วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ปี พ.ศ. 2561 โดยมีผู้รับ...อ่านต่อ       20 กรกฎาคม 2561 170    
  วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ปี พ.ศ. 2561 โดยมีผู้รับ...อ่านต่อ       16 กรกฎาคม 2561 169    
  วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ปี...อ่านต่อ       13 กรกฎาคม 2561 168    
  วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)...อ่านต่อ       5 กรกฎาคม 2561 167    
  วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)...อ่านต่อ       29 มิถุนายน 2561 166    
  วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)...อ่านต่อ       15 มิถุนายน 2561 165    
  วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)...อ่านต่อ       31 พฤษภาคม 2561 164    
  วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) หัวข้อ “การปรับปรุงฐานรากเขื่อนในเขตพื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ 14”...อ่านต่อ       30 พฤษภาคม 2561 163    
  วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)...อ่านต่อ       20 กุมภาพันธ์ 2561 162    
  วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดประชุม เรื่อง การเรียนการสอน และแผนจัดการเรียนการสอน (Unit School) ของส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ       19 มกราคม 2561 161    
  วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)...อ่านต่อ       19 มกราคม 2561 160    
  วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายศุภณัฐ ปริยชาติ...อ่านต่อ       20 พฤศจิกายน 2560 159    
  วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) และหน่วยงานในสังกัดร่วมประชุม...อ่านต่อ       7 พฤศจิกายน 2560 158    
  วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการจัดทำรูปเล่มคู่มือปฏิบัติงาน (Work manual) ฉบับสมบูรณ์ โดยมีหัวหน้าฝ่ายภายในสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       7 กันยายน 2560 157    
  วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) และการนำเสนอคู่มือฯ (ครั้งที่ 6)...อ่านต่อ       5 กันยายน 2560 156    
  วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2560 เพื่อติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายและแผนงานงบประมาณต่างๆ ติดตามการจัดการความรู้...อ่านต่อ       28 สิงหาคม 2560 155    
  โครงการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ โดย ชมรมผู้สูงอายุกรมชลประทาน...อ่านต่อ       24 สิงหาคม 2560 154    
  วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะ 5 ประสาน (อำเภอปราณบุรีและอำเภอสามร้อยยอด) ตามโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"...อ่านต่อ       22 สิงหาคม 2560 153    
  วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ และโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่14 เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินการ...อ่านต่อ       22 สิงหาคม 2560 152    
  วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       22 สิงหาคม 2560 151    
  วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ...อ่านต่อ       11 สิงหาคม 2560 150    
  วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมติดตามการให้การสนับสนุนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่...อ่านต่อ       11 สิงหาคม 2560 149    
  วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามการให้การสนับสนุนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่...อ่านต่อ       11 สิงหาคม 2560 148    
  วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) และการนำเสนอคู่มือ...อ่านต่อ       7 สิงหาคม 2560 147    
  วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 – 16.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดยนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 คณะผู้บริหาร ทีมงานจัดการความรู้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน...อ่านต่อ       4 สิงหาคม 2560 146    
  วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) และการนำเสนอคู่มือฯ (ครั้งที่ 2) พร้อมด้วยนายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล...อ่านต่อ       4 สิงหาคม 2560 145    
  วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การติดตามผลกาดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) พร้อมด้วยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ...อ่านต่อ       1 สิงหาคม 2560 144    
  วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 นายวริษฐ ปกป้อง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล...อ่านต่อ       1 สิงหาคม 2560 143    
  วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       18 กรกฎาคม 2560 142    
  วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำและทีมงานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วม...อ่านต่อ       13 กรกฎาคม 2560 141    
  วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2560 เพื่อติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายและแผนงานงบประมาณต่างๆ ติดตามการจัดการความรู้...อ่านต่อ       3 กรกฎาคม 2560 140    
  วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี...อ่านต่อ       6 กรกฎาคม 2560 139    
  วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน...อ่านต่อ       16 มิถุนายน 2560 138    
  วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 115 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม...อ่านต่อ       14 มิถุนายน 2560 137    
  สามารถติดตามข้อมูลสำนักงานชลประทานที่ 14 ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สชป.14...อ่านต่อ       7 มิถุนายน 2560 136    
  วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วน...อ่านต่อ       1 มิถุนายน 2560 135    
  วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 14 ในการศึกษาดูงานการจัดการความรู้และเกษตรแปลงใหญ่...อ่านต่อ       16 พฤษภาคม 2560 134    
  “สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรม สภากาแฟ ผู้บริหารพบปะชาวสชป.14 และสื่อสารนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรม "สภากาแฟ ผู้บริหารพบปะชาวสำนักงานชลประทานที่ 14"...อ่านต่อ       24 เมษายน 2560 133    
  วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอง และนายคมกฤช กาญจนมณี ร่วมประชุมพิจารณาหาแหล่งน้ำให้กับเกษตรแปลงใหญ่ แปลงปาล์มน้ำมัน...อ่านต่อ       10 เมษายน 2560 132    
  เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นำโดยนายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นำแผนการจัดสรรน้ำรอบเวรส่งน้ำ เดือนเมษายน 2560 เข้าขอความเห็นชอบจากทางสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       27 มีนาคม 2560 131    
  วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร และนายนภดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและถ่ายทำข่าวติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่...อ่านต่อ       27 มีนาคม 2560 130    
  วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่...อ่านต่อ       23 กุมภาพันธ์ 2560 129    
  วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายเฉลิมเกียรติ์ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่...อ่านต่อ       17 กุมภาพันธ์ 2560 128    
  วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที 14 พร้อมด้วยนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรจังหวัดชุมพรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่...อ่านต่อ       8 กุมภาพันธ์ 2560 127    
  วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที 14 พร้อมด้วยนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรจังหวัดชุมพรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่...อ่านต่อ       26 มกราคม 2560 126    
  วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2560 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่...อ่านต่อ       24 มกราคม 2560 125    
  วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที 14 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 นายณัฐพล ลิ้มสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ...อ่านต่อ       5 มกราคม 2560 124    
  วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่แจกปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้แก่ พันธุ์พืช ปศุสัตว์ และประมง โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนต้องการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ตามที่พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย...อ่านต่อ       5 มกราคม 2560 123    
  เมื่อวันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที 14 ลงพื้นที่แจกปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้แก่ พันธุ์พืช ปศุสัตว์ และประมง โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนต้องการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน...อ่านต่อ       27 ธันวาคม 2559 122    
  วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 4/2560 ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 (CKO) เป็นประธาน...อ่านต่อ       21 ธันวาคม 2559 121    
  วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ชี้แจงส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "องค์รวมการจัดการน้ำ เกษตรทฤษฎีใหม่ " แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ ต.วังก์พง และ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       16 ธันวาคม 2559 120    
  วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาร่วมกับงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ชุมชนนักปฏิบัติบริหารจัดการน้ำ" ครั้งที่ 3/2560 ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองและให้คำแนะนำ...อ่านต่อ       30 พฤศจิกายน 2559 119    
  วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาร่วมกับงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ชุมชนนักปฏิบัติบริหารจัดการน้ำ" ครั้งที่ 2/2560 ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เป็นประธาน...อ่านต่อ       16 พฤศจิกายน 2559 118    
  วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงานสำนักงานชลประทานที่ 14 ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมกิจกรรม KM Buddy สำนักงานชลประทานที่ 13 & สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       26 กันยายน 2559 117    
  วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้รับเกียรติจาก นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร บรรยายพิเศษ ในการประชุมเสวนา เรื่อง "ฝนหลวงและชลประทาน ร่วมกันขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0"...อ่านต่อ       27 กันยายน 2559 116    
  วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดงาน "60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ " โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน และนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน...อ่านต่อ       14 กันยายน 2559 115    
  วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมสภากาแฟ เวทีเสวนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน...อ่านต่อ       14 กันยายน 2559 114    
  วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ทีมงานจัดการความรู้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 13...อ่านต่อ       6 กันยายน 2559 113    
  วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 14) ผู้บริหาร ทีมงานจัดการความรู้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       17 สิงหาคม 2559 112    
  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าผลงาน Young KM Team ครั้งที่ 2 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานของพนักงานราชการใหม่และข้าราชการใหม่...อ่านต่อ       11 สิงหาคม 2559 111    
  วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าผลงาน Young KM Team รุ่น 2 มีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน โดยพนักงานราชการใหม่และข้าราชการใหม่ จำนวน 15 คน นำเสนอโครงงานที่ตนเองมีความสนใจคนละ 1 โครงงาน...อ่านต่อ       8 สิงหาคม 2559 110    
  วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมการประชุมการประเมิน KMA ประจำปี 2559 พร้อมด้วย นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรีผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายมนสันต์ ปกป้อง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล KM Team และ Young KM...อ่านต่อ       5 สิงหาคม 2559 109    
  วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.45 – 16.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมการประชุมการประเมิณ KMA ประจำปี 2559 พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม...อ่านต่อ       4 สิงหาคม 2559 108    
  วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการประเมิน KMA โดยมีตัวแทน KMA ทั้ง 6 หมวด จำนวน 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน KMA ปี 2559...อ่านต่อ       1 สิงหาคม 2559 107    
  วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมผู้บริหาร ทีมงานจัดการความรู้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุม ชุมชนนักปฎิบัติ ครั้งที่ 1 และการจัดทำโครงงานนวัตกรรมของ Young KM รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2564...อ่านต่อ       26 กรกฎาคม 2559 106    
  "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 17/2559" เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 17/2559 โดยมีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...อ่านต่อ       6 กรกฎาคม 2559 105    
  "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 16/2559" เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 16/2559 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 (CKO) เป็นประธาน...อ่านต่อ       29 มิถุนายน 2559 104    
  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 14.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเป็น Smart officer สายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ครั้งที่ 1/2559...อ่านต่อ       28 มิถุนายน 2559 103    
  "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 15/2559" เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559 ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 15/2559 โดยมีนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ประธานทีมงานจัดการความรู้เป็นประธาน มีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...อ่านต่อ       23 มิถุนายน 2559 102    
  วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ เลขานุการทีมงานจัดการความรู้ ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 (CKO) นำคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ ลงพื้นที่การเกษตรของนายวิโรจน์ กอนสุข เกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง...อ่านต่อ       21 มิถุนายน 2559 101    
  วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 114 โดยจัดกิจกรรม KMDAY 2016 วันแห่งการจัดการความรู้ประจำปี 2559 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “RIO14 KMDAY 2016” นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานดังกล่าว...อ่านต่อ       20 มิถุนายน 2559 100    
  "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 14/2559" เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 14/2559 มีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...อ่านต่อ       15 มิถุนายน 2559 099    
  วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลและโครงการที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น โดย นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงาน และ พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน...อ่านต่อ       13 มิถุนายน 2559 098    
  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 - 12.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 นำทีมข้าราชการและพนักงานราชการใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 14 ศึกษางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลครองราชย์ 70 ปี...อ่านต่อ       10 มิถุนายน 2559 097    
  วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 13/2559 โดยมีนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 14) เป็นประธาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...อ่านต่อ       8 มิถุนายน 2559 096    
  "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 11/2559" เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 11/2559 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 (CKO) เป็นประธาน มีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้...อ่านต่อ       25 พฤษภาคม 2559 095    
  "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 10/2559"
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 10/2559 โดยมีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...อ่านต่อ
      18 พฤษภาคม 2559 094    
  วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานใหนการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม KM DAY 2016 โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายและทีมงานการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุม...อ่านต่อ       13 พฤษภาคม 2559 093    
  "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 9/2559" เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 9/2559 โดยมีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้...อ่านต่อ       11 พฤษภาคม 2559 092    
  " เวที KM Focus Group องค์ความรู้ที่1ครั้งที่ 1/2559 " เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดเวที KM Focus Group การดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปลงใหญ่...อ่านต่อ       4 พฤษภาคม 2559 091    
  วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 7/2559 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 (CKO) เป็นประธาน มีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...อ่านต่อ       27 เมษายน 2559 090    
  วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 นำทีมงานจัดการความรู้ (KM Focus Group) ศึกษาดูงานโครงการต้นแบบสถานศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าอัจฉริยะ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยมีนายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก...อ่านต่อ       25 เมษายน 2559 089    
  วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 นำทีมงานจัดการความรู้ (KM Focus Group) ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอท่ายาง และพิจารณาแผนงานโครงการสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่อ       25 เมษายน 2559 088    
  วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งมีนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม...อ่านต่อ       20 เมษายน 2559 087    
  วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 5/2559 โดยมีหัวข้อดังนี้...อ่านต่อ       30 มีนาคม 2559 086    
  วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 นายธนา สุวัฑฒน ประธานทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (KM Refreshing Course รุ่นที่ 5) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2559 พร้อมบรรยายหัวข้อ กลยุทธ์การจัดการความรู้ กรมชลประทาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงแนวนโยบาย กลยุทธ์การจัดการความรู้ของกรมชลประทาน ถัดมานายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผส.ชป.14...อ่านต่อ       22 มีนาคม 2559 085    
  วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 4/2559 โดยมีนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ประธานทีมงานจัดการความรู้เป็นประธาน มีหัวข้อดังนี้...อ่านต่อ       23 มีนาคม 2559 084    
  วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่แปลงเกษตรของนายวิโรจน์ กอนสุข เกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การใช้วิชาการทำการเกษตร"...อ่านต่อ       17 มีนาคม 2559 083    
  วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 3/2559 โดยมีหัวข้อดังนี้...อ่านต่อ       16 มีนาคม 2559 082    
  วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 2/2559 การขยายผลความรู้จากผู้เข้ารับการอบรม 2 เรื่อง โดยมีหัวข้อดังนี้...อ่านต่อ       9 มีนาคม 2559 081    
  วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ครั้งที่ 1/2559...อ่านต่อ       2 มีนาคม 2559 080    
  วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย...อ่านต่อ       9 กุมภาพันธ์ 2559 079    
  วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 1 /2559...อ่านต่อ       3 กุมภาพันธ์ 2559 078    
  วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การสรุปบทเรียน (AAR) จากการศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       25 ธันวาคม 2558 077    
  วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 คณะทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จำนวน 53 คน นำโดยนายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป...อ่านต่อ       14 ธันวาคม 2558 076    
  วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม...อ่านต่อ       13 ธันวาคม 2558 075    
  วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ต้อนรับคณะสำนักงบประมาณ สามเสน กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 ท่าน ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการน้ำ และการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       26 พฤศจิกายน 2558 074    
  วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมคิดแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2559...อ่านต่อ       17 พฤศจิกายน 2558 073    
  วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนและการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์       16 ตุลาคม 2558 072    
  วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 12.30 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ ของYoung KM ครั้งที่2       30 กันยายน 2558 071    
  วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมเรื่อง สรุปบทเรียนการจัดงาน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ โดยมีทีมงาน Young Km Team ร่วมประชุม จำนวน 14 ท่าน       25 กันยายน 2558 070    
  วันที่ 23 กันยายน 2558 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ ของ Young KM       23 กันยายน 2558 069    
  วันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา10.30-12.00 น.นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธาน การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม 2558 ของชุมชนนักปฏิบัติบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่14       18 กันยายน 2558 068    
  วันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุม Coffee Meeting ครั้งที่ 2 /2558 (KM Team สำนักงานชลประทานที่ 14) สรุปผลการดำเนินการของชุมชนนักปฏิบัติ 10 ชุมชน       16 กันยายน 2558 067    
  วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธาน การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ พร้อมด้วย นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่14 ทีมงาน Senior KM และทีมงาน Young KM เข้าร่วมกิจกรรม       10 กันยายน 2558 066    
  วันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 09.15 - 12.30 น.สำนักงานชลประทานที่ 14 กำหนดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำวันพุธ (KM Weekly) ครั้งที่ 5/2558 โดยมีนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน       9 กันยายน 2558 065    
  วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา10.00 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จ.เชียงใหม่       31 สิงหาคม 2558 064    
  วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น.สำนักงานชลประทานที่14นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยทีมงานการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่14 และเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะกองการเงินและบัญชี กรมสามเสน กรุงเทพมหานคร จำนวน 147 ท่าน       29 สิงหาคม 2558 063    
  วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น.สำนักงานชลประทานที่14 นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยทีมงานการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่14 และเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะสำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 84 ท่าน       29 สิงหาคม 2558 062    
  วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.20 - 12.40 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Weekly) ประจำวันพุธ ครั้งที่ 3/2558 โดยมีนายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา...อ่านต่อ       26 สิงหาคม 2558 061    
  วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานถ่ายทอดความรู้ ทักษะผู้ประกาศ (ครั้งที่ 2) 
เรื่อง การอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยมีนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ทีมงาน Senior KM...อ่านต่อ
      24 สิงหาคม 2558 060    
  วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายศุภโชค อยู่ดี นายช่างชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 จัดโครงการ พัฒนาเรียนรู้ในส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 ดำเนินตามโครงการ Young KM ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้พี่สอนน้อง เรื่อง การเขียนแบบ Auto CAD...อ่านต่อ       21 สิงหาคม 2558

059

   
  วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่14 จัดรายการเสียงตามสาย เรื่องวิสัยทัศน์การจัดการความรู้กรมชลประทาน วัฒนธรรมการจัดการความรู้และมีกิจกรรมดังนี้ 1.โครงการเสียงตามสาย 2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...อ่านต่อ       21 สิงหาคม 2558 058    
  รายการเสียงตามสาย วันที่ 20 สิงหาคม 2558 สำนักงานชลประทานที่14 เวลา 09.00 ว่าที่ ร.ต. หญิงกัญญาภัค อุไรกุล เรื่อง แจ้งกำหนดการแลกเปลี่ยนรู้หลังการฝึกอบรบทุกวันพุธ พยากรณ์อากาศและปริมาณน้ำฝน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบฯ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง...อ่านต่อ      

20 สิงหาคม 2558

057    
  วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธาน การถ่ายทอดความรู้ การพิจารณาโครงการเบื้องต้น ของชุมชนนักปฏิบัติวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 โดยมีนายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา...อ่านต่อ       20 สิงหาคม 2558 056    
  วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธาน การประชุมรับฟังชี้แจงการจัดทำวีดีทัศน์ แนะนำสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       19 สิงหาคม 2558 055    
  รายการเสียงตามสาย วันที่ 18 สิงหาคม 2558 สำนักงานชลประทานที่14 เวลา 09.00 นางสาวสุกัญญา จับใจ เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สุดยอดกลยุทธ์การทำงานให้สนุก พยากรณ์อากาศและปริมาณน้ำฝน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบฯ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง...อ่านต่อ       18 สิงหาคม 2558 054    
  รายการเสียงตามสาย วันที่ 17 สิงหาคม 2558 สำนักงานชลประทานที่14 เวลา 09.00 นายปัญญาพัฒน์ สุคันโท เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพิ่มความจุ ขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ ตามข้อสั่งการ และเรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 3...อ่านต่อ       17 สิงหาคม 2558 053    
  วันที่17สิงหาคม 2558 ชุมชนนักปฏิบัติประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมฝึกทักษะ (ครั้งที่ 2) หลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นวิทยากรให้ความรู้ และสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ...อ่านต่อ       17 สิงหาคม 2558 052    
  วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานถ่ายทอดความรู้ ทักษะผู้ประกาศ (ครั้งที่ 1) เรื่อง การอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยมีนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ทีมงาน Senior KM ทีมงาน YOUNG KM และผู้ที่สนใจ...อ่านต่อ       17 สิงหาคม 2558 051    
  วันที่17สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง COPS YOUNG KM โดยมีนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ นายชลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม ทีมงาน YOUNG KM...อ่านต่อ       17 สิงหาคม 2558 050    
  รายการเสียงตามสาย วันที่13 สิงหาคม 2558 สำนักงานชลประทานที่14
เวลา 09.00 นายปัญญาพัฒน์ สุคันโท เรื่อง การบริหารงบประมาณผลผลิต การจัดการน้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พยากรณ์อากาศและปริมาณน้ำฝน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบฯ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง...อ่านต่อ
      13 สิงหาคม 2558 049    
  วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ชุมชนนักปฏิบัติส่วนเครื่องจักรกลและสื่อสาร ประชุม เรื่อง การบำรุงรักษายานพาหนะ ตารางการล้างเครื่องปรับอากาศ และการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในสำนักงานชลประทานที่14 โดยมีนายมนตสันต์ ปกป้อง หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติส่วนเครื่องจักรกล...อ่านต่อ       13 สิงหาคม 2558 048    
  วันที่13 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.ชุมชนนักปฏิบัติวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 ประชุม ติดตามความก้าวหน้า การวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนนักปฏิบัติวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 โดยมีนายชลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม และสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติวิศวกรรม...อ่านต่อ       13 สิงหาคม 2558 047    
  วันที่ 11 ส.ค. 2558 ทีมงาน KM สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรม KM DAY สำนักงานชลประทานที่ 13 และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ และการใช้เครื่องมือ KM เนื่องในโอกาสที่เราเป็น KM Buddy พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีนายไพศาล พงศ์นรภัทร ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานชลประทานที่ 13...อ่านต่อ       11 สิงหาคม 2558 046    
  รายการเสียงตามสาย วันที่ 11 สิงหาคม 2558 สำนักงานชลประทานที่ 14
เวลา 09.00 นางสาวสุกัญญา จับใจ เรื่อง ปัญหาภัยแล้ง เวลา 10.30 น. นายสกุล สุมะโน เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 14 และเวลา 14.30 น. นายสกุล สุมะโน...อ่านต่อ
      11 สิงหาคม 2558 045    
  วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุม Young KM Team นำเสนอความก้าวหน้า โครงการพัฒนางาน สำนักงานชลประทานที่14 โดยมีนายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       7 สิงหาคม 2558 044    
  วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ เป็นประธาน การประชุมจัดทำกิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติวิศวกรรม โดยมีนายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่14 นายชลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 และสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       7 สิงหาคม 2558 043    
  วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายสมภพ สุจริต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) เป็นประธาน การติดตามผลการใช้งานระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่14 โดยมีนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       7 สิงหาคม 2558 042    
  รายการเสียงตามสาย วันที่ 7 สิงหาคม 2558 สำนักงานชลประทานที่ 14
เวลา 09.00 น. นางสาวปุณณิมา อ่อนท้วม เรื่อง ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี...อ่านต่อ
      7 สิงหาคม 2558 041    
  รายการเสียงตามสาย วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สำนักงานชลประทานที่ 14
เวลา 09.00 น. ว่าที่ร.ต. หญิงกัญญาภัค อุไรกุล เรื่อง เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558 พยากรณ์อากาศและปริมาณน้ำฝน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบฯ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง...อ่านต่อ
      6 สิงหาคม 2558 040    
  วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.ชุมชนประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่14 ประชุม ติดตามวางแผนปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน นำโดยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       6 สิงหาคม 2558 039    
  วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา14.00 น. ชุมชนนักปฏิบัติประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่14 จัดกิจกรรมฝึกทักษะการจับประเด็นจากการฟัง และการฝึกเขียนข่าวแจก โดยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นวิทยากรให้ความรู้...อ่านต่อ       6 สิงหาคม 2558 038    
  วันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ชุมชนนักปฏิบัติ จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำนักงานชลประทานที่ 14 English EZ RIO14 ( COPs ) ครั้งที่ 4 โดยมี นางสาวสุมาลี ทิพโยภาส นักธรณีวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเทคนิคในการอ่านออกเสียง...อ่านต่อ       5 สิงหาคม 2558 037    
  วันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำวันพุธ ครั้งที่1/2558 โดยมีนายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐมพีและธรณีวิทยา สำนักงานชลประทานที่14 นายชลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม...อ่านต่อ       5 สิงหาคม 2558 036    
  รายการเสียงตามสาย วันที่ 5 สิงหาคม 2558 สำนักงานชลประทานที่14
เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ ชาตะวัน เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติ และนิทรรศการครั้งที่ 6 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้า พยากรณ์อากาศและปริมาณน้ำฝน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบฯ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง...อ่านต่อ
      5 สิงหาคม 2558 035    
  รายการเสียงตามสาย วันที่ 4 สิงหาคม 2558 สำนักงานชลประทานที่ 14
เวลา 09.00 น. นายปัญญาพัฒน์ สุคันโท เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและเสนอแผนงานเกี่ยวกับการขุดลอกคลอง การกำจัดวัชพืชในทางน้ำชลประทาน พยากรณ์อากาศและปริมาณน้ำฝน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบฯ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง...อ่านต่อ
      4 สิงหาคม 2558 034    
  รายการเสียงตามสาย วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สำนักงานชลประทานที่ 14
เวลา 09.00 น. นายปัญญาพัฒน์ สุคันโท เรื่อง การจัดรายการเสียงตามสาย และเรื่อง การทำข้อมูลตามแผนการจ้างแรงงานช่วยเหลือเกษตรกร อันเนื่องมาจากการเลื่อนเวลาทำนา ปีเพาะปลูก พ.ศ.2558/2559 ในระบบติดตาม online...อ่านต่อ
      3 สิงหาคม 2558 033    
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Coffee Meeting ครั้งที่ 1 / 2558 (KM Team สำนักงานชลประทานที่ 14) โดยมีนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ เลขานุการทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 ทีมงาน Professional KM Team ทีมงาน Senior KM Team ทีมงาน Young KM Team...อ่านต่อ       27 กรกฎาคม 2558 032    
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.30 น.ชุมชนนักปฏิบัติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำนักงานชลประทานที่ 14 English EZ RIO14 ( COPs ) ดำเนินการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 นำโดยนายปัญญาพัฒน์ สุคันโท หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่14 และเจ้าหน้าที่13 ท่าน...อ่านต่อ       22 กรกฎาคม 2558 031    
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา14.00 น.นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำ website ระดับส่วนของสำนักงานชลประทานที่14 ครั้งที่ 3/2558 โดยมีสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ คนทำเว็บไซด์ (Website Cops)...อ่านต่อ       22 กรกฎาคม 2558 030    
  วันที่16 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 เป็นผู้สาธิตการทำระบบน้ำหยดจากวัสดุที่เหลือใช้ให้แก่นิสิตวิทยาลัยการชลประทานชั้นปีที่1 จำนวน 5 ท่าน และเจ้าหน้าที่จังหวัดประจวบฯ จำนวน 2 ท่าน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ...อ่านต่อ       16 กรกฎาคม 2558 029    
  วันที่15 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ชุมชนนักปฏิบัติ จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำนักงานชลประทานที่ 14 English EZ RIO14 
( COPs ) ครั้งที่ 2 นำโดยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่14 และเจ้าหน้าที่ 13 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม1...อ่านต่อ
      15 กรกฎาคม 2558 028    
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุม ติดตามประเมินผลการทำงานด้านแผนงานต่างๆของสำนักงานชลประทานที่14 โดยมีนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่14 และพนักงานใหม่ 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...อ่านต่อ       14 กรกฎาคม 2558 027    
  วันที่14 กรกฎาคม 2558 นิสิตวิทยาลัยการชลประทานชั้นปีที่1 นำเสนอรายงานการฝึกงานที่สำนักงานชลประทานที่14 ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2558 จำนวน 5 ท่าน โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน...อ่านต่อ       14 กรกฎาคม 2558 026    
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติฦภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำนักงานชลประทานที่ 14 English EZ RIO14 ( COPs ) โดยมีเจ้าหน้าที่ 15 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       8 กรกฎาคม 2558 025    
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ประชุมการนำเสนอแนวคิดพัฒนาการทำงานของสำนักงานชลประทานที่14 ครั้งที่ 4 / 2558เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงานโครงงานพัฒนาสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมี นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 14 และพนักงานใหม่ 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม1 สำนักงานชลประทานที่14 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       6 กรกฎาคม 2558 024    
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.30 น.นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและวิทยา สำนักงานชลประทานที่14 นายชลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       2 กรกฎาคม 2558 023    
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.300 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนางานสำนักงานชลประทานที่14 ที่ได้นำเสนอของพนักงานราชการใหม่ 14 ท่าน โดยมีนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 นายมนสันต์ ปกป้อง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่งกล สำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       1 กรกฎาคม 2558 022    
  วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา13.30 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธาน การประชุมการนำเสนอแนวคิดพัฒนาการทำงานของสำนักงานชลประทานที่14 โดยมีนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมสำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       24 มิถุนายน 2558 021    
  วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา13.30-16.30 น. ทีมงานจัดการความรู้ ร่วมประชุม สรุปบทเรียนการจัดงานวันจัดการความรู้ (KMDAY2015) โดยมีทีมงานจัดการความรู้ เข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ในการนี้ทีมงานจัดการความรู้ ได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และในโอกาสนี้พนักงานราชการใหม่ จำนวน 14 คน...อ่านต่อ       15 มิถุนายน 2558 020    
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย และคณะนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่นที่ 25 ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จ.นครราชสีมา จำนวน 40 คน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานและฟังคำบรรยาย โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       13 มิถุนายน 2558 019    
  สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรมสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 113 ปี และกิจกรรมวันจัดการความรู้ KM DAY 2015
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 กล่าวรายงาน...อ่านต่อ
      13 มิถุนายน 2558 018    
  วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน เป็นประธานคณะกรรมการผลงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในระดับฝ่าย สำนักงานชลประทานที่14โดยมีนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 นายอรรถพร บุญศรี ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล...อ่านต่อ       9 มิถุนายน 2558 017    
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมทีมงานจัดการความรู้
และกลั่นกรอง สำนักงานชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 7 / 2558 โดยมีนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ
      28 พฤษภาคม 2558 016    
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น.นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ทีมงานจัดการความรู้และกลั่นกรอง สำนัก
งานชลประทานที่ 14 ในการจัดงาน KM DAY 2015 โดยมีนายเสกชัย เชื้อวณิชชากร
ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      21 พฤษภาคม 2558 015    
  วันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 11.00 น. ทีมงานการจัดการความรู้สำนักชลประทานที่ 14
นำโดยนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชล
ประทานที่ 14 พร้อมทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมต้อนรับ
คณะครูโรงเรียนชลประทานวิทยา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี...อ่านต่อ
      20 มีนาคม 2558 014    
  วันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 นำทีมคณะผู้บริหาร ทีมงานจัดการความรู้
สำนักงานชลประทานที่ 14 ศึกษาดูงานการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      27 มกราคม 2557 013    
  วันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้และทีมงาน KMA หมวด 1 - 6 ประชุมการจัดทำแผน KMA หมวด 1 - 6 และเตรียมศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการจัดการ
ความรู้โรงพยาบาลศิริราชฯ ณ ห้องประชุมดำรงศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 14...อ่านต่อ
      16 มกราคม 2557 012    
  วันที่ 15 มกราคม 2558 ทีมงานช่างภาพ สำนักชลประทานที่ 14 สรุปบทเรียน และบันทึก
บทเรียน (After Action Review:AAR & Lessons Learned) เรื่อง "การถ่ายภาพ
พระราชกรณียกิจ" จากการที่ทีมงาน ช่างภาพทั้ง 4 คน...อ่านต่อ
      15 มกราคม 2557 011    
  วันที่ 14 มกราคม 2558 ประชุมการจัดทำแผนการประเมิน KMA ปี 2558 หมวด 2 โดย
คณะทำงาน KMA หมวด 2 สำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องการจัดการความรู้สำนักชล
ประทานที่ 14
      15 มกราคม 2557 010    
  วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน เป็นประธานการประชุมทีมงานจัดการความรู้และกลั่นกรอง สำนักชลประทานที่ 14 ในการพิจารณาเลือกองค์ความรู้...อ่านต่อ
      23 ธันวาคม 2557 009    
  วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน เป็นประธานการประชุมทีมงานจัดการความรู้และกลั่นกรอง สำนักชลประทาน
ที่ 14 (ครั้งที่ 3/2558) โดยทีมงานจัดการความรู้และกลั่นกรอง เข้าร่วมประชุม ณ
ห้องประชุม 1...อ่านต่อ
      11 ธันวาคม 2557 008    
  วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานการกลั่นกรอง สำนักชลประทานที่ 14
โดยมีนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ เลขานุการทีมงานการจัดการความรู้ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุม 1
      4 ธันวาคม 2557 007    
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ "การปั่นจักรยานอย่างปลอดภัย" บรรยายโดย โค้ชนักกีฬาจากชมรม จักรยานสามร้อยยอด โดยมี นายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา...อ่านต่อ       24 พฤศจิกายน 2557 006    
  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 14 เป็นประทานในการประชุม แต่งตั้งผู้บริหาร
การจัดการความรู้ (CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (KM TEAM) และคณะทำงานด้านจัด
การความรู้ (KM TEAMWORK)...อ่านต่อ
      19 พฤศจิกายน 2557 005    
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ทีมงานการจัดการความรู้สำนักชลประทานที่ 14 นำโดยนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหารเป็นประธานในการประชุมการ
ปรับปรุงมาตฐานงานเขียนแบบ ระหว่างกลุ่มออกแบบและฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ...อ่านต่อ
      4 พฤศจิกายน 2557 004    
  วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 นำโดย
นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ เลขานุการทีมงานจัดการความรู้ และนายสกุล สุมะโนวิศวกรชลประทาน
ปฏิบัติการ ถอดความรู้ผู้บริหาร นายศีลวัตร สิงห์มณี ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ...อ่านต่อ
      21 ตุลาคม 2557 003    
  วันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ทีมงานข่าว นำโดยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ เลขานุการ
ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่14 ประชุมทีมงาน เพื่อปรับปรุงระบบการ
นำเสนอข่าวหน้าเว็บไซต์ของสำนัก...อ่านต่อ
      15 ตุลาคม 2557 002    
  วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรายงานสถานการณ์น้ำ บรรยาย
โดยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ฝจน.ชป.14 ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบระบายน้ำ
ในอำเภอหัวหิน...อ่านต่อ
      15 ตุลาคม 2557 001