วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน...อ่านต่อ       18 มิถุนายน 2561 132    
  วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานจ้างเหมา...อ่านต่อ       18 มิถุนายน 2561 131    
  วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference...อ่านต่อ       18 มิถุนายน 2561 130    
  วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้นักศึกษาฝึกงานปี 1 และปี 3 ค้นคว้าและนำเสนอ เรื่อง สัญลักษณ์แผนที่อากาศ...อ่านต่อ       15 มิถุนายน 2561 129    
  วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินการจัดทำคู่มือ...อ่านต่อ       15 มิถุนายน 2561 128    
  วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ (แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14) เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก โดย...อ่านต่อ       13 มิถุนายน 2561 127    
  วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมหารือ ครั้งที่ 1/2561 โครงการเพิ่มประสิทธิ...อ่านต่อ       14 มิถุนายน 2561 126    
  วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ โรงเรียนตำรวจ...อ่านต่อ       13 มิถุนายน 2561 125    
  วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ นายช่างชลประทานอาวุโส เป็นผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่าย...อ่านต่อ       12 มิถุนายน 2561 124    
  วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายรัฐพันธุ์ รัตนบรรพต หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมพิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ...อ่านต่อ       8 มิถุนายน 2561 123    
  วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวการคำนวณราคากลางถนนที่ใช้ยาง...อ่านต่อ       6 มิถุนายน 2561 122    
  วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุม ประชุม...อ่านต่อ       6 มิถุนายน 2561 121    
  วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการ...อ่านต่อ       5 มิถุนายน 2561 120    
  วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายรัฐพันธุ์ รัตนบรรพต หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงาน...อ่านต่อ       4 มิถุนายน 2561 119    
  วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference สถานการณ์น้ำ...อ่านต่อ       4 มิถุนายน 2561 118    
  วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นำโดยนายอติภัณฑ์ พระทองคำ นายกองค์การ...อ่านต่อ       1 มิถุนายน 2561 117    
  วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)...อ่านต่อ       31 พฤษภาคม 2561 116    
  วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยนายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมการแถลงข่าวแผนบริหารจัดการน้ำและการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี 2561...อ่านต่อ       31 พฤษภาคม 2561 115    
  วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)...อ่านต่อ       30 พฤษภาคม 2561 114    
  วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะ กปร. (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)...อ่านต่อ       30 พฤษภาคม 2561 113    
  วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการใช้โปรแกรมวางแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อคาดการณ์การเบิกจ่าย...อ่านต่อ       30 พฤษภาคม 2561 112    
  วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี จำนวน 20 คน ในการศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหัวหิน...อ่านต่อ       29 พฤษภาคม 2561 111    
  วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ประชาชนเมืองปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 76 คน โดยใช้เรือ 30 ลำ (คายัค 26 ลำ และเรือยนต์ 4 ลำ) ร่วมกันเก็บผักตบชวา ขยะ และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในแม่น้ำปราณบุรี ครั้งที่ 2 ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร เพื่อดูแลรักษาแม่น้ำปราณบุรี...อ่านต่อ       26 พฤษภาคม 2561 110    
  วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานชลประทานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านประกันสังคมและขอใช้ห้อง...อ่านต่อ       24 พฤษภาคม 2561 109    
  วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เป็นประธานการประชุมส่วนวิศวกรรม โดยมีนายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ นายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจ ภูมิประเทศ นายชลอ นาคสิทธิ์...อ่านต่อ       24 พฤษภาคม 2561 108    
  วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน...อ่านต่อ       24 พฤษภาคม 2561 107    
  วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน สำนักงานชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 5/2561 (สัญจร) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่...อ่านต่อ       23 พฤษภาคม 2561 106    
  วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.45 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา...อ่านต่อ       16 พฤษภาคม 2561 105    
  วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับ และกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้แนวคิดทัศนคติในการปฏิบัติงานแก่พนักงานราชการบรรจุใหม่ โดยมีนางอรอุมา แจ่มจันทร์...อ่านต่อ       16 พฤษภาคม 2561 104    
  วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหริ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน...อ่านต่อ       15 พฤษภาคม 2561 103    
  วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหริ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้า...อ่านต่อ       15 พฤษภาคม 2561 102    
  วันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2561 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ จันทร์นาคา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่14 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคัดเลือกสถาบันเกษตรกร...อ่านต่อ       11 พฤษภาคม 2561 101    
  วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2561 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย...อ่านต่อ       11 พฤษภาคม 2561 100    
  วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้ง...อ่านต่อ       11 พฤษภาคม 2561 099    
  วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามการร่วมการตรวจสอบจัดทำรายงานปิดงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงาน...อ่านต่อ       11 พฤษภาคม 2561 098    
  วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ระดับเขต...อ่านต่อ       10 พฤษภาคม 2561 097    
  วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิด “RID IMIS...อ่านต่อ       10 พฤษภาคม 2561 096    
  วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำ คันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 2 กม. 11+850...อ่านต่อ       10 พฤษภาคม 2561 095    
  วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามก้าวหน้า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       8 พฤษภาคม 2561 094    
  วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำจาก Swoc...อ่านต่อ       7 พฤษภาคม 2561 093    
  วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ...อ่านต่อ       3 พฤษภาคม 2561 092    
  วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี...อ่านต่อ       1 พฤษภาคม 2561 091    
  วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ หรือสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ) ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...อ่านต่อ       30 เมษายน 2561 090    
  วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล...อ่านต่อ       27 เมษายน 2561 089    
  วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมภายในส่วนแผนงาน ครั้งที่1/2561 พร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ในส่วนแผนงาน...อ่านต่อ       26 เมษายน 2561 088    
  วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อประเมินผลโครงการ RIDIMIS โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีระยะที่ 1...อ่านต่อ       26 เมษายน 2561 087    
  วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน...อ่านต่อ       26 เมษายน 2561 086    
  วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน”...อ่านต่อ       24 เมษายน 2561 085    
  วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14 ระหว่างสำนักและทุกโครงการในสังกัดสำนักงาน...อ่านต่อ       23 เมษายน 2561 084    
  วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       20 เมษายน 2561 083    
  วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมสัมมนาระบบลดแรงดันในเส้นท่อส่งน้ำของการประปาภูมิภาคเขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 9...อ่านต่อ       20 เมษายน 2561 082    
  วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน สำนักงานชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 4/2561 (สัญจร) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม...อ่านต่อ       19 เมษายน 2561 081    
  วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ       18 เมษายน 2561 080    
  วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 รักษาการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม...อ่านต่อ       17 เมษายน 2561 079    
  วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 รักษาการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี...อ่านต่อ       17 เมษายน 2561 078    
  วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยนางอรอุมา แจ่มจันทร์...อ่านต่อ       11 เมษายน 2561 077    
  วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการเตรียมรับสถานการณ์ฤดูฝน ปี พ.ศ.2561...อ่านต่อ       9 เมษายน 2561 076    
  วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 ระหว่างสำนักและทุกโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       9 เมษายน 2561 075    
  วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดี กรมชลประทาน นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการ...อ่านต่อ       5 เมษายน 2561 074    
  วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 และนางสาวณัฐปภัสร์ ภูนุช หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าพบ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการ...อ่านต่อ       5 เมษายน 2561 073    
  วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง...อ่านต่อ       4 เมษายน 2561 072    
  วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน...อ่านต่อ       2 เมษายน 2561 071    
  วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต และวิธีปฏิบัติเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้ง” (ครั้งที่ 2) โดยมีนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการ...อ่านต่อ       30 มีนาคม 2561 070    
  วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.)รุ่นที่ 70 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...อ่านต่อ       30 มีนาคม 2561 069    
  วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน สำนักงานชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 3/2561 (สัญจร) พร้อมด้วยผู้อำนวยการ...อ่านต่อ       28 มีนาคม 2561 068    
  วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...อ่านต่อ       27 มีนาคม 2561 067    
  วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       26 มีนาคม 2561 066    
  วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะเทศบาลตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำโดยนางสายรุ้ง มะโนกิจ นายกเทศมนตรีตำบลประตูป่า ในการศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       22 มีนาคม 2561 065    
  วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 14.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานคัดเลือก Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ และการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำ...อ่านต่อ       20 มีนาคม 2561 064    
  วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความพร้อมของรายงานในคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ...อ่านต่อ       19 มีนาคม 2561 063    
  วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการเดินสำรวจระบบชลประทาน (Walk Through) โดยมีผู้อำนวยการส่วน...อ่านต่อ       14 มีนาคม 2561 062    
  วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดจัดซื้อ – จัดจ้าง และการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อติดตามความพร้อมตามแผนงาน...อ่านต่อ       14 มีนาคม 2561 061    
  วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะการพิจารณากลั่นกลองผลงานของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้...อ่านต่อ       14 มีนาคม 2561 060    
  วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14, หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ       14 มีนาคม 2561 059    
  วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ,นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน...อ่านต่อ       13 มีนาคม 2561 058    
  วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร และนายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์...อ่านต่อ       13 มีนาคม 2561 057    
  วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยคณะ ประชุมสัญจรติดตามงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายศุภชัย วรรณะ...อ่านต่อ       12 มีนาคม 2561 056    
  วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยคณะ ติดตามงานการเร่งรัดการจัดซื้อ - จัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561...อ่านต่อ       12 มีนาคม 2561 055    
  วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14 ระหว่างสำนักและทุกโครงการ...อ่านต่อ       12 มีนาคม 2561 054    
  วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการ...อ่านต่อ       9 มีนาคม 2561 053    
  วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธาดา สุขะปุณพันธ์ ที่ปรึกษาด้านอุทกวิทยา สำนักอุทกวิทยา กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านชลศาสตร์ โดยมีนายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการ...อ่านต่อ       9 มีนาคม 2561 052    
  วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมคณะรัฐมนตรี สัญจร ครั้งที่ 10/2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์...อ่านต่อ       6 มีนาคม 2561 051    
  วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่โครงการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสการเดินทางไปตรวจราชการ...อ่านต่อ       5 มีนาคม 2561 050    
  วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งแผนงาน...อ่านต่อ       4 มีนาคม 2561 049    
  วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน สำนักงานชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 2/2561 (สัญจร) โดยมีผู้...อ่านต่อ       28 กุมภาพันธ์ 2561 048    
  วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษา โครงการติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์...อ่านต่อ       27 กุมภาพันธ์ 2561 047    
  วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ       26 กุมภาพันธ์ 2561 046    
  วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14 ระหว่างสำนักและทุกโครงการ...อ่านต่อ       26 กุมภาพันธ์ 2561 045    
  วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะกลุ่มสตรี ชมรมผู้สุงอายุ อาสาสมัครสารณสุขเทศบาลตำบลเสือโฮก นำโดยนายสายัณ พูลเพิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลเสือโฮก ในการศึกษาดูงาน...อ่านต่อ       23 กุมภาพันธ์ 2561 044    
  วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เป็นประธานการประชุมรายละเอียดการขอครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...อ่านต่อ       22 กุมภาพันธ์ 2561 043    
  วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย...อ่านต่อ       21 กุมภาพันธ์ 2561 042    
  วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำปราณบุรี โดยมีนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ       21 กุมภาพันธ์ 2561 041    
  วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมกับบริษัท โคเรีย รูรัล คอมมูนิตี้ คอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด KRC (KOREA RURAL COMMUNITY CORPORATION) เพื่อฝึกอบรมโครงการ...อ่านต่อ       21 กุมภาพันธ์ 2561 040    
  วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายอุรัค สุบรรเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ       20 กุมภาพันธ์ 2561 039    
  วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะ ครม.สัญจร โดยมีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ...อ่านต่อ       20 กุมภาพันธ์ 2561 038    
  วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) โดยมีข้าราชการ...อ่านต่อ       20 กุมภาพันธ์ 2561 037    
  วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งพิจารณา...อ่านต่อ       20 กุมภาพันธ์ 2561 036    
  วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมผ่าน conference เรื่อง "ชึ้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"...อ่านต่อ       18 กุมภาพันธ์ 2561 035    
  วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการ ประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14 ระหว่างสำนักงานและทุกโครงการ...อ่านต่อ       12 กุมภาพันธ์ 2561 034    
  วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎฺ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 14 นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ และนายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศกรรม โครงการก่อสร้าง...อ่านต่อ       9 กุมภาพันธ์ 2561 033    
  วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา. อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในการศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       9 กุมภาพันธ์ 2561 032    
  วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้่าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำ...อ่านต่อ       9 กุมภาพันธ์ 2561 031    
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมทบทวนแนวทางการบริหารงานของสำนักงานชลประทานที่14 โดยมีนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี...อ่านต่อ       8 กุมภาพันธ์ 2561 030    
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ       8 กุมภาพันธ์ 2561 029    
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพาน...อ่านต่อ       8 กุมภาพันธ์ 2561 028    
  วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมทั้งนางสาวจิรวรรธ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่14 ร่วมประชุมหารือขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ...อ่านต่อ       7 กุมภาพันธ์ 2561 027    
  วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน นายนิพัฒน์ ยังรอด...อ่านต่อ       7 กุมภาพันธ์ 2561 026    
  วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายปุนภพ วงศ์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล นางสาวปานขวัญ แผนเสือ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่14 ได้ติดตามงานอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้...อ่านต่อ       1 กุมภาพันธ์ 2561 025    
  วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน...อ่านต่อ       1 กุมภาพันธ์ 2561 024    
  วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการบริหาจัดการน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค ของสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน...อ่านต่อ       1 กุมภาพันธ์ 2561 023    
  วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       1 กุมภาพันธ์ 2561 022    
  วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นำโดยนายปวุติ บุญยาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตวังทองหลาง...อ่านต่อ       30 มกราคม 2561 021    
  วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและ...อ่านต่อ       30 มกราคม 2561 020    
  วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       29 มกราคม 2561 019    
  วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       29 มกราคม 2561 018    
  วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร...อ่านต่อ       24 มกราคม 2561 017    
  วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภณัฐ ปริยาชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงาน...อ่านต่อ       24 มกราคม 2561 016    
  วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมแผนงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี...อ่านต่อ       23 มกราคม 2561 015    
  วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายประศิต พรชัยสิทธิ์ นายอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 นายศุภชัย วรรณะ...อ่านต่อ       23 มกราคม 2561 014    
  วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตะเคียนทอง นำโดยนายบุญมี ธรรมวิริยะ นายกเทศบาลตำบลตะเคียนทอง ในการศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       23 มกราคม 2561 013    
  วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชุมพร ร่วมประชุมโครงการบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ ตำบลถ้ำสิงห์...อ่านต่อ       23 มกราคม 2561 012    
  วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร...อ่านต่อ       22 มกราคม 2561 011    
  วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผน/ผล ของแต่ละส่วน โครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       22 มกราคม 2561 010    
  วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดประชุม เรื่อง การเรียนการสอน และแผนจัดการเรียนการสอน (Unit School)...อ่านต่อ       19 มกราคม 2561 009    
  วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)...อ่านต่อ       19 มกราคม 2561 008    
  วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตวังทองหลาง ฝ่ายโยธา ตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและระบบระบายน้ำ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง...อ่านต่อ       16 มกราคม 2561 007    
  วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ตามหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานขั้นพันจ่าเอก เหล่าทหารช่างยุทธโยธา(อิเล็กทรอนิกส์)ประจำปีงบประมาณ...อ่านต่อ       16 มกราคม 2561 006    
  วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       16 มกราคม 2561 005    
  วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       15 มกราคม 2561 004    
  วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง พร้อมด้วย นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ...อ่านต่อ       12 มกราคม 2561 003    
  วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       10 มกราคม 2561 002    
  วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดประชุมเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน โดยมี นายบุญลือ คงชอบ...อ่านต่อ       9 มกราคม 2561 001