::สำนักชลประทานที่ 14::

 
 
 
 
 สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร.032-825658-59 โทรสาร. 032-825660
เว็บไซด์แสดงผลได้สมบูรณ์ IE6 ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels  
Untitled Document
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
     มีหน้าที่รับผิดชอบในการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  กลั่นกรองพร้อมกับปรับปรุงแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านธุรการ  การเงินและบัญชี  งานการเจ้าหน้าที่  งานพัสดุครุภัณฑ์  การรักษาความปลอดภัย และงานบริการด้านอื่น ๆ  รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ผลงานและกิจการ  ของงานสำนักชลประทานที่  14
 

1.  งานด้านธุรการ

      เพื่อให้การรับส่งเอกสารทันต่อความต้องการของหน่วยงาน , งานสารบรรญ , งานอำนวยการและประสานงาน , งานบริหารงานประชุม , งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร

 
2.  งานการเจ้าหน้าที่

      เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบรรจุแต่งตั้ง  โอนย้าย  การลาออก  บำเหน็จบำนาญ  การพิจารณาความดีความชอบ
 
3 งานพัสดุ

      เพื่อให้บริการงานพัสดุที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน  โดยควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง , ตรวจสอบการจัดทำบัญชีเบิก – จ่ายพัสดุ , ควบคุมดูแลบำรุงรักษาพัสดุ , ควบคุมการจำหน่ายพัสดุ และรวบรวมงาน  เอกสารด้านพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
 
4.  งานด้านการเงินและบัญชี

     เพื่อการเบิก-จ่าย ด้านการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ  รวดเร็ว  อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และเงินอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย , ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีคุมงบประมาณ  และรายงานการเบิกจ่าย  คุมเงินปกติงวดที่ได้รับอนุมัติ , ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีตามระบบบัญชี  ที่รัฐบาลกำหนด , ควบคุมดูแลการลงทะเบียนรับใบสำคัญและตรวจสอบ , ควบคุมดูแลการจัดทำงบเดือน รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน