วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ ของสำนักงานชลประทานที่ 14 ประจำปี 2558 จำนวน 14 คน โดยมีนายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่14 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่14 นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่14 หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการรุ่นพี่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ 
สำนักงานชลประทานที่ 14 เพื่อปลูกผังวัฒนธรรมการเรียนรู้ ในเรื่องของการทำงานเพื่อองค์กรด้วยความรักความสามัคคี เรียนรู้งานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พี่สอนน้อง น้องตั้งใจเรียนรู้จากพี่ เอื้ออาทรมีน้ำใจต่อกัน เกิดความสุขในองค์กร รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกรมชลประทาน