วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เป็นประธานการประชุมรายละเอียดการขอครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...อ่านต่อ       22 กุมภาพันธ์ 2561 043    
  วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย...อ่านต่อ       21 กุมภาพันธ์ 2561 042    
  วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำปราณบุรี โดยมีนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ       21 กุมภาพันธ์ 2561 041    
  วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมกับบริษัท โคเรีย รูรัล คอมมูนิตี้ คอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด KRC (KOREA RURAL COMMUNITY CORPORATION) เพื่อฝึกอบรมโครงการ...อ่านต่อ       21 กุมภาพันธ์ 2561 040    
  วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายอุรัค สุบรรเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ       20 กุมภาพันธ์ 2561 039    
  วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะ ครม.สัญจร โดยมีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ...อ่านต่อ       20 กุมภาพันธ์ 2561 038    
  วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) โดยมีข้าราชการ...อ่านต่อ       20 กุมภาพันธ์ 2561 037    
  วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งพิจารณา...อ่านต่อ       20 กุมภาพันธ์ 2561 036    
  วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมผ่าน conference เรื่อง "ชึ้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"...อ่านต่อ       18 กุมภาพันธ์ 2561 035    
  วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการ ประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14 ระหว่างสำนักงานและทุกโครงการ...อ่านต่อ       12 กุมภาพันธ์ 2561 034    
  วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎฺ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 14 นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ และนายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศกรรม โครงการก่อสร้าง...อ่านต่อ       9 กุมภาพันธ์ 2561 033    
  วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา. อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในการศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       9 กุมภาพันธ์ 2561 032    
  วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้่าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำ...อ่านต่อ       9 กุมภาพันธ์ 2561 031    
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมทบทวนแนวทางการบริหารงานของสำนักงานชลประทานที่14 โดยมีนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี...อ่านต่อ       8 กุมภาพันธ์ 2561 030    
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ       8 กุมภาพันธ์ 2561 029    
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพาน...อ่านต่อ       8 กุมภาพันธ์ 2561 028    
  วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมทั้งนางสาวจิรวรรธ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่14 ร่วมประชุมหารือขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ...อ่านต่อ       7 กุมภาพันธ์ 2561 027    
  วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน นายนิพัฒน์ ยังรอด...อ่านต่อ       7 กุมภาพันธ์ 2561 026    
  วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายปุนภพ วงศ์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล นางสาวปานขวัญ แผนเสือ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่14 ได้ติดตามงานอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้...อ่านต่อ       1 กุมภาพันธ์ 2561 025    
  วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน...อ่านต่อ       1 กุมภาพันธ์ 2561 024    
  วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการบริหาจัดการน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค ของสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน...อ่านต่อ       1 กุมภาพันธ์ 2561 023    
  วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       1 กุมภาพันธ์ 2561 022    
  วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นำโดยนายปวุติ บุญยาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตวังทองหลาง...อ่านต่อ       30 มกราคม 2561 021    
  วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและ...อ่านต่อ       30 มกราคม 2561 020    
  วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       29 มกราคม 2561 019    
  วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       29 มกราคม 2561 018    
  วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร...อ่านต่อ       24 มกราคม 2561 017    
  วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภณัฐ ปริยาชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงาน...อ่านต่อ       24 มกราคม 2561 016    
  วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมแผนงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี...อ่านต่อ       23 มกราคม 2561 015    
  วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายประศิต พรชัยสิทธิ์ นายอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 นายศุภชัย วรรณะ...อ่านต่อ       23 มกราคม 2561 014    
  วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตะเคียนทอง นำโดยนายบุญมี ธรรมวิริยะ นายกเทศบาลตำบลตะเคียนทอง ในการศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       23 มกราคม 2561 013    
  วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชุมพร ร่วมประชุมโครงการบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ ตำบลถ้ำสิงห์...อ่านต่อ       23 มกราคม 2561 012    
  วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร...อ่านต่อ       22 มกราคม 2561 011    
  วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผน/ผล ของแต่ละส่วน โครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       22 มกราคม 2561 010    
  วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดประชุม เรื่อง การเรียนการสอน และแผนจัดการเรียนการสอน (Unit School)...อ่านต่อ       19 มกราคม 2561 009    
  วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)...อ่านต่อ       19 มกราคม 2561 008    
  วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตวังทองหลาง ฝ่ายโยธา ตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและระบบระบายน้ำ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง...อ่านต่อ       16 มกราคม 2561 007    
  วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ตามหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานขั้นพันจ่าเอก เหล่าทหารช่างยุทธโยธา(อิเล็กทรอนิกส์)ประจำปีงบประมาณ...อ่านต่อ       16 มกราคม 2561 006    
  วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       16 มกราคม 2561 005    
  วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       15 มกราคม 2561 004    
  วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง พร้อมด้วย นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ...อ่านต่อ       12 มกราคม 2561 003    
  วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       10 มกราคม 2561 002    
  วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดประชุมเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน โดยมี นายบุญลือ คงชอบ...อ่านต่อ       9 มกราคม 2561 001