิงหาคม 2559 398    
  วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ตรวจราชการในเขตสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยกิจกรรม...อ่านต่อ       26 สิงหาคม 2559 397    
  วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายมนสันติ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร หัวหน้าฝ่ายออกแบบ สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมขององค์กรที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำปราณบุรี...อ่านต่อ       25 สิงหาคม 2559 396    
  วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบ/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในสำนักงานชลประทานที่ 14 เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตกและไฟดับในเขตสำนักงาน และบ้านพักของเจ้าหน้าที่ชลประทาน...อ่านต่อ       24 สิงหาคม 2559 395    
  วันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม คณะทำงานประกวดผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ 5)...อ่านต่อ       24 สิงหาคม 2559 394    
  วันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2559 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ สำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะ ได้ติดตามเร่งรัดการปฎิบัติงานและการเบิกจ่ายจังหวัดระนอง...อ่านต่อ       24 สิงหาคม 2559 393    
  วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 พร้อมด้วย นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 บุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ       23 สิงหาคม 2559 392    
  วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ศูนย์ประมวลวิเคราะห็สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ นายธนชาติ สุขอนันตวงษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน และเจ้าหน้าที่...อ่านต่อ       22 สิงหาคม 2559 391    
  วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ทีมงานส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 บินโดรนถ่ายภาพความละเอียดสูง ในมุม TOP VIEW สำรวจแม่น้ำปราณบุรีเพือการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา...อ่านต่อ       18 สิงหาคม 2559 390    
  วันพฤหัสบดีวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสัมมนาสรุปบทเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าชลประทาน จัดโดยกองแผนงาน ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 2 และ สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       18 สิงหาคม 2559 389    
  วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมจิตอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และปล่อยสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ...อ่านต่อ       18 สิงหาคม 2559 388    
  วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ทีมงานส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมโครงการติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์เพื่อการจัดการน้ำ ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ระยะที่ 2...อ่านต่อ       17 สิงหาคม 2559 387    
  วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 และนายประภาศ โต้ตอบ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ร่วมมือกับค่ายธนะรัชต์ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในเขตค่ายธนะรัชต์...อ่านต่อ       15 สิงหาคม 2559 386    
  วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 และนายประภาศ โต้ตอบ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ร่วมมือกับค่ายธนะรัชต์ลงพื้นที่...อ่านต่อ       15 สิงหาคม 2559 385    
  วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 และนายประภาศ โต้ตอบ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ลงพื้นที่...อ่านต่อ       15 สิงหาคม 2559 384    
  วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 "84 พรรษา มหาราชินี คู่พระบารมี จักรีนฤบดินทร์"...อ่านต่อ       9 สิงหาคม 2559 383    
  วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 นายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน และ นายสมศักดิ์ กรีธาธร หัวหน้าวนอุทยานปราณบุรี สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประสานงานเตรียมจัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน...อ่านต่อ       8 สิงหาคม 2559 382    
  วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 นายประวัติ มงคลเนาวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกวดฝ่ายส่งน้ำดีเด่นระดับประเทศ ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี...อ่านต่อ       3 สิงหาคม 2559 381    
  วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 นายชะลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมกับนายธนชาติ สุขอนันตวงษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนฯ สำนักงานชลประทานที่ 14 และนางสุมาลี ทิพโยภาส นักธรณีวิทยาชำนาญการ...อ่านต่อ       3 สิงหาคม 2559 380    
  วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันพิจาณาโครงการและลงตรวจสอบพื้นที่กับเจ้าหน้าที่จากค่ายธนะรัชต์ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำที่ใช้อุปโภค – บริโภค...อ่านต่อ       3 สิงหาคม 2559 379    
  วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน และผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2560 – 2564...อ่านต่อ       3 สิงหาคม 2559 378    
  วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม การแก้ปัญหาอ่างเก็บนำ้โป่งทะลุ พร้อมด้วย นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ       2 สิงหาคม 2559 377    
  วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการตรวจสอบอาคารของอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่อ       1 สิงหาคม 2559 376    
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมโครงการ ธ ประสงค์ใด สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 2/2559...อ่านต่อ       27 กรกฎาคม 2559 375    
  วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามแนวพระราชดำริ (คลองผันน้ำเมืองชุมพร) โดยมีนายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       27 กรกฎาคม 2559 374    
  วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ติดตามงานก่อสร้าง ฝายทดน้ำคลอตางิ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมีนายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 14 และนายช่างชลประทานผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ความรู้...อ่านต่อ       27 กรกฎาคม 2559 373    
  วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมให้ความรู้เรื่องการก่อสร้างงานชลประทานให้แก่นักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยการชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน...อ่านต่อ       27 กรกฎาคม 2559 372    
  วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการเตรียมและพัฒนาบุตลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562 ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายสาธิต มณีผาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) เป็นประธาน...อ่านต่อ       25 กรกฎาคม 2559 371    
  วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเพชรบุรี...อ่านต่อ       25 กรกฎาคม 2559 370    
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะเจ้าหน้าที่...อ่านต่อ       25 กรกฎาคม 2559 369    
  วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุม การประยุกต์ใช้โปรแกรม Agri-Map Online ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดทำแผนงานสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรแปลงใหญ่...อ่านต่อ       21 กรกฎาคม 2559 368    
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่14 ให้ความรู้นักศึกษาฝึกงาน สถาบันพัฒนาการชลประทาน ชั้นปีที่ 1...อ่านต่อ       21 กรกฎาคม 2559 367    
  วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยน้ำท่วม ร่วมกับ นายมนสันติ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 14 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ       14 กรกฎาคม 2559 366    
  วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง งานชลประทานในเขตจังหวัดระนอง ศูนย์เรียนรู้และการใช้ Agri-Map พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง...อ่านต่อ       13 กรกฎาคม 2559 365    
  วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30-12.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม ร่วมกับนิสิตฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อสรุปงานภายในส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ       13 กรกฎาคม 2559 364    
  วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประทานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านที่ดินโครงการป้องกันบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง พร้อมด้วย นายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       12 กรกฎาคม 2559 363    
  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดประชุมร่วมกับตัวแทนหน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้นำชุมชน และประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนปราณบุรี โดยมีนายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 เป็นประธาน...อ่านต่อ       7 กรกฎาคม 2559 362    
  วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่อ       5 กรกฎาคม 2559 361    
  วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนและพี่น้องชาวสวนบ้านห้วยเหมือง...อ่านต่อ       6 กรกฎาคม 2559 360    
  วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดประชุมร่วมกับศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 เป็นประธาน...อ่านต่อ       6 กรกฎาคม 2559 359    
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมรับท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 14) ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ...อ่านต่อ       1 กรกฎาคม 2559 358    
  วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ครั้งที่ 3/2559...อ่านต่อ       30 มิถุนายน 2559 357    
  วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 - 16.30 น. ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการสัมนาเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยมีนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นผู้กล่าวรายงาน...อ่านต่อ       28 มิถุนายน 2559 356    
  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ดูงานในพื้นที่ชายแดน โรงเรียนตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่...อ่านต่อ       24 มิถุนายน 2559 355    
  วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559 นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 14) พร้อมด้วยนายสันต์ จงเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       23 มิถุนายน 2559 354    
  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 14) เป็นประทานการประชุม เรื่อง การบริหารงานบุคคล เพื่อชี้เเจงเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง การขอใช้รถบริการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       24 มิถุนายน 2559 353    
  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นายพิมล สกุลดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกันพิจารณาโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านคีรีล้อม...อ่านต่อ       23 มิถุนายน 2559 352    
  วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2559 โดยมีนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 14) ผู้อำนวยการส่วน, ผู้อำนวยการโครงการ, หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ       22 มิถุนายน 2559 351    
  วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศจัดประชุมย่อย เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน สรุปบทเรียน (AAR) จากการจัดกิจกรรม วันแห่งการจัดการความรู้ (KM DAY 2016) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นผู้ให้แนวทาง...อ่านต่อ       21 มิถุนายน 2559 350    
  วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 - 16.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมด้วย นายนิวัต แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ และ นายปุนภพ วงศ์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนักงานชลประทานที่ 14 ติดตามงานก่อสร้างภายในสำนักงานชลประทานที่ 14 ปี งบประมาน 2559...อ่านต่อ       17 มิถุนายน 2559 349    
  วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 14) เป็นประธานการประชุมหารือร่างพระบัญญัติทรัพยากรน้ำ...อ่านต่อ       17 มิถุนายน 2559 348    
  วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5/2559 พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       15 มิถุนายน 2559 347    
  วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 14) พร้อมคณะจากสำนักงานชลประทานที่ 14 ประชุมให้ความรู้เรื่องประกันสังคมการประกันตน...อ่านต่อ       14 มิถุนายน 2559 346    
  วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน พิจารณาการกำหนดตำแหน่งระดับสูง ครั้งที่ 1/2559 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบริหาร เป็นประธาน...อ่านต่อ       14 มิถุนายน 2559 345    
  วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 นายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจสำรวจภูมิประเทศ สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมโครงการประชุมให้ความรู้งานประกันสังคม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 สำหรับนายจ้างส่วนราชการ...อ่านต่อ       13 มิถุนายน 2559 344    
  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่คณะสื่อมวลชลและเจ้าหน้าที่ ในกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี...อ่านต่อ       10 มิถุนายน 2559 343    
  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ได้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานในอนาคต" พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17...อ่านต่อ       10 มิถุนายน 2559 342    
  วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00-16.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมประจำเดือนส่วนแผนงาน โดยมีนายนิวัต แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธ์ศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่14 นายสุรชัย สองสี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักงานชลประทานที่14 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม...อ่านต่อ       8 มิถุนายน 2559 341    
  วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง ประชุมลูกจ้างชั่วคราวเพื่อรักษาสิทธิในกรณีว่างงาน และมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม...อ่านต่อ       7 มิถุนายน 2559 340    
  วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ระยะที่ 1 และวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ ในระยะที่ 2...อ่านต่อ       3 มิถุนายน 2559 339    
  วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม KM DAY ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ของสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายมนสันต์ ปกป้อง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ       3 มิถุนายน 2559 338    
  วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายสายันห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้ติดตามงานเตรียมความพร้อมต้อนรับนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงาน...อ่านต่อ       2 มิถุนายน 2559 337    
  วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง บ้านพักอาศัย เพื่อพิจารณาผู้ที่เขียนคำร้องขอพักในสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าพักตามใบคำร้องขอ...อ่านต่อ       2 มิถุนายน 2559 336    
  วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง สาธารณูปโภคของสำนักงานชลประทานที่ 14 ตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ในวาระการติดตามผลสำรวจความต้องการของบุคลากรกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร จากการประชุมสภากาแฟ...อ่านต่อ       2 มิถุนายน 2559 335    
  ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ "ประสบการณ์ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน" ในการสัมมนา Culture Star Workshop ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน...อ่านต่อ       31 พฤษภาคม 2559 334    
  วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559 ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       31 พฤษภาคม 2559 333    
  "ปฐมนิเทศพนักงานราชการใหม่"
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานกล่าวต้อนรับในการปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ จำนวน 20 ท่าน...อ่านต่อ
      25 พฤษภาคม 2559 332    
  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 โครงการชลประทานเพชรบุรีถ่ายโอนอ่างเก็บน้ำหนองมะกรูด บ้านแม่คะเมย ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี นายประสิทธิ์ อยู่ดี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเพชรบุรี..อ่านต่อ       25 พฤษภาคม 2559 331    
  วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ฝึกอบรมด้านเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ครั้งที่ 2 (เขื่อนห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี) หัวข้อ "การอ่านค่าข้อมูลเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนทางไกล ผ่านระบบอัตโนมัติ" โดยมีนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์...อ่านต่อ       24 พฤษภาคม 2559 330    
  วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะเจ้าหน้าที่จากส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบและให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีสินทรัพย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 เพื่อให้บัญชีงานระหว่างก่อสร้างที่คงค้าง จบสิ้น/โครงการเป็นสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS...อ่านต่อ       23 พฤษภาคม 2559 329    
  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30–15.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน จัดงานปั่นจักรยาน “เฉลิมพระเกียรติ ครองราชย์ 70 ปี @อ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยมีนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป...อ่านต่อ       18 พฤษภาคม 2559 328    
  วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเจ้าหน้าที่จากส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบและให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีสินทรัพย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 เพื่อให้บัญชีงานระหว่างก่อสร้างที่คงค้าง จบสิ้น/โครงการเป็นสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS...อ่านต่อ       17 พฤษภาคม 2559 327    
  วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีผู้บริหารระดับสูงกรมชลประทานร่วมประชุม..อ่านต่อ       16 พฤษภาคม 2559 326    
  วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 กล่าวต้อนรับและ ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรให้กับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการของสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 19 คน...อ่านต่อ       11 พฤษภาคม 2559 325    
  วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายชัชวาล คำวงศ์ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายพิศวัสต์ มานันตพงศ์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี และลงนามความร่วมมือ MOU กับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน...อ่านต่อ       10 พฤษภาคม 2559 324    
  วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธาน ฝึกอบรมด้านเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนครั้งที่ 2 (เขื่อนคลองจะกระ จ.ประจวบคีรีขันธ์) โดยมีนายพิมล สกุลดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นายสุรชัย สองสี หัวหน้างานพัสดุ สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       4 พฤษภาคม 2559 323    
  วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ประจำปี 2560 โดยมีนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ       3 พฤษภาคม 2559 322    
  วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมติดตามและซักซ้อมความเข้าใจในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       2 พฤษภาคม 2559 321    
  วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 - 12.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานประชุมการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2559 ของสำนักงานชลประทานที่ 14 ในครั้งนี้ที่ทีมงานได้เลือกนวัตกรรม เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างความเข้าใจและติดตามงานก่อสร้างโครงการชลประทาน"...อ่านต่อ       2 พฤษภาคม 2559 320    
  วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ 1 คัน ขนาดความจุ 6,000 ลิตร เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านหนองหินใน หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรทุกน้ำจำนวน 3 เที่ยว แจกจ่ายให้แต่ละครัวเรือน...อ่านต่อ       26 เมษายน 2559 319    
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง และคณะติดตาม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้ 5 ศูนย์ และเกษตรแปลงใหญ่...อ่านต่อ       28 เมษายน 2559 318    
  วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 5 คัน เพื่อร่วมปฏิบัติการส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรี โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 กล่าวให้กำลังใจพร้อมมอบดอกไม้และของขวัญ...อ่านต่อ       27 เมษายน 2559 317    
  วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายชลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามผลงานความก้าวหน้า โครงการฝายแพรกตะคร้อพร้อมระบบส่งน้ำ(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)...อ่านต่อ       26 เมษายน 2559 316    
  วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายชลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามผลงานความก้าวหน้า โครงการฝายห้วยผึ้งนเรศวรพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)...อ่านต่อ       26 เมษายน 2559 315    
  วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559 โดยมีนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 ผู้อำนวยการส่วน, ผู้อำนวยการโครงการ, หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม...อ่านต่อ       22 เมษายน 2559 314    
  วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำลำห้วยยาง หมู่ 8 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประสบปัญหา...อ่านต่อ       26 เมษายน 2559 313    
  วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 สถานีทดลองการใช้น้ำของพืชจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับโครงการชลประทานชุมพร สำนักวิจัยฯและประธานกลุ่มมังคุด ทำการตรวจหาการใช้น้ำของต้นมังคุดเพื่อการใช้น้ำอย่างประหยัด...อ่านต่อ       21 เมษายน 2559 312    
  วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับ ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน พร้อมด้วยนายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันตรวจสอบฝ่ายเก็บน้ำบ้านห้วยยาง...อ่านต่อ       21 เมษายน 2559 311    
  วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ได้ตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยมีนายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้บรรยายและให้สัมภาษณ์ กับช่องรายการ NBT WORLD และ ช่อง TTXVN Vietnam News...อ่านต่อ       21 เมษายน 2559 310    
  วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสถานีสูบน้ำวังดินสอ ฝ่ายคลองหงาว อาคารอัดน้ำคลองปลาย ทำแล้วเห็นเป็นผลสำเร็จของงานได้จริงๆ...อ่านต่อ       21 เมษายน 2559 309    
  วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการเขต 7 กรมชลประทาน เป็นพยานส่งมอบ โครงการอาคารอัดน้ำบ้านสุขสมบูรณ์ ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาและกลุ่มผู้ใช้น้ำรับไปใช้ประโยชน์และบำรุงรักษา โดยมีนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง นายศุภชัย วรรณณะ...อ่านต่อ       21 เมษายน 2559 308    
  วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสาธิต มณีผาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดการความรู้ KM RID Teamwork โดยมีนายบุรีรัตน์ วงค์บุรี ผู้อำนวยส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 นายชลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม...อ่านต่อ       18 เมษายน 2559 307    
  วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงค์บุรี ผู้อำนวยส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 ประชุมเสนอแนวคิดการแสดงงานสงกรานต์ของส่วนวิศวกรรม ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม...อ่านต่อ       19 เมษายน 2559 306    
  วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 09.30 - 11.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงานวันสงกรานต์ ปี 59 โดยมีนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุรีรัตน์ วงค์บุรี ผู้อำนวยส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 นางอรอุมา แจ่มจันทร์...อ่านต่อ       19 เมษายน 2559 305    
  วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2560 - 2564 ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน สามเสน...อ่านต่อ       18 เมษายน 2559 304    
  วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานประชุมเสนอแนวคิดการแสดงงานสงกรานต์ของส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ สำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม...อ่านต่อ       18 เมษายน 2559 303    
  วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมติดตามความก้าวหน้าของงาน เขื่อนแม่ประจันต์ (จังหวัดเพชรบุรี) ครั้งที่ 2 และอบรมการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแม่ประจันต์ โดยมีนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์...อ่านต่อ       8 เมษายน 2559 302    
  วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและการใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า รักษาประเพณีไทย ร่วมมือกับเทศบาลหัวหินโดยให้บริการน้ำดื่มและเครื่องดื่มตามนโยบายอธิบดีกรมชลประทานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...อ่านต่อ       8 เมษายน 2559 301    
  วันที่ 7-8 เมษายน 2559 นายชลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายปุนภพ วงศ์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนักงานชลประทานที่ 14 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา"Culture Star Workshop"...อ่านต่อ       8 เมษายน 2559 300    
  วันที่ 6-8 เมษายน 2559 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานระหว่างกรมชลประทาน - สาธารณรัฐเกาหลี (KRC) ครั้งที่ 3...อ่านต่อ       8 เมษายน 2559 299    
  วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมตั้งจุดบริการริมทางหลวงสายเพชรเกษม ช่วงอำเภอปราณบุรี...อ่านต่อ       7 เมษายน 2559 298    
  วันที่ 7-8 เมษายน 2559 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา "Culture Star Workshop" โครงการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมกรมชลประทาน...อ่านต่อ       7 เมษายน 2559 297    
  วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสาธิต มณีผาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) กรมชลประทาน เป็นประธานประชุม ปรึกษาหารือสภาพอ่างเก็บน้ำเขาคันหอก และลงพื้นที่ตรวจสภาพอ่างเก็บน้ำเขาคันหอก โดยมีนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง...อ่านต่อ       4 เมษายน 2559 296    
  วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2560...อ่านต่อ       4 เมษายน 2559 295    
  วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 นายเอกพล ฉิมพงษ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ ฝ่ายจัดสรรน้ำฯโครงการชลประทานประจวบฯ นายโชคชัย คงเกราะ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำฯปราณบุรี ประชุมคณะทำงานนโยบายที่ 2 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และคณะ Single command จังหวัดประจวบฯ...อ่านต่อ       30 มีนาคม 2559 294    
  วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่1/2559...อ่านต่อ       29 มีนาคม 2559 293    
  วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การคัดเลือกสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม...อ่านต่อ       29 มีนาคม 2559 292    
  วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 - 17.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประชุมการจัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 59" โดยมีนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป...อ่านต่อ       28 มีนาคม 2559 291    
  วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายพลาธิป นาคสกุล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ลงพื้นที่ บ้านวังบัว อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้แก่วัดดอนกอกและโรงเรียนภายในบริเวณวัด...อ่านต่อ       25 มีนาคม 2559 290    
  วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมติดตามการเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จุดตรวจห้วยลึก อุทยานแห่งชาติกุยบุรี...อ่านต่อ       24 มีนาคม 2559 289    
  วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานประชุมชี้แจงงาน ปัญหาและอุปสรรคของการทำงาน ในส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       25 มีนาคม 2559 288    
  วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายพิมล สกุลดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นายนรเศรษฐ สองทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พิจารณาจุดก่อสร้าง...อ่านต่อ       24 มีนาคม 2559 287    
  วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นายสมจินต์ ฟักมีทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล สำนักงานชลประทานที่ 14 ประชุมศูนย์เรียนรู้และการส่งน้ำตามหลักวิชาการและการบริหารจัดการน้ำภัยแล้ง...อ่านต่อ       23 มีนาคม 2559 286    
  วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานประชุมโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุรีรัตน์ วงค์บุรี ผู้อำนวยส่วนแผนงาน...อ่านต่อ       23 มีนาคม 2559 285    
  วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ผู้ตรวจราชการกรมชลประทาน เขตตรวจราชการที่ 5,6 มาตรวจเยี่ยมติดตามงานตามนโยบายกรมชลประทาน ของสำนักงานชลประทานที่ 14 และร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2559 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       21 มีนาคม 2559 284    
  วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบสายปราณบุรี-หัวหิน (ระยะที่ 2) ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี...อ่านต่อ       18 มีนาคม 2559 283    
  วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี (ผู้อำนวยการส่วนแผนงานสำนักงานชลประทานที่ 14) ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้าง โครงการฝายทดน้ำบ้านหนองมะค่า อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพิมล สกุลดิษฐ์ (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์) และนายสมศักดิ์ เมืองลอย (ผู้ควบคุมงาน) รายงานผลการดำเนินงาน...อ่านต่อ       18 มีนาคม 2559 282    
  วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายบุรีรัตน์ วงค์บุรี ผู้อำนวยส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมการจัดเก็บค่าน้ำกรมชลประทาน ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายจรูญ เอื้ออารีย์วงค์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี...อ่านต่อ       16 มีนาคม 2559 281    
  วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2559 นายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยช่างสำรวจกรมชลประทานและช่างรังวัดกรมที่ดิน ลงพื้นที่บูรณาการรังวัดร่วมกันที่หัวงานเขื่อนเพชร เพื่อร่วมกันแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎร...อ่านต่อ       15 มีนาคม 2559 280    
  วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมสำนักงานชลประทานที่14 นำทีมงานสำรวจกันเขต 14 ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับ...อ่านต่อ       14 มีนาคม 2559 279    
  วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ โดยมี นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       14 มีนาคม 2559 278    
  วันที่ 10 มีนาคม 2559 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 และนาย ธนชาติ สุขอนันตวงษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจงาน...อ่านต่อ       10 มีนาคม 2559 277    
  วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ลงพื้นที่สำรวจรังวัดพร้อมกำจัดวัชพืช "โครงการคลองสวย น้ำใส เพื่อประชาชน" ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13...อ่านต่อ       10 มีนาคม 2559 276    
 

"งานวิจัยร่วม โครงการวิจัยการปลูกพืชปรับปรุงดินช่วงฤดูแล้ง (พืชใช้น้ำน้อย)ในเขตพื้นที่ชลประทาน โครงการส่งน้ำฯปราณบุรี" เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรัษาปราณบุรี และ นายประภาส โต้ตอบ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2...อ่านต่อ

      9 มีนาคม 2559 275    
  วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธาน ประชุมบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้ง ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี...อ่านต่อ       8 มีนาคม 2559 273    
  วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 และนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร KM Refreshing Course...อ่านต่อ       8 มีนาคม 2559 272    
  วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานประชุม คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำเอกสารการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา" ประจำปีงบประมาณ 2559...อ่านต่อ       7 มีนาคม 2559 271    
  วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นร่วมแก้ปัญหาอ่างเขาคันหอกที่ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นไปแล้วเมื่อปี 2546...อ่านต่อ       4 มีนาคม 2559 270    
  วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 - 10.00 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานประชุม การจัดทำแผนแม่บท การจัดหาน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน...อ่านต่อ       4 มีนาคม 2559 269    
  วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี...อ่านต่อ       3 มีนาคม 2559 268    
  "ผส.ชป.14 ยันชาวชะอำ หัวหิน ปราณฯ มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดฤดูแล้ง"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ของลำน้ำในเขตพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ
      3 มีนาคม 2559 267    
  วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประชุมพร อบรมศูนย์การเรียนเพื่อเพิ่มพืชผลผลิตทางการเกษตร...อ่านต่อ       3 มีนาคม 2559 266    
  วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่...อ่านต่อ       25 กุมภาพันธ์ 2559 265    
  วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายอนันต์ ลิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเยี่ยมชม โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์...อ่านต่อ       25 กุมภาพันธ์ 2559 264    
  วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) เป็นประธาน ประชุมหารือกำหนดการเดินทางติดตาม การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       25 กุมภาพันธ์ 2559 263    
  วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.05 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเจษฎา อังศุพาณิช ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประสานกรมที่ดิน และกรมธนารักษ์ ร่วมสนทนาหาทางออกให้กับชาวบ้านพื้นที่ อ.ท่ายาง...อ่านต่อ       24 กุมภาพันธ์ 2559 262    
  วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมเตรียมการรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.)...อ่านต่อ       24 กุมภาพันธ์ 2559 261    
  วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่และตรวจเยี่ยม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59...อ่านต่อ       18 กุมภาพันธ์ 2559 260    
  วันที่ 17 -18 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้เชิญบุคลากรจากกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน มาเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม เรื่อง การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ BIS โดยมีนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป...อ่านต่อ       18 กุมภาพันธ์ 2559 259    
  วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 14 นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพิจารณาโครงการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 และองค์การบริหารท้องถิ่น ตำบลหินแก้ว...อ่านต่อ       18 กุมภาพันธ์ 2559 258    
  วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิจารณาโครงการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก...อ่านต่อ       17 กุมภาพันธ์ 2559 257    
  วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรมเวทีเสวนา "ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข" ในโครงการประชาสัมพันธ์สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2...อ่านต่อ       17 กุมภาพันธ์ 2559 256    
  วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559...อ่านต่อ       16 กุมภาพันธ์ 2559 255    
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ...อ่านต่อ       12 กุมภาพันธ์ 2559 254    
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 และทีมงานการจัดการความรู้ (KM Team) สำนักงานชลประทานที่ 14 เยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี...อ่านต่อ       11 กุมภาพันธ์ 2559 253    
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายเฉลิมกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 และทีมงานการจัดการความรู้ (KM Team) สำนักงานชลประทานที่ 14 เยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง แก่เกษตรกรบ้านนาบัว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ...อ่านต่อ       11 กุมภาพันธ์ 2559 252    
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 นำทีมงาน KM สำนักงานชลประทานที่ 14 เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง ร่วมรับฟัง คิดแก้ปัญหาการใช้น้ำ และการทำมาหากินกับพี่น้องเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองเตียน ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี       10 กุมภาพันธ์ 2559 251    
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 นำทีมงาน KM สำนักงานชลประทานที่ 14 เยี่ยมชมศึกษาดูงานและประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตร อ.เมือง จ.เพชรบุรี       10 กุมภาพันธ์ 2559 250    
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมคณะทำงาน Single Command ของสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 และทีมงาน Young KM จำนวน 16 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์       10 กุมภาพันธ์ 2559 249    
  วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ครั้งที่ 1 / 2559 โดยมีนายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       8 กุมภาพันธ์ 2559 248    
  วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของหน่วยงานกรมบัญชีกลาง และคณะเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน...อ่านต่อ       3 กุมภาพันธ์ 2559 247    
  วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมการคัดเลือกสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2560...อ่านต่อ       1 กุมภาพันธ์ 2559 246    
  วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมเพื่อสรุปการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านจัดการความรู้และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ 14 ประจำปี 2559...อ่านต่อ       28 มกราคม 2559 245    
  วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และ นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานประจวบ และทีมงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่...อ่านต่อ       27 มกราคม 2559 244    
  วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และ นายชนินทร์ ทิพย์โภชนา ผู้จัดการโครงการชั่งหัวมัน เป็นวิทยากรร่วมรายการเสวนา เรื่อง "พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์"...อ่านต่อ       26 มกราคม 2559 243    
 

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา13.00 - 17.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2559...อ่านต่อ

      25 มกราคม 2559 242    
  วันที่ 25-26 มกราคม 2559 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายประสิทธิ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมโครงการ...อ่านต่อ       25 มกราคม 2559 241    
  วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 นายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       22 มกราคม 2559 240    
  วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายจรูญเอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นายเอกพล ฉิ้มพงษ์...อ่านต่อ       22 มกราคม 2559 239    
  วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน...อ่านต่อ       22 มกราคม 2559 238    
  วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมงานปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนห้วยแม่ประจันต์ (ครั้งที่ 1)...อ่านต่อ       21 มกราคม 2559 237    
  วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน โดยมีนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       21 มกราคม 2559 236    
  วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน (Succession Plan)...อ่านต่อ       20 มกราคม 2559 235    
  วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการระดับสำนัก ปี 2559...อ่านต่อ       20 มกราคม 2559 234    
  วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 นายอุรัค สุบรรณเสนีย์...อ่านต่อ       18 มกราคม 2559 233    
  วันที่ 18-19 มกราคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 14 นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร และคณะ ลงพื้นที่...อ่านต่อ       18 มกราคม 2559 232    
  วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       18 มกราคม 2559 231    
  วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 และทีมงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่...อ่านต่อ       14 มกราคม 2559 230    
  วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมวางแผนการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560...อ่านต่อ       14 มกราคม 2559 229    
  วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่...อ่านต่อ       13 มกราคม 2559 228    
  วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ สำนักงานชลประทานที่ 14 นายชลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะ ลงพื้นที่...อ่านต่อ       13 มกราคม 2559 227    
  วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ร่วมวางแผนงานระบบ Single Command...อ่านต่อ       13 มกราคม 2559 226    
  วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง ลงพื้นที่...อ่านต่อ       12 มกราคม 2559 225    
  วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ตรวจเยี่ยม และติดตามงานโครงการชลประทานระนอง โดยมีนายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง...อ่านต่อ       12 มกราคม 2559 224    
  วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง และนายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง ลงพื้นที่ติดตามงาน...อ่านต่อ       12 มกราคม 2559 223    
  วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และทีม single command จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบท่านธีรภัทร ประยูรสิทธิ...อ่านต่อ       8 มกราคม 2559 222    
  วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 11.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       29 ธันวาคม 2558 221    
  วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา13.30 - 17.00 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 11/2558 โดยมีนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       28 ธันวาคม 2558 220    
  วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมเร่งรัดติดตามการเตรียมความพร้อมงานที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...อ่านต่อ       28 ธันวาคม 2558 219    
  วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมเตรียมการ จัดการวางแผนการทำงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 ปี 2559...อ่านต่อ       25 ธันวาคม 25582 218    
  วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมเร่งรัดติดตามการเตรียมความพร้อมงานที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560...อ่านต่อ       24 ธันวาคม 2558 217    
  วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกีฬาภายในและงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559...อ่านต่อ       23 ธันวาคม 2558 216    
  วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับนายสุรชัย หลักทองคำหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้เข้าเยี่ยม...อ่านต่อ       23 ธันวาคม 2558 215    
  วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายพีรพัฒน์ มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานเพชรบุรี...อ่านต่อ       21 ธันวาคม 2558 214    
  วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 11.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมงานระบบโทรมาตรของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี...อ่านต่อ       18 ธันวาคม 2558 213    
  วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายนิวัต แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามงานจัดหาน้ำให้ศูนย์เรียนรู้ที่เพชรบุรี...อ่านต่อ       17 ธันวาคม 2558 212    
  วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 14 และนายวณิช ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานชุมพร...อ่านต่อ       17 ธันวาคม 2558 211    
  วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตาม พรบ. 2559...อ่านต่อ       17 ธันวาคม 2558 210    
  วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธาน ประชุมติดตามงานเร่งรัดเบิกจ่ายแผนงานงบประมาณ ปี2 559 ของโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       16 ธันวาคม 2558 209    
  วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 นายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี พ.ศ.2559 ในเขตลุ่มน้ำแม่กลอง-ลุ่มน้ำเพชรบุรี...อ่านต่อ       4 ธันวาคม 2558 208    
  วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 นายธนชาติ สุขอนันตวงษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับ นายบุญชู พลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่...อ่านต่อ       3 ธันวาคม 2558 207    
  วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย...อ่านต่อ       3 ธันวาคม 2558 206    
  วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการ "โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาการจัดการความรู้"...อ่านต่อ       3 ธันวาคม 2558 205    
  วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       1 ธันวาคม 2558 204    
  วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมการติดตามเร่งรัดการจัดซื้อ - จัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่1/2559...อ่านต่อ       1 ธันวาคม 2558

203

   
  วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมวางแผนติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559...อ่านต่อ       30 พฤศจิกายน 2558 202    
  วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประชุมกับผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง...อ่านต่อ       25 พฤศจิกายน 2558 201    
  วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10 / 2558...อ่านต่อ       23 พฤศจิกายน 2558 200    
  วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การศึกษาดูงาน เรื่อง การติดตามสถานการณ์น้ำของสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       20 พฤศจิกายน 2558 199    
  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 โดย...อ่านต่อ       19 พฤศจิกายน 2558 198    
  วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและวิศวกรชำนาญการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมให้ความรู้...อ่านต่อ       18 พฤศจิกายน 2558 197    
  วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปผลการศึกษา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคิรีขันธ์...อ่านต่อ       18 พฤศจิกายน 2558 196    
  วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...อ่านต่อ       17 พฤศจิกายน 2558 195    
  วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 14 ร่วมกับคณะข้าราชการสำนักราชเลขาการ...อ่านต่อ       13 พฤศจิกายน 2558 194    
  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 14 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับ...อ่านต่อ       13 พฤศจิกายน 2558 193    
  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน พิธีการส่งมอบงานและรับมอบงาน...อ่านต่อ       12 พฤศจิกายน 2558 192    
  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับนายจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ พร้อมด้วยนายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร และนายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 14 ลงพื้นที่...อ่านต่อ       12 พฤศจิกายน 2558 191    
  วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2588 เวลา13.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน...อ่านต่อ       11 พฤศจิกายน 2558 190    
  วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมการจัดทำแผนการดำเนินการจัดการความรู้ ปี 2559...อ่านต่อ       11 พฤศจิกายน 2558 189    
  วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.10 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมส่วนแผนงาน...อ่านต่อ        9 พฤศจิกายน 2558 188    
  วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:30 น.  นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน...อ่านต่อ       9 พฤศจิกายน 2558 187    
  วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผผง.ชป.14 นางอรอุมา แจ่มจันทร์ ฝบท.ชป.14 นายเอกพล ฉิมพงษ์ ยศ.ชป.14 และนายปัญญาพัฒน์ สุคันโท ปท.ชป.14 เข้าร่วมประชุม...อ่านต่อ       6 พฤศจิกายน 2558 186    
  วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ลงพื้นที่...อ่านต่อ       6 พฤศจิกายน 2558 185    
  วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ผส.พก. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       5 พฤศจิกายน 2558 184    
  วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม หารือการดำเนินงานและทำความเข้าใจ...อ่านต่อ       5 พฤศจิกายน 2558 183    
  วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา13.00 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุม การดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป การเปลี่ยนตำแหน่งสายงานของลูกจ้างประจำ และเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ...อ่านต่อ       2 พฤศจิกายน 2558 182    
  วันที่ 30 ตุลาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เข้าประชุมร่วมกับ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อวางแผนการเตรียมงานรับเสด็จฯ...อ่านต่อ       30 ตุลาคม 2558 181    
  วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.34 - 13.15 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9/2558...อ่านต่อ       22 ตุลาคม 2558 180    
  วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา10.00 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุม แผนความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติสำหรับสำนักงานชลประทาน ปี 2558 โดยมีนายนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       25 กันยายน 2558 179    
  วันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา13.00 น.นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เยี่ยมชมและตรวจติดตามงาน ด้านบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายวีระ เพ็งทอง...อ่านต่อ       21 กันยายน 2558 178    
  วันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 09.39 น.นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนประชาชนร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างศาลากลางน้ำ โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย...อ่านต่อ
      21 กันยายน 2558

 

177

 

   
  วันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น.สำนักงานชลประทานที่14 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเลี้ยงเกษียณ ปี 2558 นำโดยนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ       17 กันยายน 2558 176    
  วันที่ 16 กันยายน 2558 นายประสิทธิ์ อยู่ดี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเพชรบุรี พร้อมด้วย นายพีรพัฒน์ มณีโชติ หัวหน้าส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 โครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วมกับชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ระดับอำเภอ...อ่านต่อ       16 กันยายน 2558 175    
  วันที่ 16 กันยายน 2558 นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่14 เข้าร่วมประชุม ชี้แจงผลการวิเคราะห์อัตรากำลังของสายงานต่างๆในสังกัด สชป.1-17 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร       16 กันยายน 2558 174    
  วันที่ 15 กันยายน 2558 นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม หารือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดชุมพร โดยมีนายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       15 กันยายน 2558

173

   
  วันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา14.20 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง นายจรัญ นาคทั่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน...อ่านต่อ       14 กันยายน 2558 172    
  วันที่ 14 กันยายน 2558 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายสมจินต์ ฟักมีทอง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สำนักงานชลประทานที่14 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2...อ่านต่อ       14 กันยายน 2558 171    
  วันที่ 14 กันยายน 2558 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา การส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ...อ่านต่อ       14 กันยายน 2558 170    
  วันที่ 14 กันยายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธาน การประชุมติดตามงานปี 58 การเตรียมความพร้อมของงานปี 59 และประชุมมอบนโยบายกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง โดยมีนายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ...อ่านต่อ       14 กันยายน 2558 169    
  วันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธ์ศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่14 เข้าร่วมจัดทำ Service Blueprint ด้านบริหารจัดการน้ำ...อ่านต่อ       27 สิงหาคม 2558 168    
  วันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร โดยมีนายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายเฉลิมเกีรยติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       26 สิงหาคม 2558 167    
  วันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่14 ลงพื้นที่ติดตามงาน โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร       25 สิงหาคม 2558 166    
  วันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพประจำปี 2558 ในพื้นที่ จังหวัดระนอง...อ่านต่อ       18 สิงหาคม 2558 165    
  วันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ระบบ IT เพื่อดำเนินการในเขตพื้นที่ชลประทานของสำนักงานชลประทานที่14 โดยมีนายประสิทธิ์ สีโท วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ)...อ่านต่อ       14 สิงหาคม 2558 164    
  วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วย นายสุธัญญ์ ฤทฺธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ร่วมกับ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       13 สิงหาคม 2558 163    
  วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยาสำนักงานชลประทานที่14 เป็นตัวแทนกรมชลประทานรับเสื้อพระราชทาน Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่...อ่านต่อ       13 สิงหาคม 2558 162    
  วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา ติดตามเร่งรัดและให้คำแนะนำงานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี       11 สิงหาคม 2558 161    
  วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร หัวหน้าชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร หมู่ 7 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       11 สิงหาคม 2558 160    
  วันที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา10.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพีธีหว่านวัน แม่ บริเวณแปลงนาปราณีต ท้ายเขื่อนลำนางรอง โดยมีนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงาน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย       19 สิงหาคม 2558 159    
  วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.สำนักงานชลประทานที่14 จัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวันแม่ มีกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคม และกิจกรรม Big Cleaning For Mom ปี 2558 โดยมีนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป...อ่านต่อ       12 สิงหาคม 2558 158    
  วันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วย นายนิวัตร แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ สำนักงานชลประทานที่14 และนายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานในแนวคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 2...อ่านต่อ       12 สิงหาคม 2558 157    
  วันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ตรวจเยี่ยม และติดตามงานโครงการชลประทานเพชรบุรี โดยมีนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ อยู่ดี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเพชรบุรี...อ่านต่อ       12 สิงหาคม 2558 156    
  วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 15.50 น.ชุมชนประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่14 ประชุม วางแผนปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน นำโดยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่14 และทีมงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       11 สิงหาคม 2558 155    
  วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. รศ.ดร. โกวิทย์ พวงงาม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องธรรมาภิบาลกับการปฏิรูปประเทศไทย มุ่งสู่การกระจายอำนาจท้องถิ่น โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม...อ่านต่อ       10 สิงหาคม 2558

154

   
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิควิธีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง...อ่านต่อ
      10 สิงหาคม 2558 153    
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดการประชุมแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการ บริหารจัดการภัยแล้ง เพื่อจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้แก่ชุมชน ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ...อ่านต่อ       8 สิงหาคม 2558 152    
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2558 โดยมีผู้อำนวยการส่วน, ผู้อำนวยการโครงการ, หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       8 สิงหาคม 2558 151    
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-17.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานก.พ. โดยมีท่าน อ.สุธรรม ส่งสิริ มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำลงสู่การปฏิบัติ...อ่านต่อ       8 สิงหาคม 2558 150    
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และนายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก...อ่านต่อ       8 สิงหาคม 2558 149    
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-17.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานก.พ. โดยมีดร.ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์...อ่านต่อ       8 สิงหาคม 2558 148    
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่าย บริหารทั่วไป และนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ประชุมสรุปการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ โดยงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       8 สิงหาคม 2558 147    
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น.นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผุ้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ประชุมติดตามการดำเนินการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       8 สิงหาคม 2558 146    
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2558”โดยมีนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมทั้งให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านในดง...อ่านต่อ       25 กรกฎาคม 2558 145    
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำหรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกรมที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี...อ่านต่อ       25 กรกฎาคม 2558 144    
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นายทวีศักดิ์ ไชยวังราช ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน การบรรยายการเตรียมความพร้อมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงาน GFMIS และ e - GP เฟส3โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       16 กรกฎาคม 2558 143    
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา. 09.30-12.00. น. นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นผู้กล่าวรายงานเรื่อง การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน ระยะเวลา 3 ปี( 2559-2561) โดยมีนางอรอุรมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป...อ่านต่อ       16 กรกฎาคม 2558 142    
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายอนันต์ ลิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมชี้แจงพิจารณาผลการประกวดพื้นที่ที่สำเร็จโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ ที่มีศักยภาพระดับเขต...อ่านต่อ       15 กรกฎาคม 2558 141    
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การฝึกอบรมด้านเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่2 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่14 นายธนชาติ สุขอนันตวงษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน...อ่านต่อ       15 กรกฎาคม 2558 140    
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น.นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม ติดตามการจัดงานวันรณรงค์การประหยัดพลังงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       15 กรกฎาคม 2558 139    
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ งานชลประทาน ระยะเวลา 7 ปี(2559 -2561) ณ กรมชลประทานสามเสน เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร       9 กรกฎาคม 2558 138    
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างเป็นประธานการประชุมวางแผนแก้ปัญหาป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองระนอง โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนองร่วมประชุม ณ กรมชลประทาน (ถนนสามเสน) เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร       8 กรกฎาคม 2558 137    
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 ร่วมรับฟังการบรรยายการดำเนินการด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ณ อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทานปากเกร็ด อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี       8 กรกฎาคม 2558 136    
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. คณะส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 ร่วมฟังบรรยายสรุปจากโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่14 และศึกษาดูงานโครงการป้องกันตลิ่งแม่น้ำชุมพร (ค่ายเขตอุดมศักดิ์) ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร       8 กรกฎาคม 2558 135    
  วันที่ 2 กรกฎาคม2558 เวลา 08.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14เป็นประธานการประชุม เรื่องงานเตรียมความพร้อม โดยมีนายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและวิทยา สำนักงานชลประทานที่14 นายชลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       8 กรกฎาคม 2558 134    
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น.นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและวิทยา สำนักงานชลประทานที่14 นายชลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       6 กรกฎาคม 2558 133    
  วันที่ 1 กรกฎาคม2558 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (เขตตรวจราชการที่ 5) 1/2558 โดยมีนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน...อ่านต่อ       2 กรกฎาคม 2558 132    
  วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558 โดยมีนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 ผู้อำนวยการส่วน, ผู้อำนวยการโครงการ, หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ...อ่านต่อ       2 กรกฎาคม 2558 131    
  วันที่ 27 มิถุนายน 2558 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองสามอ่าว 2558" โดยมี นายบุณยฤทธิ์ หน่อทองแดง หัวหน้าฝ่ายช่างกลโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธและทีมงาน นำ"เครื่องตะบันน้ำ (hydraulic ram) เครื่องปั๊มน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูง โดยไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า"...อ่านต่อ       29 มิถุนายน 2558 130    
  วันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ติดตามงานปี 2558 - 2559 ของโครงการชลประทานชุมพร โครงการชลประทานระนอง และโครงการก่อสร้าง14โดยมีนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ โครงการชลประทานระนอง นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง14...อ่านต่อ       22 มิถุนายน 2558 129    
  วันที่ 22 มิถุนาย 2558 เวลา09.00-16.30 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 นายธำรงค์ศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่14 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งและเส้นทางสั่งสมประสบการณ์...อ่านต่อ       22 มิถุนายน 2558 128    
  วันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม 
สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุม การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ระดับส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 14โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม1สำนักงานชลประทานที่14 ...อ่านต่อ
      19 มิถุนายน 2558

127

   
  วันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายธำรงค์ศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานฝ่ายวิชาการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานชลประทานที่14 มีงานที่นำเสนอข้อมูลในซุ้มชลประทานทักษิณ...อ่านต่อ       19 มิถุนายน 2558 126    
  วันที่ 18 มิถุนาย 2558 เวลา 13.30 น.นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานการกรอกข้อมูลการวิเคราะห์อัตรากำลังของสายงานยริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       18 มิถุนายน 2558 125    
  วันที่ 18 มิถุนาย 2558 เวลา 13.30 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่องคณะทำงานวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังสายงานวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 นายสมสุข ทิพย์มณี...อ่านต่อ       18 มิถุนายน 2558 124    
  วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น.นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธาน การประชุมติดตามงานของฝ่ายต่างๆในส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14โดยมีนายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่14 นายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร หัวหน้าฝ่ายออกแบบ...อ่านต่อ       18 มิถุนายน 2558 123    
  วันที่ 18 มิถุนายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และนายพิมล สกุลดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่สำรวจจัดหาน้ำให้ช้างป่ากุยบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีให้ข้อมูล ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       18 มิถุนายน 2558 122    
  วันที่ 18 มิถุนาย 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม เรื่องติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ณ เมืองสามอ่าว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       18 มิถุนายน 2558 121    
  วันที่16 มิถุนายน 2558 เวลา09.00 น.นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุม เรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังของฝ่ายต่างๆ ในส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14โดยมีนายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยาสำนักงานชลประทานที่14 นายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศสำนักงานชลประทานที่14 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมณ สำนักงานชลประทานที่14อ.ปราณบุรีจ.ประจวบคีรีขันธ์       16 มิถุนายน 2558 120    
  วันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานสำนักงานชลประทานที่14 และนายสุรชัย สองสี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณสำนักงานชลประทานที่14เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 7/2558 ณ ห้องประชุม1ชั้น14 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร       16 มิถุนายน 2558 119    
  วันที่15 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม เรื่อง ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2558ครั้งที่7/2558โดยมีนายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ
      16 มิถุนายน 2558 118    
  วันที่ 13 มิถุนายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมกับผู้บริหารกรมชลประทาน ร่วมวางแผนงานจัดสวนและปรับภูมิทัศน์เตรียมการรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กรมชลประทานปากเกร็ดโดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้กำกับดูแลและวางแผนการทำงาน ณ กรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร       13 มิถุนายน 2558 117    
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายธนชาติ สุขอนันตวงษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา และฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน สำนักงานชลประทานที่ 14ลงพื้นที่ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำผ่านตัวเขื่อน ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผากตำบลกลัดหลวง...อ่านต่อ       13 มิถุนายน 2558 116    
  วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 -12.00 น.นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธาน การอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การใช้โปรแกรมSmart survey XIของฝ่ายสำรวจภูมิประเทศพร้อมด้วยนายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 และผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม โดยมีนายบรรหาร ไข่หุน...อ่านต่อ       12 มิถุนายน 2558 115    
  วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น.นายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ เป็นตัวแทนสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมงานวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ ครบรอบ 109 ปี ณ ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       11 มิถุนายน 2558 114    
  วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนและแก้ไขร่างระเบียบกรมชลประทาน เกี่ยวกับการข้ออนุญาตใช้น้ำพ.ศ.......โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธาน...อ่านต่อ       11 มิถุนายน 2558 113    
  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยมีนางอารีย์ โสมวดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6,7 เป็นประธาน จังหวัดสุราษฎ์ธานี       11 มิถุนายน 2558 112    
  วันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังสายงานวิศวกรรมของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ณ กรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร       10 มิถุนายน 2558 111    
  วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม เรื่อง กำหนดการและหลักเกณฑ์ การประกวดผลงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยมีนายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ       5 มิถุนายน 2558 110    
  วันที่ 4 มิถุนายน 2558 นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมด้านเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน...อ่านต่อ       5 มิถุนายน 2558 109    
  วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานชลประทานที่ 14 ตามโครงการ "พัฒนาคุณภาพการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558"เพื่อให้คำแนะนำและชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบ รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ...อ่านต่อ       5 มิถุนายน 2558 108    
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 ลงพื้นที่ดูผลงานการใช้แผ่นยางสังเคราะห์ปูปิดผิวดินอ่างเก็บน้ำ Sumghup ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นหินภูเขาไฟที่ง่ายต่อการรั่วซึมของน้ำโดยอ่างเก็บน้ำSumghupนี้ มีความจุเก็บน้ำได้1,250,000ลูกบาศก์เมตร...อ่านต่อ       5 มิถุนายน 2558 107    
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 และผู้บริหารกรมชลประทาน เข้าร่วมพิธีพิธีลงนาม MOM Signing Ceremony กับ BID - KRC Technica Cooperation โดยมีนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ เป็นประธานฝ่ายกรมชลประทาน ณ Ocean Suites Jeju Hotel เมืองเจจู ประเทศเกาหลีใต้       5 มิถุนายน 2558 106    
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนาย 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการของ KRC (Korea Rural Community Corporation) กรมชลประทาน เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ในสาขาทรัพยากรน้ำ และการพัฒนาชลประทาน จังหวัดเชจู ประเทศเกาหลีใต้       5 มิถุนายน 2558 105    
  วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่14เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2558 โดยมี
นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 ผู้อำนวยการโครงการ, ผู้อำนวยการส่วน, หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ
หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักชลงานประทานที่ 14...อ่านต่อ
      29 พฤษภาคม 2558 104    
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ชลประทานที่14 นายณัฏฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที 5 โครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุงระบบชลประทาน ณ วัดตาลกง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
      28 พฤษภาคม 2558 103    
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เตรียมแผนรับการประเมินฝ่ายส่งน้ำ
ดีเด่นของหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
      28 พฤษภาคม 2558 102    
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน
ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      28 พฤษภาคม 2558 101    
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง เทคโนโลยีสำหรับการติดตาม
สถานการณ์ เพื่อบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีคณะ Korea Rural
Community Corporation (KRC)...อ่านต่อ
      22 พฤษภาคม 2558 100    
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการ พิจารณางานโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนงานโครงการจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      21 พฤษภาคม 2558 099    
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประชุมติดตามงาน
ผลเบิกจ่ายปี 58 ,แผนงานปี 58 เพิ่มเติมและแผนงานปี 59 ทุกโครงการ...อ่านต่อ
      21 พฤษภาคม 2558 098    
  วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วน
บริหาร จัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประชุมการ
แบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใน สำนักงานชลประทานที่ 14
โดยมีนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 14
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
      21 พฤษภาคม 2558 097    
  วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 นายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ลงพื้นที่ติดตาม
งานก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับใต้ อำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนัก
งานชลประทานที่ 14 นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สำนักงานชล
ประทานที่ 14 และผู้อำนวยการโครงการให้การต้อนรับ
      21 พฤษภาคม 2558 096    
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงาน
ชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำงานปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยลึก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
      21 พฤษภาคม 2558 095    
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ชลประทานที่ 14 นายวีระ เพ็งทอง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ปราณบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้าโครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการน้ำ (RIDIMIS) ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
      21 พฤษภาคม 2558 094    
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้ำ
ผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
      18 พฤษภาคม 2558 093    
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้าน
การพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน ครั้งที่ 2 ระหว่างกรมชลประทานกับหน่วยงาน
Korea Rural Community Corporation(RAC)...อ่านต่อ
      12 พฤษภาคม 2558 092    
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวย
การสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ ธ ประสงค์ใด เพื่อติด
ตามความก้าวหน้า รวมถึงการนำเสนอแนวทางการดำเนินการของโครงการต่างๆ ภายใต้
โครงการ ธ ประสงค์ใด ครั้งที่ 2 / 2558 โดยมีนายจริย์ ดุลยานนท์ กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
และอดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธาน...อ่านต่อ
      8 พฤษภาคม 2558 091    
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน
ที่ 14 นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดงาน ณ โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
      6 พฤษภาคม 2558 090    
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน
ที่ 14 นายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้ากลุ่มปฐมพีและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 14
นายนิวัต แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตาม
ความก้าวหน้าในการทำงานของโครงการตามพระราชดำริ ณ โครงการช่างหัวมัน ตามพระ
ราชดำริ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
      1 พฤษภาคม 2558 089    
  วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนัก
งานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2558 โดยมีนายอุกฤษฏ์
ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 ผู้อำนวยการ
โครงการ,ผู้อำนวยการส่วน, หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม...อ่านต่อ
      29 เมษายน 2558 088    
  วันที่ 28 เมษายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน
ที่ 14 เข้าร่วมประชุมนโยบายจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการตามกรอบ
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ อ.เมือง จ.ระยอง
      28 เมษายน 2558 087    
  วันที่ 27 เมษายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน
ที่ 14 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ
สัมมนา...อ่านต่อ
      28 เมษายน 2558 086    
  วันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร เป็นประธาน
การประชุมหารือเกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ ของส่วนบริหารจัดการน้ำ
และบำรุงรักษา โดยมีนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทาน
ที่ 14...อ่านต่อ
      27 เมษายน 2558 085    
  วันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
(สอบสัมภาษณ์) การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี
2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558...อ่านต่อ
      21 เมษายน 2558 084    
  วันที่ 2 เมษายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน
ที่ 14 และตัวแทนจากกลุ่ม GP4 นำเสนอรายงานการศึกษาเรื่อง "การใช้หลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการแต่งตั้งและย้่ายข้าราชการพลเรือน" ในการ
อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 81 (นบส.81) ณ หอประชุมสุขมนัยประดิษฐ สำนัก
งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี
      7 เมษายน 2558 083    
  วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 11.00 - 12.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วน
วิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานฃการประชุม เรื่อง การเตรียมความ
พร้อมจัดงานวันสงกรานต์ ปี 58 โดยมีนายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ
สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ
      7 เมษายน 2558 082    
  วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานประชุม เรื่องการดำเนินงานภายในส่วนวิศวกรรม
บริหาร โดยมีนายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้ากลุ่มปฐมพีและธรณีวิทยา นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ...อ่านต่อ
      7 เมษายน 2558 081    
  วันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประเมินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ.2559...อ่านต่อ
      31 มีนาคม 2558 080    
  วันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการ TOR เรื่อง พิจารณา
กรณีที่ผู้เสนอราคายื่นเสนอขนาดลวดโครงขอบกล่อง GABIONS และ MATTRESS ใหญ่กว่า
มาตรฐาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS) ที่กรมชลประทาน
กำหนด...อ่านต่อ
      31 มีนาคม 2558 079    
  วันที่ 27 มีนาคม 2558 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน และนายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เดินทางมาตรวจความพร้อม
บูธจัดแสดงนิทรรศการฯ ของโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาปราณบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะ
รัฐมนตรี...อ่านต่อ
      27 มีนาคม 2558 078    
  วันที่ 25 มีนาคม 2558 นายนิวัต แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ สำนักงานชล
ประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านหนองเสือ ณ โครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชดำริ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
      27 มีนาคม 2558 077    
  วันที่ 25 มีนาคม 2558 นายนิวัต แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ สำนักงานชลประทาน
ที่ 14 และนายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
ลงพื้นที่ชี้แจงชาวบ้านบ่อไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
      27 มีนาคม 2558 076    
  วันที่ 26 มีนาคม 2558 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีประจำปี พ.ศ.2559
      27 มีนาคม 2558 075    
  วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 - 13.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุลผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การประเมิน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทานชุมพร ประจำปี พ.ศ.2559
      25 มีนาคม 2558 074    
  วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา10.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเรื่อง ผลเบิกจ่ายงบประมาณ
ปี 58 ของสำนักงานชลประทานที่ 14
      24 มีนาคม 2558 073    
  วันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่องระบบสาธารณูปโภค
และบ้านพัก ภายในสำนักงานชลประทานที่ 14
      18 มีนาคม 2558 072    
  วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน/ โครงการตามแผนการ
ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ
      13 มีนาคม 2558 071    
  วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ
และบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการ
น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 และนายประกรรษิน ปาลพันธุ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ พร้อมทีมประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน ลงพื้นที่ดูความพร้อมสถานที่ จัดนิทรรศการซุ้ม
ชลประทานภาคทักษิณ ณ ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.ประจวบคีรีขันธ์
      9 มีนาคม 2558 070    
  วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา09.00 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม  เรื่อง รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2558...อ่านต่อ
      5 มีนาคม 2558 069    
  วันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น.นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง เตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม
ปี 59 โดยมีนายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหริ หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1
      3 มีนาคม 2558 068    
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา13.00 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเรื่องข้อมูล
สถานภาพงานเตรียมความพร้อมตามแผนงาน/โครงการที่เสนอขอตั้งงบดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559...อ่านต่อ
      26 กุมภาพันธ์ 2558 067    
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558 โดยมี
นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14
ผู้อำนวยการโครงการ, ผู้อำนวยการส่วน, หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
...อ่านต่อ
      26 กุมภาพันธ์ 2558 066    
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เป็นประธาน การประชุมจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานองค์กรบริหารจัดการน้ำ
โครงการอ่างพวงอันเนื่องจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
      26 กุมภาพันธ์ 2558 065    
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่องติดตามเร่งรัด
งานปี2558 และเร่งเตรียมความพร้อมงานผลผลิตที่ 1, 2, 3, 4 ตามแผนงานก่อสร้างปี 2559
      25 กุมภาพันธ์ 2558 064    
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานกาประชุม เรื่องข้อมูล
สถานภาพงานเตรียมความพร้อมตามแผนงาน/โครงการที่เสนอขอตั้งงบดำเนินการในปี
งบประมาณ พ.ศ.2559
      24 กุมภาพันธ์ 2558 063    
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น.กลุ่ม GP 4 ซึ่งเป็นคณะผู้อบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง(สำนักงาน ก.พ.)ได้มาเยี่ยมชมดูงานและขอใช้สถานที่ภายในสำนักงาน
ชลประทานที่ 14 เพื่อประกอบเนื้อหาการจัดทำรายงานของกลุ่ม เรื่องการสร้างความโปร่งใส
ในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
      23 กุมภาพันธ์ 2558 062    
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น.กลุ่ม GP 4 ซึ่งเป็นคณะผู้อบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง (สำนักงาน ก.พ.)ได้มาเยี่ยมชม และขอใช้สถานที่ภายในสำนักงานชล
ประทานที่ 14 เพื่อประกอบเนื้อหาการจัดทำรายงานของกลุ่ม เรื่องของหลักธรรมาภิบาล
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
      23 กุมภาพันธ์ 2558 061    
  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประชุมหารือ เรื่อง
บ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ
      16 กุมภาพันธ์ 2558 060    
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.30 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณด้านจัดสรรน้ำ สำนักชลประทานที่ 14 ได้เข้ามาสำรวจและสอบถาม องค์การ
บริหารส่วนตำบลในพื้นที่เขตรับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง)
เกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และเเนวทางการเเก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่...อ่านต่อ
      13 กุมภาพันธ์ 2558 059    
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณด้านจัดสรรน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้เข้ามาสำรวจและสอบถาม
องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เขตรับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
(ตอนเพรียง) เกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และเเนวทางการเเก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
...อ่านต่อ
      13 กุมภาพันธ์ 2558 058    
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เป็นประธานการสัมมนาการจัดตั้ง JMC อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       13 กุมภาพันธ์ 2558 057    
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. นายเอกพล ฉิมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณด้านจัดสรรน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 พบปะนางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเพื่อสอบถามปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ
กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
      12 กุมภาพันธ์ 2558 056    
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. นายเอกพล ฉิมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณด้านจัดสรรน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 พบปะนายสมชัย วัฒนธรรม นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครกเพื่อสอบถามปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร
จัดการน้ำกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
      12 กุมภาพันธ์ 2558 055    
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. นายเอกพล ฉิมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณด้านจัดสรรน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดการประชุมติดตามการบริหาร
งานการมีส่วนร่วมด้านการจัดการน้ำกับความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
สอบถามปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำกับองค์การบริหารส่วนตำบล
บางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
      12 กุมภาพันธ์ 2558 054    
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายเอกพล ฉิมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณด้านจัดสรรน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดการประชุมติดตามการบริหารงาน
การมีส่วนร่วมด้านการจัดการน้ำกับความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสอบ
ถามปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำกับองค์การบริหารส่วนตำบล
จังหวัดเพชรบุรี
      12 กุมภาพันธ์ 2558 053    
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประชุมติดตามผล
การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ณ ห้องประชุมสามแก้ว โครงการชลประทานชุมพร
      12 กุมภาพันธ์ 2558 052    
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวร่วมกันปลูก
ต้นไม้ผลยืนต้น คนละ 6 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร
      12 กุมภาพันธ์ 2558 051    
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุธัญญ์ ฤทธิ์ขาบ ผู้อำนวยการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรม
โครงการเกษตรบูรณาการแบบครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพ ปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา ณ ฝายบ้านคอกช้างแพรกขวา ตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
      10 กุมภาพันธ์ 2558 050    
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประชุมเตรียม
ความพร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558...อ่านต่อ
      10 กุมภาพันธ์ 2558 049    
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ติดตามรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจสอบพื้นที่
เมืองระนอง พื้นที่คลองบางนอน เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
      9 กุมภาพันธ์ 2558 048    
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชล
ประทานที่ 14 ให้สัมภาษณ์กับทีมงานประชาสัมพันธ์กรมชลประทาน เพื่อถ่ายทำสารคดี
เฉลิมพระเกียรติการสนับสนุนการทำงานด้านการชลประทานในพื้นที่โครงการศูนย์เรียนรู้
ทางการเกษตรเขากระปุก ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ จังหวัดเพชรบุรี
      9 กุมภาพันธ์ 2558 047    
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
และทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุที่กรมชลประทานครอบครอง
ดูแล บริเวณคลองส่งน้ำสาย 1 ขวา-สายใหญ่ 1 ในเขตเทศบาลเมืองหัวหัวหิน
      9 กุมภาพันธ์ 2558 046    
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการน้ำให้แก่
คณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ
      9 กุมภาพันธ์ 2558 045    
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
เป็นประธานการสัมมนาการตั้ง JMC อ่างห้วยตะแปด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี
นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 14
เข้าร่วมสัมมนา...อ่านต่อ
      9 กุมภาพันธ์ 2558 044    
  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมจัดสัมมนาการตั้ง JMC อ่างเก็บน้ำ ต่างๆ
โดยมีนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนายการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ
      9 กุมภาพันธ์ 2558 043    
  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
เป็นประธานการประชุมประจำเดือน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ
ห้องประชุมโครงการชลประทานเพชรบุรี
      9 กุมภาพันธ์ 2558 042    
  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารงานการมีส่วนร่วม
ด้านการจัดการน้ำกับความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...อ่านต่อ
      3 กุมภาพันธ์ 2558 041    
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประชุมติดตามการเร่งรัดเบิกจ่าย
เงินงบประมาณปี 2558...อ่านต่อ
      2 กุมภาพันธ์ 2558 040    
  วันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประชุมติดตามความพร้อมงานปี 58 ในส่วนที่สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ
      27 มกราคม 2558 039    
  วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประชุมเพื่อจัดทำรายรงานการรับ
เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่อ
      23 มกราคม 2558 038    
  วันที่ 23 มกราคม 2558 นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สำนักงาน
ชลประทานที่ 14 (แทน ผส.ชป.14) นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน
เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
      23 มกราคม 2558 037    
  วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
บริหาร สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าภายใน
สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ
      22 มกราคม 2558 036    
  วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558 โดยมี
ผู้อำนวยการโครงการ, ผู้อำนวยการส่วน,หัวหน้าส่วนและหัวหน้าฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุม...อ่านต่อ
      22 มกราคม 2558 035    
  วันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
บริหาร สำนักชลปราทานที่ 14 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน
ที่ส่งประเมิน ของนายธีรกฤติ อภิรักษ์ขิต นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ให้ได้เลื่อนตำแหน่ง
นักการจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ...อ่านต่อ
      21 มกราคม 2558 034    
  วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 15.30 น. หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการ
ประชุมแผนฏิบัติการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2558...อ่านต่อ
      12 มกราคม 2558 033    
  วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน สำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจำศูนย์ประสานงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่
      9 มกราคม 2558 032    
  วันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน สำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประชุมสรุปแผนงานเตรียมการรับ
เสด็จสมเด็จพระเทพฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัด
เพชรบุรี...อ่านต่อ
      8 มกราคม 2558 031    
  วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน สำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2558...อ่านต่อ
      5 มกราคม 2558 030    
  วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ
สำนักชลประทานที่ 14 สื่อสารนโยบายการบริหารฯ สชป.14 สื่อสารวิสัยทัศน์ กรมชล
ประทานและ การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 3/2558) สื่อสารแผนการจัดการความรู้ ปี 2558 ในที่ประชุมใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2558...อ่านต่อ
      26 ธันวาคม 2557 029    
  วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วน
จัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม
การดำเนินการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ณ ห้องประชุม 134-135
ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...อ่านต่อ
      24 ธันวาคม 2557 028    
  วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
รุ่นที่ 81 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี
      18 ธันวาคม 2557 027    
  วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน เป็นประธาน การประชุมกำหนดการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ" ของสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่อ
      15 ธันวาคม 2557 026    
  วันที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในการประชุมสัมนา เชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายสำคัญในปี ๒๕๕๘(Road Map)       13 ธันวาคม 2557 025    
  วันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำหนดแนวคิดและรายละเอียดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน
      1 ธันวาคม 2557 024    
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทาน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
ในหัวข้อการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานระหว่าง RID - KRC ณ กรมชลประทาน
สามเสน
      1 ธันวาคม 2557 023    
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทาน
ที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้าง ณ โครงการช่างหัวมัน ตามพระราชดำริ ตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
      27 พฤศจิกายน 2557 022    
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทาน
ที่ 14 เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝ่ายไทยภายใต้ โครงการ RIDMIS Irrigation Management
Information System ณ กรมชลประทาน สามเสน
      24 พฤศจิกายน 2557 021    
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับ
ตำแหน่งที่สูงขึ้น และเป็นประธานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2558...อ่านต่อ
      20 พฤศจิกายน 2557 020    
  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทาน
ที่ 14 เข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
RIDIMIS ณ กรมชลประทาน สามเสน
      19 พฤศจิกายน 2557 019    
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทาน
ที่ 14 เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา...อ่านต่อ
      14 พฤศจิกายน 2557 018    
  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วน
จัดสรรน้ำ สำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุม การใช้เว็ปไซต์ เพื่อดูข้อมูล
อ่างเก็บน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากับบริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด เข้าร่วมประชุม...อ่านต่อ
      12 พฤศจิกายน 2557 017    
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 ให้สัมภาษณ์ในการถ่ายทำสารคดีเทิดพระเกียรติ "เกาะในหลวง" โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ณ เขื่อนแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
      11 พฤศจิกายน 2557 016    
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 - 12.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 นำโดย
นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผชช.ชป.14 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดเลือกตั้งสรรหา
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ กรรมการดำเนินการ และประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน ณ หน่วยสรรหา จ.ประจวบคีรีขันธ์
      10 พฤศจิกายน 2557 015    
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ
สำนักชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สำนักงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร
      7 พฤศจิกายน 2557 014    
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ
สำนักชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างในไร่ โครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชดำริ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
      7 พฤศจิกายน 2557 013    
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายเฉิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ
สำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2557 และร่วม
แสดงความยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ ที่เลื่อนตำแหน่งใหม่ โดยมีผู้อำนวยการโครงการ,
ผู้อำนวยการส่วน...อ่านต่อ
      3 พฤศจิกายน 2557 012    
  วันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายเจษฎา อังศุพาณิย์ ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามโครงการวิจัย เครื่องเติมอากาศ ประหยัดพลังงานสำหรับบำบัดน้ำเสียในอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Energy Saving Aerator for Waste Water Treatment in Khao Tao Reservoir )       30 ตุลาคม 2557 011    
  วันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14, นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร, นายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้ากลุ่ม
ปฐพีและธรณีวิทยา และนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้าน
จัดสรรน้ำ ได้ประชุมทีมงาน การจัดทำชุดวิดีทัศน์ ของสำนักชลประทานที่ 14...อ่านต่อ
      30 ตุลาคม 2557 010    
  วันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายศีลวัตร สิงห์มณี ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ และนายนิวัต แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษสำนักชลประทานที่ 14 ต้อนรับ นายปวัตร์ นวะมะรัตน
ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่...อ่านต่อ
      28 ตุลาคม 2557 009    
  วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผส.ชป.14
เป็นประธานประชุมการจัดแข่งขันจักรยาน กีฬาภายในกรมชลประทาน
"ชลประทานเกมส์" 2557 ครั้งที่ 1 ร่วมกับ ผวศ.คก , กธว.ชป.14...อ่านต่อ
      28 ตุลาคม 2557 008    
  วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. คุณหญิงโฉมศรี กำภู และนายเฉลิมเกียรติ
คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร...อ่านต่อ
      28 ตุลาคม 2557 007    
  นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานสำนักชลประทานที่ 14 ได้ร่วมประชุมกับโครงการฯ ในการติดตามแผนงานงบประมานปี 58 เมื่อ...อ่านต่อ       27 ตุลาคม 2557 006    
  วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงรายงานสถานการณ์น้ำ เพื่อประเมินน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ...อ่านต่อ       22 ตุลาคม 2557 005    
  วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 บรรยายเกี่ยวกับโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่างพวง)...อ่านต่อ       22 ตุลาคม 2557 004    
  วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 11.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่14 เป็นประธานในการประชุมเป็นประธานในการประชุมสรุปบทเรียน
การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557...อ่านต่อ
      20 ตุลาคม 2557 003    
  วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมเรื่อง การแก้ปัญหาภายในสำนักงาน โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม1 (ข้างห้อง ผส.ชป.14) สำนักชลประทานที่14 จ.ประจวบคีรีขันธ์       15 ตุลาคม 2557 002    
  วันที่ 13 ตุลาคม 2557 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักชลประทานที่ 14 ร่วมกันวางแผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ อนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกรและรอบบริเวณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์...อ่านต่อ       15 ตุลาคม 2557 001